chịu trách nhiệm trước pháp luật tiếng anh là gì

Trách nhiệm trước pháp lý, còn được gọi là trách móc nhiệm pháp luật, là phương pháp tuy nhiên Từ đó những cá thể, tổ chức triển khai và chính phủ nước nhà nên phụ trách về hành vi của mình và nên vâng lệnh những quy tắc và quy toan của giang sơn bản thân.

  Chịu trách móc nhiệm trước pháp lý vô giờ đồng hồ Anh là Responsible before the law

  Bạn đang xem: chịu trách nhiệm trước pháp luật tiếng anh là gì

  Responsibility before the law, also known as legal responsibility, is the principle that individuals, organizations, and governments are accountable for their actions and must comply with the laws and regulations of their country. This principle is a fundamental aspect of the rule of law, which ensures that everyone is subject to tướng the same laws and no one is above the law.

  The concept of Responsibility before the law is an essential cornerstone of any democracy, as it guarantees that citizens are not subject to tướng arbitrary decisions or abuses of power from those in positions of authority. By holding everyone accountable to tướng the same laws, the principle of responsibility before the law promotes equality and fairness in a society.

  In essence, Responsibility before the law means that individuals and organizations must accept the consequences of their actions, whether they are positive or negative. This includes not only complying with the laws and regulations of the country, but also respecting the rights of others and behaving in a way that is ethical and just.

  Responsibility before the law is a crucial concept in any society that values democracy, fairness, and justice. It is a principle that ensures that no one is above the law, and that everyone is accountable for their actions. This principle promotes equality and fairness, as it holds everyone to tướng the same standards and ensures that decisions are not made arbitrarily or without justification.

  In addition to tướng promoting equality and fairness, Responsibility before the law also encourages individuals and organizations to tướng act in a responsible and ethical manner. By accepting the consequences of their actions, individuals and organizations are more likely to tướng act in a way that is beneficial to tướng society as a whole, rather than vãn pursuing their own interests at the expense of others.

  Overall, Responsibility before the law is a vital principle that promotes democracy, fairness, and justice. By holding everyone accountable to tướng the same laws and regulations, it ensures that decisions are made fairly and without bias, and that everyone is treated equally under the law.

  (Trách nhiệm pháp luật là 1 trong định nghĩa cực kỳ cần thiết vô khối hệ thống pháp lý và được dùng nhằm tế bào mô tả kết quả bất lợi tuy nhiên người vi phạm nên chịu đựng trước pháp lý. Chịu trách móc nhiệm trước pháp lý hoặc trách móc nhiệm pháp luật được quy xác định rõ ràng trong số văn phiên bản pháp lý, và nó thay mặt cho việc vô tư và trật tự động xã hội.

  Trong thực tiễn, việc vận dụng trách móc nhiệm pháp luật thông thường được chống chế tự núi sông. Người vi phạm tiếp tục nên chịu đựng những kiểu dáng trừng trị không giống nhau tùy vô đặc thù và cường độ của hành động vi phạm. Ví dụ, nếu như một người bị viện dẫn rời khỏi tòa vì thế tội vi phạm giao thông vận tải, chúng ta tiếp tục nên phụ trách pháp luật và bị trừng trị chi phí hoặc lưu giữ tự tài xế. Việc vận dụng trách móc nhiệm pháp luật đúng chuẩn sẽ hỗ trợ đáp ứng sự vô tư và trật tự động xã hội.

  Trách nhiệm pháp luật cũng tương quan cho tới những quyền lợi và nghĩa vụ và nhiệm vụ của những người dân vô xã hội. bằng phẳng cơ hội tiến hành trúng trách móc nhiệm pháp luật, người dân sẽ tiến hành đảm bảo những quyền lợi và nghĩa vụ của tôi và đôi khi nên tiến hành nhiệm vụ của tôi so với xã hội. Nắm rõ rệt và thực thi đua trách móc nhiệm pháp luật đúng chuẩn sẽ hỗ trợ thiết kế một xã hội văn minh, vô tư và cải cách và phát triển vững chắc và kiên cố.

  Trách nhiệm pháp luật không chỉ có là trách móc nhiệm của những cá thể hoặc tổ chức triển khai tuy nhiên còn là một trách móc nhiệm của tất cả xã hội. Một xã hội văn minh, vô tư và cải cách và phát triển vững chắc và kiên cố là 1 trong xã hội tuy nhiên người xem đều sở hữu trách móc nhiệm tiến hành trúng trách móc nhiệm pháp luật của tôi. bằng phẳng cơ hội tôn trọng và vâng lệnh những quy toan pháp lý, tất cả chúng ta tiếp tục góp sức vô sự cải cách và phát triển của xã hội và chung tạo nên một môi trường thiên nhiên sinh sống chất lượng tốt xinh xắn hơn mang lại toàn bộ từng người).

  2. Các thuật ngữ tương quan cho tới “Responsibility before the law”:

  – Responsibility before the law: trách móc nhiệm trước pháp luật

  – Legal obligation: nhiệm vụ pháp lý

  – Legal liability: trách móc nhiệm pháp lý

  – Legal accountability: trách móc nhiệm pháp lý

  – Due process of law: trúng trình tự động pháp luật

  – Equal protection under the law: đồng đẳng đảm bảo theo dõi luật pháp

  – Judicial system: khối hệ thống tư pháp

  Xem thêm: đáp án life a2 b1 student book with online workbook

  – Civil law: luật dân sự

  – Criminal law: luật hình sự

  – Law enforcement: thực hiện pháp luật

  – Legal system: khối hệ thống pháp luật

  3. Đoạt câu ví dụ với kể từ Responsibility before the law: 

  – Every citizen has a responsibility before the law to tướng obey it and uphold its principles – Mỗi công dân đều sở hữu trách móc nhiệm trước pháp lý nhằm vâng lệnh và đảm bảo những phương pháp của chính nó.

