các từ vựng thường gặp trong đề thi đại học

Trong nội dung bài viết sau đây, IELTS Vietop tổ hợp những kể từ vựng giờ Anh theo đòi chủ thể thi đua Đại học tập và một số trong những mẹo chung chúng ta học viên hoàn toàn có thể học tập kể từ vựng đơn giản rộng lớn.

Bạn đang xem: các từ vựng thường gặp trong đề thi đại học

Từ vựng vào vai trò trọng yếu vô quy trình học tập và luyện thi đua kỳ thi đua trung học phổ thông Quốc gia môn giờ Anh, song so với thật nhiều cử tử thì phía trên ko hề là phần đơn giản. Vì thế hãy theo đòi dõi phần trình bày và học tập thật tốt nhé!

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia theo đòi công ty đề

Chủ đề People and Society

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia - Chủ đề People and Society
Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia – Chủ đề People and Society
Từ vựngIPAÝ nghĩa
AcceptableəkˈsɛptəblCó thể gật đầu được
AwarenessəˈweənəsNhận thức
Birth-controlˈbɜːθkənˌtrəʊlKiểm soát sinh sản
ChildbearingˈʧaɪldˌbeərɪŋSinh con
CommunitykəˈmjuːnɪtiCộng đồng
CommunitykəˈmjuːnɪtiCộng đồng
ConcernkənˈsɜːnBận tâm
ConflictˈkɒnflɪktXung đột
Consumerismkənˈsjuːmərɪz(ə)mChủ nghĩa tiêu xài dùng
Death ratedɛθ reɪtTỷ lệ tử vong
Deep-seatedˈdiːpˈsiːtɪdLâu đời
Disaster-strickendɪˈzɑːstə-ˈstrɪkənThiên tai
Discrimination dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃən Phân biệt đối xử
DisparitydɪsˈpærɪtiBất bình đẳng
ElderlyˈɛldəliNgười già
EpidemicˌɛpɪˈdɛmɪkBệnh dịch
EqualˈiːkwəlBình đẳng
Equalityi(ː)ˈkwɒlɪtiBình đẳng
Ethnic minorityˈɛθnɪk maɪˈnɒrɪtiDân tộc thiểu số
ExplosionɪksˈpləʊʒənBùng nổ
Family planningˈfæmɪli ˈplænɪŋKế hoạch hóa gia đình
Generation gapˌʤɛnəˈreɪʃən gæpKhoảng cơ hội thế hệ
HarmonyˈhɑːməniHòa hợp
InhabitantɪnˈhæbɪtəntCư dân
InsuranceɪnˈʃʊərənsBảo hiểm
Living conditionˈlɪvɪŋ kənˈdɪʃənĐiều khiếu nại sống
Living standardˈlɪvɪŋ ˈstændədChất lượng cuộc sống
OverburdenˌəʊvəˈbɜːdnQuá tải
OverpopulationˌəʊvəˌpɒpjʊˈleɪʃənDân số quá đông
PersonalityˌpɜːsəˈnælɪtiTính cách
QuarrelˈkwɒrəlCuộc tranh giành cãi
SocialˈsəʊʃəlXã hội
SocietysəˈsaɪətiXã hội
Socio-economicˌsəʊsɪəʊ-ˌiːkəˈnɒmɪkKinh tế xã hội
StabilitystəˈbɪlɪtiSự ổn định định
TerrorismˈtɛrərɪzmChủ nghĩa xịn bố
TerroristˈtɛrərɪstKhủng bố
The common goodðə ˈkɒmən gʊdLợi ích chung
ThreatenˈθrɛtnHăm dọa
VolunteerˌvɒlənˈtɪəTình nguyện viên

Tham khảo:

