bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

Hiện bên trên đơn và tiếp nối là nhị thì cơ bạn dạng vô giờ đồng hồ Anh, được phần mềm nhiều vô tiếp xúc thực tiễn. Cùng ôn lại ngữ pháp và thực hành thực tế rèn luyện trải qua những bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối vô nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Tổng quan liêu về thì thời điểm hiện tại đơn vô giờ đồng hồ Anh

1.1. Cấu trúc thì thời điểm hiện tại đơn

Loại câuĐộng kể từ thườngĐộng kể từ “to be”
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does not + V_inf + OS + am/is/are not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf + O?Am/is/are + S + O?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + V?Wh_ + am/is/are + S + N/ adj?

1.2. Cách sử dụng 

Thì thời điểm hiện tại đơn được dùng trong mỗi tình huống ví dụ như sau:

Bạn đang xem: bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

 • Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra thông thường xuyên và được lặp lên đường tái diễn theo dõi một quy luật hoặc thói thân quen.
 • Diễn miêu tả một thực sự minh bạch hay như là một chân lý.
 • Diễn miêu tả một chương trình, thời hạn biểu hay như là một plan vẫn biết trước. (Mang ý nghĩa sâu sắc tương lai).
Thì thời điểm hiện tại đơn là thì cơ bạn dạng vô giờ đồng hồ Anh và được phần mềm nhiều vô giao phó tiếp 
Thì thời điểm hiện tại đơn là thì cơ bạn dạng vô giờ đồng hồ Anh và được phần mềm nhiều vô giao phó tiếp

1.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì thời điểm hiện tại đơn với những trạng kể từ chỉ gia tốc như: often (thường xuyên), usually (thông thường), always (luôn luôn), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v… 

Bạn cần thiết ghi ghi nhớ những trạng kể từ này vì như thế đó là tín hiệu phân biệt trong số dạng bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối.

2. Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.1. Cấu trúc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Loại câuCông thức
Khẳng địnhS + am/is/are + V_ing + …
Phủ địnhS + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấnAm/Is/Are + S + V_ing + …?
Nghi vấn Wh-Wh_+ am/is/are + S + V_ing?
Lý thuyết về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Lý thuyết về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.2. Cách sử dụng

Thì thời điểm hiện tại tiếp nối được dùng vô một số trong những tình huống ví dụ như sau:

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra và vẫn kéo dãn ở thời điểm hiện tại.
 • Phàn nàn về một hành vi này ê xẩy ra thông thường xuyên.

Qua ê, các bạn hãy ghi ghi nhớ nhị cơ hội dùng thông dụng này nhằm vận dụng đúng trong các bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp nối.

2.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì thời điểm hiện tại tiếp nối với những trạng kể từ chỉ thời hạn như sau: now (hiện ni, tức thì khi này), at the moment (tại thời khắc này), at present (hiện tại), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc những động kể từ với tính kiến nghị và khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v… 

GIẢI PHÁP GIÚP CON:

Giỏi giờ đồng hồ Anh hơn hẳn rộng lớn chúng ta bè, trong cả khi cha mẹ ko biết giờ đồng hồ Anh. Với sự sát cánh đồng hành của thầy cô Ban Giáo vụ người Việt, con cái tự học tập dễ dàng dàng.

Cam kết trả 100% học tập phí nếu như con cái ko tiến bộ cỗ sau 3 mon học tập tập:

3. 50+ câu bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cùng Babilala demo mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối bên dưới đây:

Thử mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn
Thử mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

3.1. Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc dạng đích thị nhất

1. Listen! My mother_____(1)____  (sing) a tuy nhiên.

2. Every night, We ____(2)_____ (go)  bed at 10p.m

3. Giang____(3)_____ (like) Music but I____(4)_____ (like) Math

4. Now, they____(5)_____ (stay)  in Hue .

5. My father____(6)_____ (read)  a newspaper in the morning

Xem thêm: công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí việt nam

6. Look! Ha ____(7)_____ (run) .

7. Trang usually____(8)_____ (listen)  vĩ đại the teacher in the class, but she_____(9)____ (not listen)  now.

8. Where ____(10)_____ (be) your father?

 • He ____(11)_____(be)  living room. He____(12)_____  (watch) TV.

