bài tập về mệnh đề quan hệ có đáp án

Mệnh đề mối quan hệ (Relative Clause) là 1 dạng ngữ pháp thông thường bắt gặp và xuất hiện tại nhiều trong số bài bác ganh đua. Để thực hiện căn nhà và vận dụng kỹ năng và kiến thức này nhuần nhuyễn, chúng ta hãy xem thêm qua loa nội dung bài viết tổ hợp những bài luyện mệnh đề quan tiền hệ kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, kèm cặp đáp án của Langmaster tại đây nhé!

I. Tóm tắt kỹ năng và kiến thức mệnh đề quan tiền hệ

1. Khái niệm

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, được dùng làm té nghĩa mang lại danh kể từ đứng trước nó. Mệnh đề mối quan hệ (mệnh đề tính từ) chính thức vày những đại kể từ quan tiền hệ: who, whom, which, whose, that hoặc những trạng kể từ quan tiền hệ: why, where, when.

Bạn đang xem: bài tập về mệnh đề quan hệ có đáp án

Ví dụ:

She is the girl that my friend loves. (Cô ấy là kẻ phụ nữ nhưng mà đứa các bạn tôi yêu thương.)

Cụm kể từ "that my friend loves" là mệnh đề mối quan hệ, té ngữ mang lại danh kể từ "the girl".

Xem thêm:

=> MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

2. Các đại kể từ mối quan hệ cần thiết nắm

2.1 WHO

 • Làm căn nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người. 
 • Cấu trúc: …N (person) + WHO + V + O
 • Ví dụ: I told you about the man who is a doctor

2.2 WHOM

 • Làm tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người.
 • Cấu trúc: …N (person) + WHOM + S + V
 • Ví dụ: Do you know the boy whom my dad is talking about?

2.3 WHICH

 •  Làm căn nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ vật.
 • Cấu trúc: 

…N (thing) + WHICH + V + O

…N (thing) + WHICH + S + V

 • Ví dụ: I love this place which has a lot of delicious street food.

2.4 THAT

 • Làm căn nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho thế cả danh kể từ chỉ người và danh kể từ chỉ vật.
 • Các tình huống sử dụng “that”:
 • Sau mẫu mã đối chiếu nhất.
 • Sau những kể từ only, the first, the last.
 • N phần bên trước bao gồm từ đầu đến chân và vật.
 • Sau một vài đại kể từ cô động, đại kể từ phủ tấp tểnh, đại kể từ chỉ số lượng: no one, nothing, nobody, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, all, some, any, little, none.
 • Các ngôi trường hợp không sử dụng “that”:
 • Trong mệnh đề mối quan hệ ko xác lập.
 • Sau giới kể từ.
 • Ví dụ: 
 • Tom was the most interesting guy that I have ever seen.
 • It was the first time that I heard of this news. 
 • Nam talked about the people and places that he had visited.
 • These books are all that my dad left bu.

2.5 WHOSE

 • Dùng chỉ sự chiếm hữu cho tất cả danh kể từ chỉ người và vật.
 • Cấu trúc: …N (person, thing) + WHOSE + N + V… 
 • Ví dụ: Mr. Thomas, whose son has received a scholarship, is a CEO. 

Xem thêm:

=> CÁCH RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN

=> MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN

null

3. Một số trạng kể từ quan tiền hệ

3.1 WHEN

 • Thay thế kể từ chỉ thời hạn.
 • Cấu trúc: ...N (time) + WHEN + S + V… (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)
 • Ví dụ: Tell her the time when (= at which) we can arrive.

3.2 WHERE

 • Thay mang lại kể từ chỉ xứ sở.
 • Cấu trúc: ...N (place) + WHERE + S + V… (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
 • Ví dụ: Yesterday she came back to tát the place where her mom was born.

3.3 WHY

 • Dùng vô mệnh đề mối quan hệ chỉ vẹn toàn nhân, thay cho thế the reason, for that reason.
 • Cấu trúc: …N (reason) + WHY + S + V…
 • Ví dụ: That is the reason why (= for which) she didn’t go to tát school.

4. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

4.1 Mệnh đề mối quan hệ xác định

 • Đây là mệnh đề chứa chấp những vấn đề quan trọng nhằm thực hiện rõ rệt danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng trước và nếu như lược mệnh đề này lên đường thì câu tiếp tục tối nghĩa. 
 • Mệnh đề mối quan hệ xác lập được sử dụng Khi với danh kể từ ko xác lập và ko sử dụng vệt phẩy ngăn cơ hội nó với mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

 •  Do you remember the place where we first met each other? 
 •  The girl who is wearing a xanh rờn T-shirt is Susan.

4.2 Mệnh đề mối quan hệ ko xác định

 • Là mệnh đề bổ sung cập nhật vấn đề về một người/ vật/ vấn đề đang được xác lập.
 • Không nhất thiết cần với vô câu, lược mệnh đề lên đường câu vẫn đầy đủ nghĩa. 
 • Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập được sử dụng với danh kể từ xác lập (N riêng rẽ, N kèm theo tính kể từ sở hữu: my, her, his… hoặc N lên đường với this, that, these, those) và được ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vày một hoặc nhì vệt phẩy (,). 