Từ vựng giờ Anh với những điều chúc 20/11

100 kể từ vựng giờ Anh về mái ấm gia đình và ví dụ minh họa

Tổng phù hợp kể từ vựng giao thông vận tải bạn phải biết

Chủ đề Change and Technology

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia - Chủ đề Change and Technology
Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia – Chủ đề Change and Technology
Từ vựngIPAÝ nghĩa
AdvancedədˈvɑːnstKhoa học tập thương hiệu lửa
AutomaticˌɔːtəˈmætɪkThân thiện với những người dùng
Back up your work bæk ʌp jɔː wɜːk Tiên tiến
Computer age kəmˈpjuːtər eɪʤ Phần cứng
Computer buff kəmˈpjuːtə bʌf Phần mềm
Computer buff kəmˈpjuːtə bʌf Thư rác
Computer fatigue kəmˈpjuːtə fəˈtiːg Kỹ thuật số
Cutting-edgeˈkʌtɪŋ-ɛʤTự động
Cutting-edge ˈkʌtɪŋ-ɛʤ Tiện ích
Cutting-edge ˈkʌtɪŋ-ɛʤ Họp qua loa mạng
DigitalˈdɪʤɪtlNâng cao
Forward the message ˈfɔːwəd ðə ˈmɛsɪʤ Người ham công nghệ
GadgetˈgæʤɪtNgười ko quí technology mới
HardwareˈhɑːdweəĐiểm vạc wifi
Harness technology ˈhɑːnɪs tɛkˈnɒləʤi Ngân mặt hàng trực tuyến
Have access vĩ đại something hæv ˈæksɛs tuː ˈsʌmθɪŋ Chuyên gia máy tính
Junk mailʤʌŋk meɪlChuyển tiếp tin yêu nhắn
Keep in liên hệ with = keep in touch with kiːp ɪn ˈkɒntækt wɪð = kiːp ɪn tʌʧ wɪð Sự tiến bộ cỗ về công nghệ
Online banking ˈɒnˌlaɪn ˈbæŋkɪŋ Lướt mạng/web
Online shopping ˈɒnˌlaɪn ˈʃɒpɪŋ Sử dụng công nghệ
Out of steam aʊt ɒv stiːm Lưu trữ vấn đề, tập dượt tin
Rocket scienceˈrɒkɪt ˈsaɪənsMua cất trực tuyến
Rocket science ˈrɒkɪt ˈsaɪəns Hiện đại, tiên tiến
Social media ˈsəʊʃəl ˈmiːdiə Mạng xã hội
Social networking site ˈsəʊʃəl ˈnɛtwɜːkɪŋ saɪt Hiện đại, tân tiến
SoftwareˈsɒftweəTiếp cận gì đó
State-of-the-art steɪt-ɒv-ði-ɑːt Thời đại máy tính
Surf the Internet/web sɜːf ði ˈɪntəˌnɛt/wɛb Người chất lượng tốt dùng máy tính
Technological advance ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ədˈvɑːns Tình trạng mệt rũ rời gây ra vày dùng PC vô một thời hạn dài
Technological advances = technological developments ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ədˈvɑːnsɪz = ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l dɪˈvɛləpmənts Mệt mỏi, kiệt sức
Technophile teknəfaɪlTiên tiến bộ và dẫn đầu
Technophobe ˈtek.nə.fəʊbThứ gì bại cực kỳ khó khăn so với một người
To be stuck behind a computer tuː biː stʌk bɪˈhaɪnd ə kəmˈpjuːtə Mạng xã hội
To boot up tuː buːt ʌp Sử dụng PC vô thời hạn dài
To browse websites tuː braʊz ˈwɛbˌsaɪts Khởi động, nhảy máy tính
To crash tuː kræʃ Máy móc đùng một phát dừng hoạt động
To go online tuː gəʊ ˈɒnˌlaɪn Tìm dò xét bên trên những trang web
To navigate a website tuː ˈnævɪgeɪt ə ˈwɛbˌsaɪt Tìm vấn đề quan trọng bên trên trang web
User-friendlyˈjuːzə-ˈfrɛndliSử dụng mạng
Video conferencingˈvɪdɪəʊ ˈkɒnfərənsɪŋNhững tiến bộ cỗ vô công nghệ
Wireless hotspot ˈwaɪəlɪs ˈhɒt.spɒtGiữ liên hệ với

