công thức liên hệ giữa nồng độ mol và nồng độ phần trăm

Đội ngũ gia sư môn Hóa học tập tiếp tục gửi cho tới những em những công thức tính độ đậm đặc Xác Suất và độ đậm đặc mol của hỗn hợp. Xin mời mọc những em liếc qua nhé.

  1. 1. Nồng chừng Xác Suất của dung dịch

- Nồng chừng Xác Suất (C%) của hỗn hợp cho biết thêm số gam hóa học tan vô 100 gam hỗn hợp.

Bạn đang xem: công thức liên hệ giữa nồng độ mol và nồng độ phần trăm

       - Công thức: 
công thức tính độ đậm đặc Xác Suất và độ đậm đặc mol của dung dịch

     - Trong đó:  C%: độ đậm đặc Xác Suất (%)

                  mct: lượng hóa học tan (g)

                   mdd: lượng hỗn hợp (g) và mdd = mdm + mct

  1. 2. Nồng chừng mol của dung dịch

- Nồng chừng mol (CM) của hỗn hợp cho biết thêm số mol hóa học tan đem trong một lít hỗn hợp.

- Công thức:

công thức tính độ đậm đặc Xác Suất và độ đậm đặc mol của dung dịch       - Trong đó:

CM: độ đậm đặc mol (mol/l) (hay M)

n: số mol hóa học tan (mol)

V: thể tích hỗn hợp (lít)

  1. 3. Mối contact thân thiện độ đậm đặc mol và độ đậm đặc phần trăm

         - Mối contact thân thiện CM và C%:              

công thức tính độ đậm đặc Xác Suất và độ đậm đặc mol của dung dịch- Trong đó:         CM: độ đậm đặc mol (mol/l)

Xem thêm: onsen là gì

C%: độ đậm đặc Xác Suất (%)

d: lượng riêng biệt của hỗn hợp (g/ml)

M: phân tử khối (g)

Ví dụ minh họa:

  1. a) Định độ đậm đặc Xác Suất của dd H2SO4 8M đem lượng riêng biệt d = 1,44 g/ml.

công thức tính độ đậm đặc Xác Suất và độ đậm đặc mol của dung dịch

b) Định độ đậm đặc mol của dd KNO3 5% đem lượng riêng biệt d = 1,03 g/ml.

công thức tính độ đậm đặc Xác Suất và độ đậm đặc mol của dung dịch

  1. 4. Mối contact thân thiện chừng tan của một hóa học và độ đậm đặc Xác Suất

Cứ 100g dm hoà tan được Sg hóa học tan sẽ tạo trở nên (100+S)g hỗn hợp bão hoà.

Công thức liên hệ: 

công thức tính độ đậm đặc Xác Suất và độ đậm đặc mol của dung dịchXem thêm:

- Bảng hóa trị lớp 8

Xem thêm: 49 53 là gì

- Dãy năng lượng điện hóa

- Bảng nguyên vẹn tử khối

 5. Bài luyện áp dụng, xem tại vị trí trước tiên của trang nhé những bạn