bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 violet

ĐẢNG BỘ XÃ TRẦN THỚI
CHI BỘ: TRƯỜNG TH TRẦN THỚI 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bạn đang xem: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 violet

Xem thêm: committed là gì

Trần Thới, ngày 30 mon 8 năm 2017

BẢN CAM KẾT
Tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu năm 2017

Họ và tên: Nguyễn Văn Đạm
Ngày sinh: 18/4/1969
Chức vụ Đảng: Phó túng bấn thư
Chức vụ tổ chức chính quyền, đoàn thể: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường đái học tập Trần Thới 2
Chi bộ: Trường đái học tập Trần Thới 2
Sau Lúc phân tích, học hành những quyết nghị, quy ấn định của Đảng, tôi khẳng định tráng lệ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường kiến thiết, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, những biểu thị “tự trình diễn biến”, “tự trả hóa” vô nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Sở Chính trị về “Đẩy mạnh học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh” và Quy ấn định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bế Tắc thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ hướng dẫn mấu chốt những cấp”, ví dụ như sau:
1. Về tư tưởng chủ yếu trị
(Luôn trung thành với chủ với công ty nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Sài Gòn và lối lối thay đổi của Đảng; không tồn tại biểu thị suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, “tự trình diễn biến”, “tự trả hóa”).
- Kiên ấn định với lối lối của Đảng, với tiềm năng song lập dân tộc bản địa và công ty nghĩa xã hội, trung thành với chủ với công ty nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Sài Gòn. Quán triệt chất lượng tốt điều lệ Đảng và quyết nghị những cung cấp.
- Luôn chấp hành chất lượng tốt công ty trương quyết sách pháp lý của Đảng và mái ấm Nước, phục tòng sự cắt cử và điều động công tác làm việc của Đảng.
- Tuyên truyền, chuyển động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng chấp hành và triển khai chất lượng tốt pháp lý, triển khai chất lượng tốt những công ty trương thay đổi và quyết sách của Đảng và đất nước, không tồn tại biểu thị suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, “tự trình diễn biến”, “tự trả hóa”.
2. Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống
(Luôn tập luyện, tu chăm sóc học hành, tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh; lưu giữ gìn phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; kiểu mẫu vô công tác làm việc và cuộc sống thường ngày, vô đấu giành giật chống công ty nghĩa cá thể, quan tiền liêu, tham ô nhũng, lãng phí; chấp hành Quy ấn định về những điều đảng viên ko được làm; không tồn tại biểu thị suy thoái và khủng hoảng về đạo đức nghề nghiệp, lối sống).
- Không ngừng “Học luyện và tuân theo tấm gương theo đuổi đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
- Có lối sinh sống vô sáng sủa, giản dị, khuôn mẫu mực của một người công chức đất nước.
- Giữ gìn tư cơ hội, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, đẩy mạnh tính chi phí phong kiểu mẫu của những người đảng viên, việc chấp hành Quy ấn định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được sản xuất.
- Không với biểu thị suy thoái và khủng hoảng về đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống.
3. Về triển khai chức vụ, trọng trách được giao
(Luôn nêu cao ý thức trách móc nhiệm vô triển khai nhiệm vụ; thay đổi cách thức công tác làm việc và phương pháp thực hiện việc; chấp hành và bảo đảm an toàn, tuyên truyền, chuyển động cán cỗ, đảng viên, mái ấm gia đình và quần chúng triển khai lối lối, ý kiến, công ty trương, quyết nghị của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước; tích đặc biệt học hành nâng lên chuyên môn và năng lượng công tác; triển khai xong chất lượng tốt chức vụ, trọng trách được giao).
- Luôn nêu cao ý thức trách móc nhiệm vô triển khai nhiệm vụ; thay đổi cách thức công tác làm việc và phương pháp thao tác.
- Tuyên truyền, chuyển động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng chấp hành và triển khai chất lượng tốt pháp lý, triển khai chất lượng tốt những công ty trương thay đổi và quyết sách của Đảng và đất nước.
- Tích đặc biệt học hành nâng lên chuyên môn và năng lượng công tác; triển khai xong chất lượng tốt chức vụ trọng trách được phó.
4. Về tổ chức triển khai kỷ luật
(Thực hiện nay cay nghiệt những qui định tổ chức triển khai của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự động giác chấp hành những quyết nghị, quy ấn định của Đảng, pháp lý Nhà nước, quy định, quy ấn định, nội quy của phòng ban, đơn vị chức năng và điểm cư trú).
- Thực hiện nay cay nghiệt những qui định tổ chức triển khai của Đảng, Gương khuôn mẫu chấp hành quyết nghị, thông tư, ra quyết định, sự cắt cử, điều động của tổ chức; mũi nhọn tiên phong triển khai nề nếp, chính sách sinh hoạt đảng, những