Tham khảo:

Bài tập dượt kể từ vựng giờ Anh

Từ vựng giờ Anh chuyên nghiệp ngành Công nghệ thông tin

Chủ đề Weather and Environment

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia - Chủ đề Weather and Environment
Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia – Chủ đề Weather and Environment
Từ vựngIPAÝ nghĩa
AdaptəˈdæptPhỏng theo
BearableˈbeərəblCó thể chịu đựng được
Breeze briːz Gió nhẹ
Clear klɪə Trời vô trẻo, quang đãng đãng
Climate changeˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ Khí hậu thay cho đổi
Climate ˈklaɪmɪt Khí hậu
Cloudy ˈklaʊdi Trời nhiều mây
ContaminatedkənˈtæmɪneɪtɪdBị dù nhiễm
ContaminationkənˌtæmɪˈneɪʃənÔ nhiễm
Deforestationdɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n Phá rừng
DisposaldɪˈspəʊzlSự thải bỏ
DroughtdraʊtHạn hán
Dry draɪ Hanh khô
Ecosystemˈiːkəʊˌsɪstəm Hệ sinh thái
Emissionɪˈmɪʃən Khí thải
EndangeredɪnˈdeɪnʤədBị đe dọa
Environmentalistɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl.ɪstNhà môi trường thiên nhiên học tập, người quan hoài bảo đảm môi trường
ErosionɪˈrəʊʒənXói mòn
Evaporationɪˌvæpəˈreɪʃən Bay hơi
Evolveɪˈvɒlv Tiến hóa
Extinctɪksˈtɪŋkt Tuyệt chủng
ExtremeɪkˈstriːmKhắc nghiệt, cực kỳ độ
Fertilityfə(ː)ˈtɪlɪtiKhả năng sinh sản
Fine faɪn Không mưa, ko mây
Foggy  ˈfɒgi  Có sương mù
Forecastˈfɔː.kɑːstDự báo (thời tiết)
FossilˈfɒslHóa thạch
FrigidˈfrɪʤɪdLạnh cóng
Global warmingˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ Sự giá lên toàn cầu
Gloomy ˈgluːmi Trời ảm đạm
Greenhouse gasˈgriːnhaʊs gæs Khí làm cho cảm giác ngôi nhà kính
Haze heɪz Màn sương mỏng tanh, thông thường tạo ra vày mức độ nóng
HeatwaveˈhiːtweɪvSóng nhiệt
Humid ˈhjuːmɪd Ẩm
Impactˈɪm.pæktTác động, hình ảnh hưởng
InstinctˈɪnstɪŋktBản năng
Litteringˈlɪt.ər.ɪŋHành động vứt rác rến điểm công cộng
Marineməˈriːn Hàng hải
Mild maɪld Ôn hòa, giá áp
Overcast ˈəʊvəkɑːst Âm u
Phenomenonfɪˈnɒmɪnən Hiện tượng
Pleasantˈplɛznt(nói về thời tiết) dễ dàng chịu
Pollutantpəˈluː.təntChất làm cho dù nhiễm
Pollutionpəˈluːʃən Sự dù nhiễm
PrecipitationprɪˌsɪpɪˈteɪʃənSự kết tủa
PredatorˈprɛdətəĐộng vật ăn thịt
Preypreɪ Con mồi
Speciesˈspiːʃiːz Loài
StuffyˈstʌfiNgột ngạt
Sunny ˈsʌni Trời nắng
SwelteringˈswɛltərɪŋNóng bức
Transientˈtrænzɪənt Tạm thời
TropicalˈtrɒpɪkəlThuộc vùng nhiệt độ đới
UnfavorableʌnˈfeɪvərəblKhông dễ dàng chịu
Unpredictableˌʌn.prɪˈdɪk.tə.bəlKhông thể Dự kiến được
Vegetationˌvɛʤɪˈteɪʃən Thảm thực vật
Weather ˈwɛðə Thời tiết
Wet wɛt Ướt
Wildfireˈwaɪldˌfaɪə Cháy rừng
Wildlifeˈwaɪldlaɪf Động vật phí dã
Windy ˈwɪndi Nhiều gió