Ví dụ:

 • BTS, who is famous all around the world, is a Korean boy band. 
 • Her daughter, who is good at Math, is my best friend. 

null

4.3 Mệnh đề mối quan hệ rút gọn

a. Dạng căn nhà động

Nếu mệnh đề mối quan hệ ở thể dữ thế chủ động thì rút trở thành cụm lúc này phân kể từ (V-ing).

Ví dụ: 

- The woman who stands at the door is my aunt. => The woman standing at the door is my aunt.

- The man who teaches English at her school is Mr.Tony=> The man teaching English at her school is Mr.Tony.

b. Dạng bị động

Dùng past participle (V3) để thay thế thế mệnh đề đề mối quan hệ đem nghĩa thụ động. 

Ví dụ:

- The man who was injured is my neighbor => The man injured is my neighbor. 

- The rules that are given in the book are very important. => The rules given in the book are very important.  

c. Rút trở thành cụm động kể từ vẹn toàn mẫu

Ta rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ trở thành cụm động kể từ vẹn toàn kiểu (To-infinitive) Khi trước đại kể từ mối quan hệ với xuất hiện đối chiếu nhất, hoặc với những cụm từ: the first, the second, the last, the only. 

Ví dụ:

- The last student who comes to class has to tát water the plants. => The last student to come to tát class has to tát water the plants. 

- The only thing which was sold yesterday was the xế hộp. => The only thing to be sold yesterday was the xế hộp.  

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

5. Một số chú ý về mệnh đề quan tiền hệ

 • Giới kể từ rất có thể bịa đặt trước hoặc sau mệnh đề mối quan hệ (chỉ vận dụng với whom và which.) 

Ví dụ: Mr. John, with whom we studied last year, is a handsome teacher hoặc Mr. John, whom we studied with last year, is a handsome teacher.

 • Có thể sử dụng which thay cho cho tất cả một mệnh đề đứng trước.

Ví dụ:  Nana can come to tát my birthday các buổi tiệc nhỏ, which makes bu so sánh happy.

 • Các cụm kể từ chỉ con số some of, both of, many of, all of, neither of, none of… rất có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ví dụ: I have two sons, both of whom are students. 

null

6. Tổng phù hợp một vài dạng bài bác luyện mệnh đề quan tiền hệ 

Bài luyện 1: Chọn đáp án trúng trong số câu sau

1. She is interviewing the author________ book is one of the best-sellers this year.

A. which 

B. whose 

C. that 

D. who

2. He bought all the ingredients __________are needed for dinner.

A. which 

B. what 

C. those 

D. who

3. The children, __________parents are great doctors, are smart.

A. that 

B. whom 

C. whose 

D. their

4. Do you know the girl ________we met at the các buổi tiệc nhỏ yesterday?

A. which 

B. whose 

C. who is

D. whom

5. The exercises which they are doing ________very difficult.

A. is 

B. has been 

C. are 

D. was

6. The person _______next to tát bu kept laughing during the film, _______really annoyed bu.

A. having sat / that 

B. sitting / which

C. to tát sit / what 

D. sitting / who

7. Who was the first person ________foot on the moon?

A. set 

B. setting 

C. to tát set 

D. who was set

8. This is the town in ________my parents have lived for over 15 years.

A. which

B. that 

C. whom 

D. where

9. My mother, ________everyone admires, is a nice woman.

A. where 

B. whom 

C. which 

D. whose

10. The old building_________ is in front of my house is going to tát be rebuilt next month.

A. of which 

B. which 

C. whose 

D. whom

Đáp án:

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. C 

6. B 

7. C 

8. A 

9. B 

10. B

Bài luyện 2. Điền WHO, WHICH hoặc THAT vô vị trí trống

1. The women _______ lives next door and is her good friend.

2. The book _______ you gave bu is highly informative.

3. Do you know the boys _______ are standing outside the restaurant?

4. The police are looking for the thief _______ got into his house last night.

5. The chocolate _______ you are eating comes from nhật bản.

6. I have kept the necklace _______ my boyfriend gave bu in a box.

7. Lana is a teacher_______ always loves to tát help other people. 

8. This is the best novel ________ we have ever read.

9. The newspaper to tát ______ my family subscribes is delivered everyday.

10. I gave you a magazine _______ had many photos.

11. I don't lượt thích the boy _______ Sara is going out with.

12. Did you see the beautiful skirt _______ she wore last night?

13. The man _______ she is going to tát marry is very kind.

14. This is the house _______ was sold yesterday.

15. He wore a mask _______ made him look lượt thích Chaplin.

Đáp án

Xem thêm: vì sao năm 1917 ở nước nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng

1. who

2. which

3. who

4. who

5. which

6. which

7. who

8. that

9. which

10. which

11. who

12. which

13. whom

14. which

15. which

Bài luyện 3. Sử dụng những đại kể từ mối quan hệ thích hợp nhằm nối những cặp câu sau

