đề kiểm tra đại số 8 chương 1 tu luanTop 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án, rất rất hay

Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 8, phần sau đây liệt kê Top 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án, rất rất hoặc. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục giúp cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua Toán 8.

  Quảng cáo

  Bạn đang xem: đề kiểm tra đại số 8 chương 1 tu luan

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 1)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 2)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 3)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 4)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 5)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề số 1)

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phép nhân (–5x)(3x2 – 5x + 1) được sản phẩm là:

A. –15x3 + 25x2 – 5x

B. –15x3 – 25x2 + 5x

C. 15x3 – 25x2 + 5x

D. 15x3 + 25x2 – 5x

Câu 2: Giá trị của biểu thức: x(x – y) + y(x – y) bên trên x = 4 và hắn = –5 là:

A. –20       B. trăng tròn       C. 9       D. –9

Câu 3: Chọn sản phẩm sai:

Biểu thức x2 – 8x + 16 viết lách bên dưới dạng bình phương của một hiệu là:

A. (x – 4)2       B. (4 – x)2       C. –(4 – x)2

Quảng cáo

Câu 4: Phân tích nhiều thức x2 – 6x + 9 – y2 trở thành nhân tử, sản phẩm là:

A. (x + 3)(x – 3)(x – y)

B. (x – 3 + y)(x – 3 – y)

C. (x + hắn + 3)(x + hắn – 3)

D. (x + y)(x – y)(x – 3)

Câu 5: sành a + b = –5 và a.b = 4. Giá trị của biểu thức a3 + b3 là:

A. –20       B. –65       C. 65       D. 20

Câu 6: Kết ngược của luật lệ phân chia (6x2 – x – 15) : (3x – 5) là:

A. 2x + 3       B. 2x – 3

C. –2x + 3       D. 2x – 5

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) (x2 – 2x)(3x2 – x + 1)

b) (6x3 + 13x2 + 4x – 3) : (2x + 3)

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn gàng những biểu thức:

i) (x + 5)(x – 5) – (x2 – 1)

ii) (4x + 1)2 + (4x – 1)2 – 2(4x + 1)(4x – 1)

b) Tìm m nhằm nhiều thức A(x) = x4 – x3 + 6x2 – x + m phân chia cho tới nhiều thức B(x) = x2 – x + 5 sở hữu dư vì chưng 2

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau trở thành nhân tử:

Quảng cáo

a) x3 + 3x2 – 3x – 9

b) 4x2 – 9 + (2x + 3)2

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tìm x, biết: (x + 5)2 = (x + 5)(x – 5)

b) Chứng tỏ:

A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24 phân chia không còn cho tới (x + 5) với x ≠ 5

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A      Câu 4: B

Câu 2: D      Câu 5: B

Câu 3: C      Câu 6: A

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) (x2 – 2x)(3x2 – x + 1)

= 3x4 - x3 + x2 - 6x3 + 2x2 - 2x

= 3x4 - 7x3 + 3x2 - 2x

Bộ Đề thi đua Toán 8

Vậy (6x3 + 13x2 + 4x – 3) : (2x + 3) = 3x2 + 2x – 1

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn gàng những biểu thức:

i) (x + 5)(x – 5) – (x2 – 1)

= x2 - 25 - x2 + 1

= -24

ii) (4x + 1)2 + (4x – 1)2 – 2(4x + 1)(4x – 1)

= [(4x + 1) - (4x - 1)]2

= (4x + 1 - 4x + 1)2

= 22 = 4

Quảng cáo

b)

Bộ Đề thi đua Toán 8

A(x) phân chia cho tới B(x) sở hữu số dư vì chưng 2. Vậy m – 5 = 2 ⇒ m = 7.