Xem ngay: Từ vựng giờ Anh về môi trường

Chủ đề The media

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia -  Chủ đề The media
Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia – Chủ đề The media
Từ vựngIPAÝ nghĩa
AccessˈæksɛsTruy cập
ActorˈæktəDiễn viên nam
ActressˈæktrɪsDiễn viên nữ
Advertisement/ad/advertədˈvɜːtɪsmənt/æd/ədˈvɜːtTin quảng cáo
AdvertisingˈædvətaɪzɪŋQuảng cáo
AgreementəˈgriːməntSự thỏa thuận hợp tác hoặc phù hợp đồng
Ambiguous æmˈbɪɡjuəsMơ hồ
Analysis əˈnæləsɪs Bài phân tích
AnnouncementəˈnaʊnsməntSự thông báo
ArtɑːtNghệ thuật, mỹ thuật
ArticleˈɑːtɪklBài báo, đề mục
ArtistˈɑːtɪstNghệ sĩ
AssociateəˈsəʊʃɪɪtNgười tập sự, liên minh, hợp tác vô công việc
AttractəˈtræktThu bú, thú vị, lôi cuốn
AudienceˈɔːdiənsNhững người nghe, khán giả; độc giả, độc giả
AuthorˈɔːθəTác giả
BlogblɒgNhật ký trực tuyến
BloggerˈblɒgəNgười viết lách blog
Breaking newsˈbreɪkɪŋ njuːzTin tiên tiến nhất, thông tin giá hổi
BroadcastˈbrɔːdkɑːstPhát sóng, vạc thanh
Broadcast mediaˈbrɔːdkɑːst ˈmiːdiəPhát thanh truyền hình
Business news ˈbɪznɪs njuːz Tin tức doanh nghiệp
Cable television:ˈkeɪbl ˈtɛlɪˌvɪʒən:Truyền hình cáp
CameraˈkæmərəMáy hình ảnh, Ϲɑmerɑ phim
CensorshipˈsɛnsəʃɪpKiểm duyệt
ChannelˈʧænlKênh
ComedyˈkɒmɪdiHài kịch
CommercialkəˈmɜːʃəlBài lăng xê thương mại
Communicationkəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃənTruyền thông
Communication channelkəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈʧænlKênh truyền thông
ConfirmkənˈfɜːmXác nhận
ConnectkəˈnɛktKết nối
Content personalizationˈkɒntɛnt ˌpɜːsənəlaɪˈzeɪʃənCá nhân hoá nội dung
CorrespondentˌkɒrɪsˈpɒndəntPhóng viên, báo chí
Credible newsˈkrɛdəbl njuːzTin tức xứng đáng tin
Criticˈkrɪt.ɪkNhà phê bình
Current affairs ˈkʌrənt əˈfeəz Vấn đề hiện nay thời
DepictdɪˈpɪktKhắc họa
DesigndɪˈzaɪnThiết kế
Digital mediaˈdɪʤɪtl ˈmiːdiəTruyền thông số
DisclosedɪˈskləʊzCông phụ thân, phơi bầy bày
DocumentaryˌdɒkjʊˈmɛntəriPhim tài liệu
EntryˈɛntriNội dung bên trên blog
ExaggerateɪɡˈzædʒəreɪtPhóng đại
EyewitnessˈaɪˈwɪtnɪsNhân hội chứng hoặc những người dân đang được xuất hiện bên trên hiện nay trường
