đề kiểm tra 1 tiết toán hình 10 chương 1Đề đánh giá Toán 10 Chương 1 Hình học tập tinh lọc, đem đáp án chi tiết

Câu 1: Cho tứ giác ABCD. Có từng nào vectơ không giống vectơ - không tồn tại điểm đầu và cuối là những đỉnh của tứ giác?

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán hình 10 chương 1

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 2: Cho tứ điểm phân biệt A, B, C, D. Điều khiếu nại này trong những đáp án A, B, C, D sau đấy là ĐK cần thiết và đầy đủ nhằm AB = CD?

A. ABCD là hình bình hành.

B. ABDC là hình bình hành.

C. AC = BD

D. AB = CD

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng lăm le này tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 4: Gọi M; N theo lần lượt là trung điểm của những cạnh AB; AC của tam giác đều ABC. Đẳng thức này tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 5: Cho hình thoi ABCD cạnh a và . Đẳng thức này tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 6: Cho tía điểm A; B; C phân biệt. Khẳng lăm le này tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 7: Cho AB = -CD. Khẳng lăm le này tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 8: Cho tam giác ABC cân nặng ở A, lối cao AH. Khẳng lăm le này tại đây sai?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 9: Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Đẳng thức này tại đây sai?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 10: Cho tam giác ABC với M; N ; P.. theo lần lượt là trung điểm của BC; CA; AB. Khẳng lăm le này tại đây sai?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 11: Cho tam giác ABC vuông cân nặng đỉnh A, lối cao AH. Khẳng lăm le này tại đây sai?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 12: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính |AB + AC|

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 13: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên C và AB = √2 Tính chừng nhiều năm của AB + AC

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 14: Cho tam giác ABC đều cạnh a ; H là trung điểm của BC. Tính |CA - HC|

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 15: Cho tam giác ABC đem M là trung điểm của BC; I là trung điểm của AM. Khẳng lăm le này tại đây đích thị ?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 16: Cho tứ giác ABCD. Trên cạnh AB; CD lấy theo lần lượt những điểm M; N sao cho tới 3AM = 2AB và 3DN = 2DC Tính vectơ MN theo đòi nhị vectơ AD, BC

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 17: Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong cạnh AB sao cho tới 3AM = AB và N là trung điểm của AC. Tính MN theo đòi ABAC

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 18: Cho tam giác ABC và điểm M vừa lòng MA = MB + MC Khẳng lăm le này tại đây đích thị ?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 19: Cho tam giác ABC và điểm M vừa lòng 2MA + MB = CA Khẳng lăm le này sau đấy là đích thị ?

A. M trùng A

B. M trùng B

C. M trùng C

D. M là trọng tâm của tam giác ABC

Câu 20: Cho nhị điểm A, B phân biệt và cố định và thắt chặt, với I là trung điểm của AB. Tập phù hợp những điểm M vừa lòng đẳng thức |2MA + MB| = |MA + 2MB| là

A. lối trung trực của đoạn trực tiếp AB

B. lối tròn xoe 2 lần bán kính AB

C. lối trung trực đoạn trực tiếp IA

D. lối tròn xoe tâm A, nửa đường kính AB.

Câu 21: Cho Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10. Tìm tọa chừng của Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 22: Cho Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10 Khẳng lăm le này sau đấy là đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 23: Cho Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10. Xác lăm le x sao cho tới Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10 nằm trong phương.

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 24: Trong hệ tọa chừng Oxy, cho tới tía điểm A( 1 ; 3) ; B( -1 ; 2) ; C(-2 ; 1). Tìm tọa chừng của vectơ AB - AC

A. ( -5 ; -3)

B. (1 ; 1)

C. (-1; 2)

D. (-1 ; 1)

Câu 25: Trong hệ tọa chừng Oxy, cho tới nhị điểm A( 2 ; -3) ; B( 4 ; 7). Tìm tọa chừng trung điểm I của đoạn trực tiếp AB ?

A. (6 ; 4)

B.(2 ; 10)

C. (3 ; 2)

D.( 8 ; -21)

Câu 26: Trong hệ tọa chừng Oxy, cho tới tam giác ABC đem C ( -2 ; -4), trọng tâm G(0 ; 4) và trung điểm cạnh BC là M (2 ; 0). Tổng hoành chừng của điểm A và B là ?

A. -2

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 27: Trong hệ tọa chừng Oxy, cho tới tứ điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Khẳng lăm le này tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 28: Trong hệ tọa chừng Oxy, cho tới hình chữ nhật ABCD đem A(0 ; 3) ; D(2 ; 1) và I( -1 ; 0) là tâm của hình chữ nhật. Tìm tọa chừng tung điểm của cạnh BC.

A. (1 ;2)

B. (-2 ; -3)

C. (-3 ; -2)

D. (-4 ; -1)

Câu 29: Trong hệ tọa chừng Oxy, cho tới tam giác ABC đem M(2 ; 3) ; N(0 ; -4) ; P(-1 ; 6) theo lần lượt là trung điểm của những cạnh BC ; CA ; AB. Tìm tọa chừng đỉnh A?

A. A( 1 ; 5)

B. A(-3 ; -1)

C. A(-2 ; -7)

Xem thêm: suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong đoạn trích trong lòng mẹ

D. A(1 ; -10)

Câu 30: `Trong hệ tọa chừng Oxy, cho tới nhị điểm A(1 ; 2) ; B(- 2 ; 3). Tìm tọa chừng đỉểm I sao cho tới IA + 2IB = 0

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B C D B B B A B D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án B A A D B C B C D A
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án B C B B C B B C B C

Câu 1:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 2:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 3:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 4:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 5:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 6:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 7:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 8:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 9:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 10:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 11:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 12:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 13:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 14:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 15:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 16:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 17:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 18:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 19:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 20:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 21:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 22:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 23:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 24:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 25:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 26:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 27:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 28:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 29:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 30:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Tham khảo những bài xích giải Bài luyện trắc nghiệm Hình Học 10 khác:

 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 đem đáp án (phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 đem đáp án (phần 2)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 đem đáp án (phần 3)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ đem đáp án (phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ đem đáp án (phần 2)

Đã đem tiếng giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học