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau trở thành nhân tử:

a) x3 + 3x2 – 3x – 9

= (x3 + 3x2) - (3x + 9)

= x2(x + 3) - 3(x + 3)

= (x + 3)(x2 - 3)

= (x + 3)(x + √3)(x - √3)

b) 4x2 – 9 + (2x + 3)2

= (4x2 - 9) + (2x + 3)2

= (2x + 3)(2x - 3) + (2x + 3)2

= (2x + 3)(2x - 3 + 2x + 3)

= 4x(2x + 3)

Bài 4: (1,5 điểm)

a) (x + 5)2 = (x + 5)(x – 5)

⇔ (x + 5)2 - (x + 5)(x - 5) = 0

⇔ (x + 5)(x - 5 + x + 5) = 0

⇔ (x + 5).10 = 0

⇔ x + 5 = 0

⇔ x = -5

Vậy: x = -5

b) A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24

= (x + 1)(x + 4)(x + 2)(x + 3) - 24

= (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) - 24 (*)

Đặt x2 + 5x + 5 = t

Thay x2 + 5x + 5 = t vô (*) tớ được:

A = (t - 1)(t + 1) - 24

= t2 - 25

= (t + 5)(t - 5)

= (x2 + 5x + 5 + 5)(x2 + 5x + 5 - 5)

= (x2 + 5x + 10)(x2 + 5x)

= (x2 + 5x + 10).x(x + 5) phân chia không còn (x + 5)(Với x ≠ -5)

Vậy A phân chia không còn (x + 5)(Với x ≠ -5)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề số 2)

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn sản phẩm sai:

A. 4x(2x2 – 5x + 3) = 8x3 – 20x2 + 12x

B. 5x(3x2 – 6x – 1) = 15x3 – 30x2 – 5x

C. (–2x)( –3x2 + 4x –7) = –6x3 – 8x2 + 14x

D. (–3x)( –x2 – 3x – 4) = 3x3 + 9x2 + 12x

Câu 2: Giá trị của biểu thức x2 – 4xy + 4y2 bên trên x = 99 và hắn = 50% là:

A. 9604       B. 9801       C. 10000       D. 10201

Câu 3: Đẳng thức này tại đây ko đúng?

A. x2 – 6x + 9 = (x – 3)2

B. x2 – 6x + 9 = (3 – x)2

C. x2 – 6x + 9 = –(3 – x)2

Câu 4: Phân tích nhiều thức x2 – y2 – 2y – 1 trở thành nhân tử là:

A. (x + y)(x – y)(y – 1)

B. (x + y)(x – y)(y + 1)

Xem thêm: soạn văn 9 bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

C. (x + hắn + 1)(x + hắn – 1)

D. (x + hắn + 1)(x – hắn – 1)

Câu 5: sành a + b = –7 và ab = 12. Giá trị của biểu thức a3 + b3 là:

A. 91       B. –91       C. 84       D. –84

Câu 6: Kết ngược của luật lệ phân chia (10x2 + 23x – 5) : (2x + 5) là:

A. 5x – 1       B. 5x + 1

C. 5x – 5       D. 5x + 5

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) (x2 – 3x)(3x2 – x + 4)

b) (6x3 – x2 – 14x + 3) : (2x – 3)

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn gàng những biểu thức:

i) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

ii) (5x + 1)2 + (5x – 1)2 + 2(5x + 1)(5x – 1)

b) Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức:

P = x2 + y2 – 2x + 6y + 12

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau trở thành nhân tử:

a) x3 + 4x2 – 2x – 8

b) 4x2 – 25 + (2x + 5)2

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tìm x biết (x + 3)2 = (x + 3)(x – 3)

b) Chứng tỏ A = (x + 1)(x +2)(x + 3)(x + 4) – 24 phân chia không còn cho tới x (với x ≠ 0)

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: C

Vì (–2x)(–3x2 + 4x – 7)

= (- 2x).(-3x2) + (-2x).4x + (- 2x).(-7)

= 6x3 - 8x2 + 14x

Câu 2: A

Vì x2 – 4xy + 4y2 = (x – 2y)2

Thay x = 99 và hắn = 50% tớ được:

Bộ Đề thi đua Toán 8

Câu 3: C

+) A đúng: vì thế x2 - 6x + 9 = x2 – 2.x.3 + 32 = (x – 3)2

+) B chính vì thế x2 – 6x + 9 = 9 – 6x + x2 = 32 – 2.3.x + x2 = (3 – x)2

+) C sai.