Freedom of speechˈfriːdəm ɒv spiːʧtự tự ngôn luận
Get involved ingɛt ɪnˈvɒlvd ɪnTham gia
Gossip ˈgɒsɪp Tin tầm phào
HonestˈɒnɪstTrung thực
Informativeɪnˈfɔː.mə.tɪvCung cấp cho nhiều thông tin
IntegrityɪnˈtɛgrɪtiTính thẳng thắn, trung thực
International news ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl njuːz Tin thế giới
Libel ˈlaɪbəl Tin bôi xấu xí, phỉ báng
Live broadcastlɪv ˈbrɔːdkɑːstPhát sóng trực tiếp
Mainstream mediaˈmeɪnstriːm ˈmiːdiəTruyền thông công ty lưu
Mass mediamæs ˈmiːdiəTruyền thông đại chúng
Media biasˈmiːdiə ˈbaɪəsSự thiên nghiêng truyền thông
Media ˈmiːdiə Phương tiện truyền thông
MisrepresentˌmɪsˌrɛprɪˈzɛntDựng chuyện, xuyên tạc
News coverage njuːz ˈkʌvərɪʤ Tin trang nhất, tin yêu trang bìa
Paparazziˌpæp(ə)ˈrætsiThợ săn bắn ảnh
Premium contentˈpriːmiəm ˈkɒntɛntNội dung sở hữu trả phí
Press/the press/print mediaprɛs/ðə prɛs/prɪnt ˈmiːdiəPhương tiện truyền thông dạng in dán (báo giấy má, tạp chí…)
Print mediaprɪnt ˈmiːdiəDùng nhằm chỉ phương tiện đi lại truyền thông vày báo chí truyền thông in
PublicationˌpʌblɪˈkeɪʃənSự sản xuất, sự xuất bản
PublishingˈpʌblɪʃɪŋXuất phiên bản, in ấn
ReaderˈriːdəNgười hiểu, độc giả
RecordˈrɛkɔːdBản thu (băng đĩa…)
ReleaserɪˈliːsSự vạc hành
ScenesiːnHiện ngôi trường, cảnh (trong phim, truyện…), phong cảnh
ScreenskriːnMàn hình
ShareʃeəChia sẻ
ShareableˈʃeərəblCó thể share được
ShootʃuːtChụp (ảnh), cù (phim)
SlanderˈslɑːndəVu khống, hoặc phát biểu xấu xí và hạ nhục danh dự người khác
Smart devicesmɑːt dɪˈvaɪsThiết bị thông minh
Social mediaˈsəʊʃəl ˈmiːdiəTruyền trải qua mạng xã hội
StagesteɪʤSân khấu
StudioˈstjuːdɪəʊTrường cù, xưởng phim, chống thu
TabloidˈtæblɔɪdBáo lá cải
TechniquetɛkˈniːkKỹ xảo, kỹ thuật
To host a programtuː həʊst ə ˈprəʊgræmDẫn chương trình
To influence otherstuː ˈɪnflʊəns ˈʌðəzẢnh tận hưởng cho tới ai
To remain well-informedtuː rɪˈmeɪn wɛl-ɪnˈfɔːmdCập nhật chất lượng tốt thông tin
To tweettuː twiːtĐăng nội dung lên Twitter
TonetəʊnÂm thanh, giờ hoặc hóa học giọng, âm điệu của âm thanh
TrustworthyˈtrʌstˌwɜːðiĐáng tin

