de kiem tra hinh hoc 9 chuong 1 co dap an violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Hảo
Ngày gửi: 17h:49' 03-07-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 6506

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: HÌNH HỌC 9 (TIẾT 19)
Thời gian trá thực hiện bài: 45 phút (kể cả vạc đề)
Đề số 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn trặn vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị nhất:
Câu 1: Kết trái khoáy đối chiếu sin500 và cos500 là:
A. sin500 cos500 B. sin500 cos500 C. sin500> cos500 D. sin500 cos500
Câu 2: Sắp xếp những tỉ con số giác: sin 250, cos 800, sin160, cos 700, sin 550, cos 500 theo dõi trật tự tăng dần dần là:
A. cos800 sin550 cos700 sin250 cos500 sin160
B. cos800 sin160 cos700 sin250 cos500 sin550
C. cos700 sin160 cos800 sin250 cos500 sin550
D. cos800 sin160 cos700 cos500 sin250 sin550
Câu 3: Một cái thang lâu năm 3m. Cần bịa đặt chân thang cơ hội móng tường một khoảng tầm vày từng nào nhằm nó tạo ra với mặt mũi khu đất một góc tin cậy 650 (làm tròn trặn cho tới chữ số thập phân loại hai) ?
A. 1,43m B. 2,75m C. 3m D. 1,27m
Câu 4: Kết trái khoáy của phép tắc tính tg830 – cotg 70 bằng:
A. 0 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 5: Tìm góc nhọn , biết tg= 1,1111.
A. = 270 B. = 510 C. = 170 D. = 480
Câu 6: ChoABC vuông bên trên A, biết AB = 16cm, AC = 12cm. Khi ê sinB bằng:
A. B. C. D.
Câu 7: Cho ABC vuông bên trên A, AH BC. Vẽ HD AB (D AB), vẽ HE AC (E AC). lõi BH = 9cm, CH = 16cm. Độ lâu năm đoạn trực tiếp DE bằng:
A. 12cm B. 24cm C. 17cm D. 14cm
Câu 8: Cho hình vuông vắn ABCD. Gọi I là 1 trong những điểm nằm trong lòng A và B. Tia DI và tia CB rời nhau ở K. Kẻ đường thẳng liền mạch qua loa D, vuông góc với DI. Đường trực tiếp này rời đường thẳng liền mạch BC bên trên L. Khi ê tổng thay cho thay đổi ra sao Lúc I thay cho thay đổi bên trên cạnh AB ?
A. Tổng > 1 B. Tổng = 0
C. Tổng = D. Tổng ko đổi
Câu 9: Cho ABC, đàng cao AH. Hệ thức này sau đấy là ĐK đầy đủ nhằm ABC vuông bên trên A, câu này sau đấy là đích thị ?
A. B.
C. D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 10: Các cạnh của một tam giác có tính lâu năm 4cm, 6cm và 6cm. Góc nhỏ nhất của tam giác ê vày (làm tròn trặn đên phút):
A. 570 B. 38o56’ C. 25036’ D. 19022’
Câu 11: lõi cos= . Tính sin bằng:
A. B. C. D. 1
Câu 12: Một máy cất cánh bay lên với véc tơ vận tốc tức thời 500km/h. Đường cất cánh lên bên trên với phương ở ngang một góc 300. Hỏi sau 1,2 phút máy cất cánh bay lên rất cao được từng nào km theo dõi phương trực tiếp đứng ?
A. 5km B. 2hm C. 3km D. 7km
Câu 13: Tìm chiều lâu năm của chạc kéo cờ, biết bóng của cột cờ (chiếu vày ánh sánh mặt mũi trời) lâu năm 11,6m và tầm nhìn mặt mũi trời là 36o50’(làm tròn trặn cho tới chữ số thập phân loại hai).
A. 25,43m B. 17,38m C. 13,25m D. 19,83m
Câu 14: Hãy lựa chọn câu đích thị nhất ?
A. cotg370 = cotg530 B. tan370 = cotg370 C. cos370 = sin530 D. sin370 = sin530
Câu 15: Cho ABC vuông bên trên A, đem và đàng cao AH = 12cm. Độ lâu năm đoạn trực tiếp HB bằng:
A. 12cm B. 9,6cm C. 15cm D. 6cm
Câu 16: Cho ABC vuông bên trên A, AH BC. lõi BH = 3,6cm; CH = 6,4cm. Chu viABC bằng:
A. 25cm B. 30cm C. 16cm D. 24cm
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 17: (1,5 điểm) Rút gọn gàng những biểu thức sau:
a/ b/
Câu 18: (3,5 điểm) Cho hình thang cân nặng ABCD (AB// CD và AB CD), BC = 15cm. Đường cao BH = 12cm, DH = 16cm