Câu 4: D

Ta có: x2 – y2 – 2y - 1 = x2 – (y2 + 2y + 1)

= x2 – (y + 1)2

= (x + hắn + 1).(x - hắn - 1)

Câu 5: B

Ta có: a3 + b3 = (a + b).(a2 – ab + b2)

= (a + b).[(a2 + 2ab + b2) – 3ab]

= (a + b).[(a + b)2 – 3ab]

Thay a + b = - 7 và ab = 12 tớ được:

a3 + b3 = -7.[(-7)2 – 3.12] = -7.(49 – 36) = - 7.13 = - 91

Câu 6: A

Thực hiện tại luật lệ phân chia nhiều thức cho tới nhiều thức tớ được:

(10x2 + 23x – 5) : (2x + 5) = 5x - 1

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) (x2 – 3x)(3x2 – x + 4)

= 3x4 - x3 + 4x2 - 9x3 + 3x2 -12x

= 3x4 - 10x3 + 7x2 - 12x

Bộ Đề thi đua Toán 8

Vậy (6x3 – x2 – 14x + 3) : (2x – 3) = 3x2 + 4x – 1

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn gàng những biểu thức:

i) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

= (x2 - 5) - (x2 - 49)

= x2 - 5 - x2 + 49 = 44

ii) (5x + 1)2 + (5x – 1)2 + 2(5x + 1)(5x – 1)

= [(5x + 1) + (5x - 1)]2

= (10x)2 = 100x2

b) Ta có: Phường = x2 + y2 – 2x + 6y+ 12

P = (x2 – 2x + 1) + (y2 + 6y + 9) + 2

P = (x – 1)2 + (y + 3)2 + 2 ≥ 2 vì thế (x – 1)2 ≥ 0; (y + 3)2 ≥ 0, với từng x, y

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của Phường vì chưng 2

Dấu “=” xẩy ra Khi x – 1 = 0 và hắn + 3 = 0 ⇒ x = 1 và hắn = -3

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau trở thành nhân tử:

a) x3 + 4x2 – 2x – 8

= (x3 + 4x2) - (2x + 8)

= x2(x + 4) - 2(x + 4)

= (x + 4)(x2 - 2)

= (x + 4)(x + √2)(x - √2)

b) 4x2 - 25 + (2x + 5)2

= (2x + 5)(2x - 5) + (2x + 5)2

= (2x + 5)(2x - 5 + 2x + 5)

= 4x(2x + 5)

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tìm x

(x + 3)2 = (x + 3)(x – 3)

⇔ (x + 3)2 - (x + 3)(x - 3) = 0

⇔ (x + 3)(x + 3 - x + 3) = 0

⇔ 6(x + 3) = 0

⇔ x = -3

Vậy: x = -3

b) Ta sở hữu A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24

= (x + 1)(x + 4)(x + 2)(x + 3) - 24

= (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) - 24(*)

Đặt x2 + 5x + 5 = t

Thay x2 + 5x + 5 = t vô (*) tớ được:

A = (t - 1)(t + 1) - 24

= t2 - 25

= (t + 5)(t - 5)

= (x2 + 5x + 5 + 5)(x2 + 5x + 5 - 5)

= (x2 + 5x + 10)(x2 + 5x)

= (x2 + 5x + 10).x(x + 5) phân chia không còn cho tới x (Với x ≠ 0)

Vậy: A phân chia không còn cho tới x (Với x ≠ 0)

Xem thêm thắt những đề đánh giá, Đề thi đua Toán 8 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 6 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại Số sở hữu đáp án

 • Top 5 Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số sở hữu đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học sở hữu đáp án

 • Top 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Hình Học sở hữu đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học sở hữu đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học sở hữu đáp án

 • Top 4 Đề thi đua Toán 8 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 4 Đề thi đua Học kì 1 Toán 8 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Tổng thích hợp Bộ đề thi đua Toán lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua môn Toán của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Xem thêm: chim chích mà đậu cành tre thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-8-hoc-ki-1-chuong-1-dai-so.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học