bài tập về few a few little a little có đáp án

Với 50 bài bác luyện phân biệt a little, a few, little, few đem đáp án gồm những: lý thuyết, cách tiến hành, bài bác luyện áp dụng và áp dụng cao sẽ hỗ trợ chúng ta học viên cầm được cách tiến hành bài bác luyện phân biệt a little, a few, little, few và thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh dễ dàng và đơn giản hơn

Bài luyện phân biệt a little, a few, little, few đem đáp án

Bạn đang xem: bài tập về few a few little a little có đáp án

I. Lý thuyết cách tiến hành phân biệt a little, a few, little, few

1. Phân biệt a few và few

A few và few là nhì lượng kể từ được dùng vô câu nhằm thực hiện rõ rệt ý nghĩa sâu sắc về mặt mũi con số và sau A few và few là danh kể từ ĐẾM ĐƯỢC dạng số nhiều. Điểm không giống nhau thân thích nhì kể từ này là A few thì đem nghĩa tích đặc biệt, còn few thì đem nghĩa xấu đi. 

A few + Danh kể từ điểm được số nhiều: đem một chút ít tuy nhiên đầy đủ nhằm thực hiện gì

Ví dụ:

- Don’t worry. We just have 4 people. I see a few glasses in the cupboard.

Đừng hồi hộp. Chúng tớ chỉ mất 4 người. Tôi thấy một vài ba cái ly ở vô chạn ly.

- I have a few old topics đồ sộ practice for the English speaking exam. 

Tôi mang trong mình một vài ba đề bài bác cũ đầy đủ nhằm rèn luyện mang lại kì ganh đua thưa giờ đồng hồ Anh.

Few + Danh kể từ điểm được số nhiều: đem đặc biệt không nhiều, ko đầy đủ, không phải như chờ mong (mang tính phủ định)

Ví dụ:

- The teacher feels sad because few students get good results in this examination. 

Giáo viên cảm nhận thấy buồn vì thế đặc biệt không nhiều học viên đạt điểm trên cao vô kì ganh đua này.

- I have few socks, not enough đồ sộ wear in a week, I have đồ sộ wash them everyday. 

Tôi chỉ tồn tại một không nhiều vớ, ko đầy đủ nhằm cút trong một tuần. Tôi nên giặt bọn chúng hằng ngày.

2. Phân biệt a little và little

A little và little là nhì lượng kể từ được dùng vô câu nhằm thực hiện rõ rệt ý nghĩa sâu sắc về mặt mũi con số và sau a little và little là danh kể từ KHÔNG đếm được (luôn ở dạng số ít).

Tương tự động a few và few, đem “a” là tích đặc biệt. Vậy nên a little thì đem nghĩa tích đặc biệt, còn little thì đem nghĩa xấu đi. 

A little + danh kể từ ko điểm được: đem một chút ít, đầy đủ nhằm làm cái gi.

Ví dụ:

- I still have a little time, enough đồ sộ finish this exercise.

Tôi vẫn còn đó chút thời hạn, đầy đủ nhằm hoàn thiện bài bác luyện này.

- Today I can eat a little meat after a long time eating soup due đồ sộ having a toothache.

Hôm ni tôi rất có thể ăn chút thịt sau đó 1 thời hạn lâu năm ăn cháo vì thế sâu răng.

Little + danh kể từ ko điểm được: đặc biệt không nhiều, ko đầy đủ nhằm (mang tính phủ định)

Ví dụ:

- I have little cash, not enough đồ sộ buy any bus ticket. 

Tôi đem đặc biệt không nhiều chi phí mặt mũi, ko đầy đủ để sở hữ cái vé xe buýt này.

- There is little time left, you will be late for the bus if you come trang chính and return. 

Còn lại đặc biệt không nhiều thời hạn, các bạn sẽ muộn chuyến bus nếu như bạn về mái ấm rồi quay trở lại. 

3. Phân biệt a few và few, a little và little

Tổng kết lại thì a few và few người sử dụng với danh kể từ điểm được, còn a little và little người sử dụng với danh kể từ ko điểm được. Những câu đem nghĩa tích cực: “ít tuy nhiên đầy đủ, không nhiều tuy nhiên may nhưng mà có” thì sẽ có được thêm thắt “a” ở trước.

Cùng coi thêm thắt một vài ví dụ nhằm nắm rõ rộng lớn về 4 kể từ này nhé. 

- She has few books for reference reading, you can lend her yours. 