Xem ngay: Từ vựng IELTS theo đòi chủ thể Truyền thông – Báo chí

Chủ đề Job

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia - Chủ đề Job
Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia – Chủ đề Job
Từ vựngIPAÝ nghĩa
Allowance əˈlaʊənsTiền trợ cấp
(be) on time(biː) ɒn taɪmĐúng giờ
Apply forəˈplaɪ fɔːỨng tuyển
Be out biː aʊt Đi vắng
CalmkɑːmBình tĩnh
CandidateˈkændɪˌdeɪtỨng cử viên
CareerkəˈrɪəSự nghiệp
Colleagueˈkɒl.iːɡĐồng nghiệp
Concentrate onˈkɒnsəntreɪt ɒnTập trung vào
Curriculum vitae / resumekəˈrɪkjʊləm ˈviːtaɪ / rɪˈzjuːmSơ yếu ớt lí lịch
Dream jobdriːm ʤɒbNghề nghiệp mơ ước
Efficient ɪˈfɪʃ.əntHiệu quả
EmployeeˌɛmplɔɪˈiːNhân viên
Employer ɪmˈplɔɪə Nhà tuyển chọn dụng
EnthusiasmɪnˈθjuːzɪæzmSự nhiệt độ tình
EnthusiastɪnˈθjuːzɪæstNgười nhiệt độ tình
Enthusiastic ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk Hăng hái, nhiệt độ tình
FireˈfaɪəSa thải
HonestˈɒnɪstTrưng thực
ImpressˈɪmprɛsGây ấn tượng
ImpressionɪmˈprɛʃənẤn tượng
IncomeˈɪnkʌmThu nhập
InterviewˈɪntəvjuːPhỏng vấn, buổi phỏng vấn
Intervieweeˌɪntəvju(ː)ˈiːNgười được phỏng vấn
InterviewerˈɪntəvjuːəNgười phỏng vấn 
InvestmentɪnˈvestməntSự đầu tư
Jot downʤɒt daʊnGhi hanh
Letter of recommendationˈlɛtər ɒv ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃənThư tiến bộ cử
NervousˈnɜːvəsLo lắng
OccupationˌɒkjʊˈpeɪʃənNghề nghiệp
OvertimeˈəʊvətaɪmLàm tăng giờ
Pensionˈpen.ʃənLương hưu 
Prepare forprɪˈpeə fɔːChuẩn bị cho
Promotion prəˈməʊ.ʃənSự thăng tiến
Prospectˈprɒs.pektTriển vọng
QualificationˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənPhẩm chất
QualifyˈkwɒlɪfaɪCó tư cơ hội, sở hữu phẩm chất
Reason forˈriːzn fɔːLý tự cho
RecruitrɪˈkruːtTuyển dụng
Relate torɪˈleɪt tuːLiên quan lại đến
Resign/Quit rɪˈzaɪn/kwɪt Nghỉ việc
Retire rɪˈtaɪə Nghỉ hưu
SacksækSa thải
Salary/Wages ˈsæləri/ˈweɪʤɪz Lương
Shift ʃɪft Ca thực hiện việc
Shortcoming ʃɔːtˈkʌmɪŋ Điểm yếu ớt, khuyết điểm
Take care ofteɪk keər ɒvChăm sóc
UnemploymentˌʌnɪmˈplɔɪməntNạn thất nghiệp
Unemployment ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.məntSự thất nghiệp
VacancyˈveɪkənsiVị trí còn trống
Vacancy ˈveɪkənsi Vị trí trống
Work as + job namewɜːk æzLàm nghề

Xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này

Tham khảo:

