anna is holding her shopping bag with one hand and turning the door handle with

Câu hỏi:

04/04/2020 9,250

Choose the best answer from A, B, C or D to lớn indicate the right answer to lớn each of the following sentences.

Bạn đang xem: anna is holding her shopping bag with one hand and turning the door handle with

Anna is holding her shopping bag with one hand and turning the door handle with ______

C. the other 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

C. the other: tất cả chúng ta sử dụng “the other” như 1 đại kể từ chứ không trình bày rất đầy đủ “the other hand”.

Vì từng người thông thường chỉ mất nhị tay nên tất cả chúng ta trình bày “Anna thay cho giỏ sắm sửa bởi một tay và phanh tóm cửa ngõ bằng tay thủ công còn lại”.

Chúng tớ sử dụng “the other” Lúc chỉ mất nhị người hoặc nhị vật nhưng mà tất cả chúng ta vẫn nhắc đến một trong những nhị trước rồi.

Ví dụ: “He hes two cars. One is American. The other Japanese”.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer from A, B, C or D to lớn indicate the right answer to lớn each of the following sentences.

Geometry is a branch of mathematics ______ the properties of lines, curves, shapes, and surfaces. 

A. that concerning with 

B. that concerned with

C. that it is concerned with

D. concerned with

Câu 2:

Choose the best answer from A, B, C or D to lớn indicate the right answer to lớn each of the following sentences.

Education in many countries is compulsory ……. the age of 16

A. for 

B. when 

C. until

D. forwards

Câu 3:

Choose the best answer from A, B, C or D to lớn indicate the right answer to lớn each of the following sentences.

She passed the National High School Graduation Exam with ______ colours.

B. flying bright

B. flying 

C. red 

D. true

Xem thêm: cộng sản là gì

Câu 4:

Choose the best answer from A, B, C or D to lớn indicate the right answer to lớn each of the following sentences.

Our industrial output________ from $2 million in 2002 to lớn $4 million this year.

A. rises

B. has risen

C. was rising

D. rose

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Globally and internationally, the 1990's stood out as the warmest decade in the history of  weather records

A. Globally and internationally

B. out

C. warmest

D. weather records

Câu 6:

Choose the best answer from A, B, C or D to lớn indicate the right answer to lớn each of the following sentences.

Nowadays, with the help of the computer, teachers have developed a ______ approach to lớn teaching.

A. multilingual 

B. multilateral

C. multiple-choice

D. multimedia

Câu 7:

Choose the best answer from A, B, C or D to lớn indicate the right answer to lớn each of the following sentences.

That cannot be a true story. He ______ it up

A. must have made 

B. should have made

C. would have made

Xem thêm: biên tập viên là gì

D. can have made