Cô ấy đem đặc biệt không nhiều sách nhằm gọi xem thêm, bạn cũng có thể mang lại cô ấy mượn của công ty.

- I ordered few chairs but there were more people kêu ca I expected.

Tôi tiếp tục đặt mua vài ba cái ghế tuy nhiên có tương đối nhiều người rộng lớn tôi nghĩ về.

- A few people came đồ sộ his birthday buổi tiệc ngọt although it rained too heavily.

Vẫn mang trong mình một không nhiều người cho tới dự sinh nhật anh tuy nhiên mưa đặc biệt đồ sộ.

- They have a few cookies đồ sộ eat for lunch.

Họ đem vài ba cái bánh quy nhằm ăn trưa.

- We only have little butter, not enough đồ sộ make a cake.

 Chúng tôi chỉ mất đặc biệt không nhiều bơ, ko đầy đủ nhằm thực hiện bánh.

- I bought little milk but not enough đồ sộ feed my cats.

Tôi mua sắm không nhiều sữa tuy nhiên ko đầy đủ làm cho những chú mèo tôi ăn. 

- I need a little water đồ sộ wash these apples.

Tôi cần thiết một chút ít nước (đủ) nhằm cọ những ngược táo này. 

- We just need a little love in this life.

Chúng tớ chỉ việc một tình thương yêu nhỏ bé nhỏ (nhưng đầy đủ đầy) vô cuộc sống. 

II. Bài luyện phân biệt a little, a few, little, few

Ex 1. Choose: a little / little / a few / few

1) I have _______ water left. There's enough đồ sộ share.

2) I have ________ good friends. I'm not lonely.

3) He has _________ education. He can't read or write, and he can hardly count.

4) There are _________ people she really trusts. It's a bit sad.

5) We've got _________ time at the weekend. Would you lượt thích đồ sộ meet?

6) Julie gave us ________ apples from her garden. Shall we share them?

7) She has ________ self-confidence. She has a lot of trouble talking đồ sộ new people.

8) There are __________ women politicians in the UK. Many people think there should be more.

9) It's a great pity, but the hospital has _________ medicine. They can't help many people.

10) I've got ________ cakes đồ sộ give away. Would you lượt thích one?

11) There's _________ milk left in the fridge. It should be enough for our coffee.

12) __________ children from this school go on đồ sộ university, unfortunately.

13) Do you need information on English grammar? I have _______ books on the topic if you would lượt thích đồ sộ borrow them.

14) She's lucky. She has _________ problems.

15) London has _______ sunshine in the winter. That's why sánh many British people go on holiday đồ sộ sunny places!

16) There's ___________ spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?

17) There are __________ programmes on television that I want đồ sộ watch. I prefer đồ sộ tải về a film or read a book.

18) He has ________ không tính tiền time. He hardly ever even manages đồ sộ Điện thoại tư vấn his mother!

19) Unfortunately, I have ___________ problems at the moment.

20) Are you thirsty? There's ________ juice left in this bottle, if you'd lượt thích it.

Đáp án:

1 - a little; 2 - a few; 3 - little; 4 - few; 5 - a little;

6 - a few; 7 - little; 8 - few; 9 -  little; 10 - a few;

11 - a little; 12 - Few; 13 - a few; 14 - few; 15 - little;

16 - little; 17 - few; 18 - little; 19 - a few; trăng tròn - a little;

Đáp án:

Ex 2. 

1.There are (a few /a little) tigers at the zoo.

2.Let’s talk đồ sộ Jane. She has (few/ a few) friends.

3.I have very (little/ a little) time for hanging out with my friends because of the final exam. 

4.We should try đồ sộ save (a little/ a few) electricity this month.

5.(A few/ A little) students passed the exam because it was very difficult.

Đáp án:

1. a few

2. few

Xem thêm: công thức liên hệ giữa nồng độ mol và nồng độ phần trăm

3. little

4. a little

5. a few

Ex 3.

1.There wasn’t ……………. snow last night.

 2.……………the students in my class enjoy taking part in social activities.

3.He’s always busy. He has ………… time đồ sộ relax.

4.She put sánh ………… salt in the soup that she couldn’t have it. It was too salty.

5.He made too ………….. mistakes in his writing.

6.How ………….. students are there in your class?

7.I feel sorry for her. She has ……………. friends.

8.I spent …………… my spare time gardening last year.

9.He doesn’t have sánh ………….. friends as I think.

10.There was sánh …………… traffic that it took mạ an hour đồ sộ get trang chính.