1. The first girl has just come. She knows the truth.

=> 

2. I don't remember the woman. You said you met her at the park last week.

=> 

3. The only thing is how to tát get there quickly. It makes bu worried.

=> 

4. The most beautiful girl loves nhảy. I lượt thích her xanh rờn eyes so sánh much.

=> 

5. He was John. I met him at the supermarket last night.

=>

6. The children often go swimming on Fridays. They usually have a lot of không tính phí time then.

=>

7. They are looking for the boy and his dog. They have lost their way in the dark forest.

=> 

8. That tree has beautiful flowers. The tree stands near the gate of his house.

=> 

9. My wife wants Jean to tát come to tát dinner. She is a doctor. 

=> 

10. The last woman has just returned from the office. I want to tát talk to tát her at once.

=> 

11. The team will be awarded tomorrow. Their reports are pretty good.

=> 

12. The book is an interesting horror story. I was reading it last night.

=> 

13. The scientist will never forget the day. He found a strange object on that day.

=>

14. Someone is trying to tát tương tác you. She looked for your address two hours ago.

=> 

15. The man works for my brother's company. His daughter is fond of drawing.

=> 

Đáp án:

1. The first girl who knows the truth has just come.

2. I don't remember the woman whom you said you met at the park last week.

3. The only thing which makes bu worried is how to tát get there quickly.

4. The most beautiful girl, whose xanh rờn eyes I lượt thích so sánh much, loves nhảy.

5. The man whom I met at the supermarket last night was John.

6. The children often go swimming on Fridays when they usually have a lot of không tính phí time.

7. They're looking for the boy and his dog that have lost their way in the dark forest.

8. That tree that stands near the gate of his house has beautiful flowers.

9. My wife, who is a doctor, wants Jean to tát come to tát dinner.

10. I want to tát talk to tát the last woman who has just returned from the office.

11. The team whose reports are pretty good will be awarded tomorrow.

12. The book which I was reading last night is an interesting horror story.

13. The scientist will never forget the day when he found a strange object.

14. The person who looked for your address two hours ago is trying to tát tương tác you.

15. The man whose daughter is fond of drawing works for my brother's company.

Bài luyện 4. Nối những cặp sau vày mệnh đề quan tiền hệ

1. She bought the xế hộp. Her mother had recommended it.

2. He lost the pencil yesterday. I bought it for him.

3. Lana called the delivery company. Her friend often uses it.

4. Lam met a young man. I used to tát work with him for a very long time.

5. Sana called the lawyer. My mother knows her very well.

6. He went on a date with a knowledgeable girl. His mother likes her. 

7. We employed a gardener. Nam introduced her.

8. The cake is on the table. My mother bought it.

9. The book belongs to tát Sara. She found it under the cabinet.

10. The food was yummy. My dad cooked the food.

11. The xe đạp was broken. My grandparents gave bu the xe đạp.

12. The robber was arrested. Sam reported him to tát the police immediately.

13. The teacher was smart and kind. Kathy asked him about her problem.

14. The dancer was very pretty. My younger brother dated her.

15. The secretary is in the post office. Hana always helps her. 

Đáp án: 

1. She bought the xế hộp her mother had recommended.

2. He lost the pencil I had bought for him yesterday.

3. Lana called the delivery company her friend often uses.

4. Lam met a young man I used to tát work with for a very long time. 

5. Sana called the lawyer my mother knows very well.

6. He went on a date with a knowledgeable girl his mother likes.

7. We employed the gardener Nam introduced.

8. The cake my mother bought is on the table.

9. The book Sara found under the cabinet belongs to tát her.

10. The food my dad cooked was yummy.

11. The xe đạp my grandparents gave bu was broken.

12. The robber Sam reported to tát the police immediately was arrested.

13. The teacher Kathy asked about her problem was smart and kind.

14. The dancer my brother dated was very pretty.

15. The secretary Hana always helps is in the post office.

Bài luyện 5. Tìm lỗi sai và sửa lại mang lại trúng trong số câu sau

1. Cindy is the most beautiful girl whose he has ever met.

2. She can’t speak French, whom is not good for her job promotion.

3. The policeman must try to tát catch those teenagers whom drive dangerously.

4. The man about who I told you yesterday is coming here today.

5. Mother's Day is the day where we show love to tát our mother.

6. Do you know the reason when they should learn English?

7. The woman who she told bu the nhái news was not a native citizen.

8. New Year Day is the day where family members spend time together. 

Đáp án:

1. whose => that

2. whom => which

3. whom => who

4. about who => about whom

5. where => when

6. when => why

Xem thêm: soạn ngữ văn lớp 9 các phương châm hôi thoại

7. who she => who

8. where => when

Bài ghi chép tiếp tục tổ hợp lại những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về mệnh đề mối quan hệ, tất nhiên một vài dạng bài bác luyện nhằm những bạn cũng có thể ôn luyện và thực hành thực tế. Hãy nỗ lực hoàn thành xong những bài luyện mệnh đề quan tiền hệ nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp vững chãi nhé!