9. There____(13)_____ (be) many flowers in our garden.

3.2. Bài 2: Hoàn trở thành đoạn văn sau

Dear Editor,

I (write) ____(1)_____ this letter because it (seem)____(2)_____  vĩ đại má that far too many changes  (take) ____(3)_____ place in my country these days, and, as a result, we (lose)____(4)_____  our identity. I (live)___(5)______  in a small town but even this town (change)____(6)_____  before my eyes. For example, town authorities (build)____(7)_____  a burger place where my favorite restaurant used vĩ đại be.

Our culture (belong)____(8)_____  vĩ đại everybody, and I (not understand)____(9)_____  why the town leaders (not do)____(10)_____  vĩ đại preserve it. They simply (not care)___(11)______ . In fact, I (think)___(12)_____  of starting an action group. I (appear)___(13)______  on a TV show on Friday evening vĩ đại make people aware of how important this issue is. It’s time for us vĩ đại start doing something before it (get)____(14)_____  too late.

3.3. Bài 3: Chia động kể từ đích thị cho tới câu

 1. Lan (not have) ______(1)______ many friends in her new school.
 2. Hung (come) _____(2)_______  from Vinh but he (stay) _____(3)_______ with his relatives in Ho Chi Minh đô thị at the moment.
 3. We (not drive) ______(4)______ vĩ đại work every day. We (go) ______(5)______ by bus.
 4. Who you (talk) ______(6)______ vĩ đại on the phone now, Minh?
 5. Where your new friend (live) _____(7)_______, Nga?

– She (live) ______(8)______ on Hang Bai street.

 1. you (be) _____(9)_______ in class 7A?

– No, I (be) _____(10)_______ in class 7D.

 1. Look! Jane (play) ______(11)______ the guitar. This afternoon, she will play table tennis.
 2. I (not talk) _____(12)_______ vĩ đại her at present
 3. How often _____(13)_______ she (go) _____(14)_______ fishing?

– She (go) ______(15)______ once a year.

 1. (Be) _____(16)_______ your friends _____(17)_______ students?

3.4. Bài 4: Sắp xếp và triển khai xong những câu sau

 1. He / often / have / breakfast / late.
 2. You / bởi / the housework / at the moment?
 3. I / not / go / vĩ đại school / on weekends.
 4. John’s girlfriend / now / wear / a red T-shirt.
 5. They / lượt thích / beer or wine?
 6. What / he / usually / bởi / at night?
 7. The teacher / never / lose / his temper.
 8. Why / you / listen / vĩ đại music / loudly now?
 9. They / ask / a / woman / about / the / way / the / railway / station.
 10. My / father / water / some plants / the / garden.

4. Đáp án bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài 1: 

 1. is singing
 2. go
 3. like 
 4. doesn’t like
 5. are staying
 6. reads
 7. is running
 8. listens 
 9. isn’t listening
 10. is 
 11. is 
 12. is watching
 13. are

Bài 2: 

Xem thêm: the heavy rain made it impossible for us to have our picnic

 1. am writing
 2. seems
 3. are taking
 4. are losing
 5. am living
 6. is changing
 7. are building
 8. belongs
 9. don’t understand
 10. aren’t doing
 11. don’t care
 12. am thinking
 13. am appearing
 14. gets

Bài 3:

 1. doesn’t have
 2. comes
 3. is staying
 4. don’t drive
 5. go
 6. talking
 7. live
 8. lives
 9. Are
 10. am
 11. is playing
 12. am not talking
 13. does
 14. go 
 15. goes
 16. Are 
 17. are

Bài 4: 

 1. He often has breakfast late;
 2. Are you doing the housework at the moment?
 3. I bởi not go vĩ đại school on weekends. I don’t go vĩ đại school on weekends.
 4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.
 5. Do they lượt thích beer or wine?
 6. What does he usually bởi at night?
 7. The teacher never loses his temper.
 8. Why are you listening vĩ đại music loudly now?
 9. They are asking a woman about the way vĩ đại the railway station.
 10. My father is watering some plants in the garden.

Trên đó là tổ hợp ngữ pháp na ná rộng lớn 50+ câu bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối kèm cặp đáp án. Babilala.vn kỳ vọng rằng các bạn sẽ triển khai xong đảm bảo chất lượng bài xích đánh giá và nắm rõ kỹ năng và kiến thức của nhị thì này.