  – Upholding responsibility before the law means holding oneself accountable for one’s actions and accepting the consequences of those actions – Việc vâng lệnh trách móc nhiệm trước pháp lý Có nghĩa là tự động phụ trách về hành vi của tôi và gật đầu kết quả của những hành vi cơ.

  – The principle of responsibility before the law ensures equal treatment under the law for all individuals and protects against abuses of power – Nguyên tắc trách móc nhiệm trước pháp lý đáp ứng sự đối đãi vô tư bên dưới luật mang lại toàn bộ cá thể và đảm bảo ngoài những lạm dụng quá quyền lực tối cao.

  – Failure to tướng uphold responsibility before the law can result in legal penalties and damage to tướng one’s reputation and credibility – Việc ko vâng lệnh trách móc nhiệm trước pháp lý hoàn toàn có thể kéo đến hình trừng trị pháp luật và thực hiện tổn kiêng dè cho tới khét tiếng và đáng tin tưởng của một người.

  4. Viết đoạn văn dùng kể từ Responsibility before the law: 

  4.1. Đoạn văn 1: 

  Responsibility before the law is a fundamental principle of any democratic society. It means that every individual is accountable for their actions and must face legal consequences for any wrongdoing. Without responsibility before the law, there would be chaos and anarchy in society.

  Trách nhiệm trước pháp lý là 1 trong phương pháp cơ phiên bản của ngẫu nhiên xã hội dân căn nhà này. Như vậy Có nghĩa là từng cá thể nên phụ trách về hành động của tôi và nên đương đầu với kết quả pháp luật mang lại ngẫu nhiên hành động sai trái ngược này. Nếu không tồn tại trách móc nhiệm trước pháp lý, xã hội tiếp tục trở thành lếu loàn và vô chính phủ nước nhà.

  4.2. Đoạn văn 2: 

  Responsibility before the law is rooted in the belief that individuals have the power to tướng shape their own lives and communities. It is a recognition of the fact that every person has the capacity to tướng make choices, and with that capacity comes the responsibility to tướng accept the consequences of those choices. This principle is essential for a functioning democracy, as it ensures that individuals are held accountable for their actions and decisions.

  Moreover, responsibility before the law is an essential aspect of a fair and just society. It ensures that everyone is equal before the law, and that no one is above the law. This principle promotes a sense of social justice, as it ensures that the rich and powerful are held accountable for their actions, just lượt thích everyone else.

  Trách nhiệm trước pháp lý sở hữu xuất xứ kể từ niềm tin cậy rằng từng cá thể sở hữu quyền lực tối cao nhằm tạo hình cuộc sống đời thường và xã hội của tôi. Nó là việc trí tuệ về thực tiễn rằng từng người dân có năng lực lựa lựa chọn, và với năng lực cơ kèm theo trách móc nhiệm gật đầu kết quả của những lựa lựa chọn cơ. Nguyên tắc này cực kỳ cần thiết so với một nền dân căn nhà hoạt động và sinh hoạt, vì thế nó đảm nói rằng từng cá thể nên phụ trách về hành động và ra quyết định của tôi.

  Hơn nữa, trách móc nhiệm trước pháp lý là 1 trong góc nhìn quan trọng của một xã hội vô tư và công lý. Nó đảm nói rằng người xem đều đồng đẳng trước pháp lý, và không có ai là bên trên pháp lý. Nguyên tắc này xúc tiến sự vô tư xã hội, vì thế nó đảm nói rằng những người dân phong lưu và quyền lực tối cao cũng nên phụ trách về hành động của mình, tựa như người xem không giống.

  4.3. Đoạn văn 3: 

  Responsibility before the law also plays a vital role in preserving the rule of law. It ensures that the law is respected and upheld, and that individuals are held accountable for any breach of the law. Without this principle, there would be no clear guidelines or consequences for illegal actions, which would lead to tướng chaos and anarchy.

  Xem thêm: đun nóng m gam hỗn hợp x gồm các chất có cùng một loại nhóm chức

  In conclusion, responsibility before the law is a fundamental principle that underpins a democratic and just society. It ensures that individuals are accountable for their actions, promotes social order, and prevents those in power from abusing their authority. By upholding responsibility before the law, we can create a society that is fair, just, and equal for everyone.

  Trách nhiệm trước pháp lý cũng đóng góp một tầm quan trọng cần thiết trong các công việc đảm bảo pháp lý. Nó đảm nói rằng pháp lý được tôn trọng và thực thi đua, và từng cá thể nên phụ trách về ngẫu nhiên vi phạm pháp lý này. Nếu không tồn tại phương pháp này, tiếp tục không tồn tại chỉ dẫn hoặc kết quả rõ nét cho những hành vi phi pháp, kéo đến lếu loàn và vô chính phủ nước nhà.

  Tóm lại, trách móc nhiệm trước pháp lý là 1 trong phương pháp cơ phiên bản, là nền tảng của một xã hội dân căn nhà và vô tư. Nó đảm nói rằng từng cá thể nên phụ trách về hành động của tôi, xúc tiến trật tự động xã hội và ngăn chặn những người dân sở hữu quyền lực tối cao lạm dụng quá quyền lực tối cao của mình. bằng phẳng cơ hội vâng lệnh trách móc nhiệm trước pháp lý, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một xã hội đồng đẳng, vô tư và công lý mang lại toàn bộ người xem.