11.Learning a language needs ………….. patience.

12.…………… the shops in the đô thị center close at 5.30.

13.We had a boring holiday. …………………….the time we lắc on the beach.

14.With only………… hope, Harry didn’t know how đồ sộ keep going another day.

15.How …………. money have you got?

16.There was very ………….. food at the buổi tiệc ngọt but I didn’t eat anything.

17.I think……………. you are very tired after your long journey.

18.We didn’t take …………… photographs when we were on holiday

Đáp án:

1. much 2. most of 3. little 4. much 5. many 6. many
7. many of 8. most of 9. many 10. much 11. much 12. Most of
13. most of 14. little 15.  much 16. much 17. many of 18. a lot of

Ex 4.

1.I have _______good friends. I’m not lonely.

2.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.

3.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we share them?

4.There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.

5.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would lượt thích đồ sộ borrow them.

6.He has ____education. He can’t read or write, and he can hardly count.

7.We’ve got ____time at the weekend. Would you lượt thích đồ sộ meet?

8.She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking đồ sộ new people

9.There’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?

10.We have only___ time đồ sộ finish all of the reports by tomorrow.

11.Since taking office last year, the government has made____ changes in employment policy that concerns the public.

12.Oh no, we just have ____ flour left, not enough for a cake.

13.I enjoy my life here. I have ___ friends and we meet quite often.

14.We have ____ knowledge of market analysis.

15.The government has done ___ or nothing đồ sộ help the poorest people in this country

16.___ cities anywhere in Europe can match the cultural richness of Berlin.

17.Last month was a good month for the company. We found ___ new customers and also increased our profit.

18.Unfortunately, ___ of the companies which we sent offers đồ sộ showed intersest in our products.

19.I had___ problems with the printer in the office, but it’s been fixed now.

20.As so___ members has turned up at the meeting, it was decided đồ sộ postpone it until further notice.

21.We have đồ sộ spend up – there is very___ time đồ sộ finish the project. The deadline is next Wednesday.

21.I strongly recommend investing in these shares because you will get a very good return after only ___ years.

22.At the moment we are experiencing some cash flow problems because ___ money is coming in.

23.There is ___ extra added đồ sộ your salary because you will benefit from the inner đô thị allowance.

24.The postman doesn’t often come here. We receive ______ letters. 

25.The snow was getting quite deep. I had ______ hope of getting trang chính that night.

26.A: I’m having ______ trouble fixing this shelf -> B: Oh, dear. Can I help you? 

27.I shall be away for _____ days from tomorrow.

28.Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ______ ability.

29.I could speak ______ words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

Đáp án:

1. a few   2. few 3. a few 4. few 5. a few 6. little
7. a little 8. little 9. a little 10. a little 11. a few 12. little
13. a few 14. little 15. little 16. few 17. a few 18.  few
19.  a little 20. few 21. little 22. a few 23. little 24. a little
25. a few 26. a little 27. a little 28. a few 29. little 30. a few

Ex 5.

1.Look at these lovely little fish/ fishes.

2. My parents bought a lot of furniture/ furnitures for our new house.

3. Physics/ physic is one of my favourite subject.

4. I’d lượt thích đồ sộ travel abroad đồ sộ broaden my knowledge/ knowledges.

5. These umbrella/ umbrellas will be very useful for this picnic.

6. There are a lot of green tree/ trees in the garden.

7. We haven’t got much rice/ rices left.

8. We’ve got a lot of milk/ milks.

Đáp án:

1. fishes 2. furniture 3. physics 4. knowledge
5. umbrellas 6. trees 7. rice 8. milk

Ex 6.

1.Would you help mạ with few money?

2.We have đồ sộ delay this course because he knows little.

3.I think that few lemon juice on fish makes it taste better.

4.January is a cold month in the northern states. There is little sunshine during that month

5.Many people are multilingual, but very much people speak more kêu ca ten languages.

Đáp án:

1. Sai: few -> Sửa: a little

2. Sai: little -> Sửa: a little

3. Sai: few -> Sửa: a little

4. little -> Đúng

5. Sai: very much -> Sửa: Very few

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Tiếng Anh hoặc, cụ thể khác:

Bài luyện A, An, Some và Any đem đáp án

Bài luyện Unless đem đáp án

Xem thêm: một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài luyện Cấu trúc Because đem đáp án

Bài luyện Cách dùng Must, Mustn't và Needn't đem đáp án

Bài luyện câu cầu khiến cho đem đáp án