Thì lúc này đơn

Thì quá khứ đơn

Lưu tức thì vốn liếng kể từ vựng giờ Anh văn chống thông dụng

Chủ đề Education and Learning

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia - Chủ đề Education and Learning
Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia – Chủ đề Education and Learning
Từ vựngIPAÝ nghĩa
AbolishəˈbɒlɪʃBãi bỏ
Academicˌæk.əˈdem.ɪkThuộc về học tập thuật
AnalyseˈænəlaɪzPhân tích
AssignmentəˈsaɪnməntBài tập dượt về nhà
Attentive əˈtentɪvChú ý, quan lại tâm
AugmentɔːɡˈmentGia tăng, tăng thêm
CollegeˈkɒlɪdʒTrường cao đẳng, đại học…
CompulsorykəmˈpʌlsəriMang tính bắt buộc
ConcentrateˈkɒnsntreɪtTập trung
CramkræmNhồi nhét (kiến thức…)
CramkræmÔn thi đua, học tập nhồi
CurriculumkəˈrɪkjələmChương trình học
CurriculumkəˈrɪkjələmChương trình giảng dạy
DauntingˈdɔːntɪŋNản chí
DeplorabledɪˈplɔːrəblTồi tệ, tệ hại
DeterminationdɪˌtɜːmɪˈneɪʃnSự quyết tâm
DisciplineˈdɪsəplɪnKhuôn khổ sở, vẹn toàn tắc
DissertationˌdɪsəˈteɪʃnBài luận (dành cho tới chất lượng tốt nghiệp)
DoctorateˈdɒktərətHọc vị tiến bộ sĩ
EvaluateɪˈvæljueɪtĐịnh giá chỉ, ước lượng
ExasperateɪɡˈzæspəreɪtLàm ai bại bực, vạc cáu
FellowshipˈfeləʊʃɪpHọc bổng (dành cho tới phân tích sinh)
GraduateˈɡrædʒuətTốt nghiệp
IlliterateɪˈlɪtərətMù chữ
ImitateˈɪmɪteɪtBắt chước
InstructiveɪnˈstrʌktɪvMang tính giáo huấn
IntegratedˈɪntɪɡreɪtɪdTích hợp
Internshipˈɪn.tɜːn.ʃɪpThực tập
Knowledgeableˈnɒl.ɪ.dʒə.bəlThông thạo, am tường
Lectureˈlektʃə(r)Bài giảng
LiterateˈlɪtərətBiết chữ, biết nắm rõ viết
Optional ˈɑːp.ʃən.əlTự chọn
OutcomeˈaʊtkʌmKết ngược, đầu ra
Peerpɪə(r)Bạn đồng trang lứa
PlagiariseˈpleɪdʒəraɪzĐạo nhái, sao chép
PrestigiouspreˈstɪdʒəsUy tín, sở hữu thanh thế
PrincipalˈprɪnsəplHiệu trưởng
ProfoundlyprəˈfaʊndliMột cơ hội thâm thúy sắc
Qualificationˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃənBằng cấp
ScholarshipˈskɒləʃɪpHọc bổng
ScienceˈsaɪənsKhoa học
Seminarˈsemɪnɑː(r)Hội nghị mục chính, hội thảo
SeniorˈsinjərSinh viên năm cuối
SpecialistˈspeʃəlɪstChuyên gia
SupervisionˌsuːpəˈvɪʒnSự giám sát
ThesisˈθiːsɪsLuận văn
TruantˈtruːəntTrốn học
Tuition tjuˈɪʃnViệc dạy dỗ học
Tutorˈtjuːtə(r)Gia sư
VocationalvəʊˈkeɪʃənlDạy nghề

Tham khảo:

Bảng vần âm giờ Anh

Từ vựng giờ Anh chuyên nghiệp ngành Giáo dục

Chủ đề Health

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia - Chủ đề Health
Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia – Chủ đề Health
Từ vựngIPAÝ nghĩa
AdministerədˈmɪnɪstəThực hiện
AilmentˈeɪlməntBệnh tật
AlleviateəˈliːvɪeɪtGiảm nhẹ
Blood pressureblʌd ˈprɛʃəHuyết áp
ChronicˈkrɒnɪkMãn tính
Cope withkəʊpĐương đầu, giải quyết
DiagnoseˈdaɪəgnəʊzChẩn đoán
Diagnosisdaɪ.əɡˈnəʊ.sɪsSự chẩn đoán
DietˈdaɪətChế phỏng ăn kiêng
DietitianˌdaɪɪˈtɪʃənChuyên gia dinh cơ dưỡng
DiseasedɪˈziːzBệnh
FitnessˈfɪtnɪsSự khỏe khoắn khắn
FrostbiteˈfrɒstbaɪtBị rộp lạnh
HealhiːlHồi phục
ImmuneɪˈmjuːnMiễn dịch 
InfectionɪnˈfekʃnSự lây nhiễm
InjuryˈɪnʤəriThương tật
Lose weightluːz weɪtGiảm cân
Malnutritionˌmælnju(ː)ˈtrɪʃənSuy dinh cơ dưỡng
MedicineˈmɛdsɪnThuốc
ObesityəʊˈbiːsɪtiBéo phì
OperationˌɒpəˈreɪʃnPhẫu thuật
OverweightˈəʊvəweɪtThừa cân
PalliativeˈpælɪətɪvGiảm nhẹ
PrescriptionprɪˈskrɪpʃnĐơn thuốc
Put on weightpʊt ɒn weɪtTăng cân
SanitationˌsænɪˈteɪʃənVệ sinh
Severesɪˈvɪə(r)Trầm trọng
Therapistˈθer.ə.pɪstBác sĩ điều trị
TreatmentˈtriːtməntSự đối đãi
Undergoˌʌn.dəˈɡəʊTrải qua

Xem ngay: Từ vựng giờ Anh về Sức khỏe

Chủ đề Law and Crime

Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia - Chủ đề Law and Crime
Từ vựng thi đua trung học phổ thông Quốc Gia – Chủ đề Law and Crime
Từ vựngIPAÝ nghĩa
Abductionæbˈdʌkʃ(ə)nBắt cóc
AccuseəˈkjuːzBuộc tội
ArrestəˈrestBắt giữ 
ArsonˈɑːsnĐốt phá
Attempted murderəˈtɛmptɪd ˈmɜːdəCó ý muốn làm thịt người
Break inbreɪk ɪnXâm nhập, đột nhập
BurglaryˈbɜːgləriĂn trộm
Child abuseʧaɪld əˈbjuːsLạm dụng con trẻ em
CommitkəˈmɪtVi phạm
Corruption kəˈrʌpʃnSự tham lam nhũng
Drug abusedrʌg əˈbjuːsLạm dụng ma mãnh túy
EvidenceˈevɪdənsBằng chứng
ExemptɪɡˈzemptĐược miễn 
False imprisonmentfɔːls ɪmˈprɪznməntBỏ tù sai
FraudfrɔːdGian lận
HackingˈhækɪŋKhai thác và truy vấn phạm pháp vô khối hệ thống máy tính
HijackingˈhaɪˌʤækɪŋChiếm đoạt
Human traffickingˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋBuôn người
Imprison ɪmˈprɪz.ənBỏ tù, giam cầm cầm
JusticeˈdʒʌstɪsSự công bằng
ManslaughterˈmænˈslɔːtəNgộ sát
MurderˈmɜːdəGiết người
Organised crimeˈɔːgənaɪzd kraɪmTội phạm sở hữu tổ chức
ShopliftingˈʃɒpˌlɪftɪŋTrộm cắp
SmugglingˈsmʌglɪŋBuôn lậu
SuspectsəˈspektNghi ngờ, nghi kị phạm
VandalismˈvændəlɪzmSự đập phá hoại
White collar crimewaɪt ˈkɒlə kraɪmTội phạm trí tuệ cao

Xem thêm: Từ vựng giờ Anh chuyên nghiệp ngành Luật

Mẹo học tập kể từ vựng giờ Anh nhằm thi đua trung học phổ thông Quốc Gia

  • Học theo đòi chủ thể thay cho học tập một cơ hội ngẫu nhiên
  • Sử dụng sơ vật dụng tư duy
  • Học theo như hình ảnh
  • Học vô văn cảnh, ko học tập rời rạc
  • Cho những ví dụ Lúc học
  • Làm những bài bác tập dượt rèn luyện, đề thi đua mẫu
  • Đọc thông thường xuyên

Qua nội dung bài viết bên trên, Vietop kỳ vọng đang được hỗ trợ cho tới chúng ta học viên những kể từ vựng giờ Anh theo đòi chủ thể thi đua Đại học tập và mẹo học tập kể từ vựng mang lại lợi ích cho tới chúng ta vô kỳ thi đua trung học phổ thông Quốc Gia cần thiết. Chúc chúng ta học tập thiệt chất lượng tốt và hứa chúng ta ở những nội dung bài viết sau!

Xem thêm: lập bảng tổng kết về tác giả tác phẩm văn học trung đại việt nam trong chương trình lớp 11