đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 4Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 4, phần tiếp sau đây liệt kê những Đề đánh giá, đề ganh đua Học kì 1 Toán 4 vô cùng hoặc, đem đáp án. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua môn Toán lớp 4.

Bộ Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì một năm 2023 đem đáp án (40 đề)

Để mua sắm hoàn toàn cỗ Đề ganh đua Toán lớp 4 phiên bản word đem lời nói giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô vui mừng lòng coi thử:

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 4

Quảng cáo

Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì 1

  • Đề ganh đua Toán lớp 4 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  • Đề ganh đua Toán 4 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  • Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì một năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  • Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì 1 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1 (cơ bản)

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Viết số “Năm mươi bảy triệu sáu trăm ngàn ko trăm linh chín”

A. 57600900

B. 57600009

C. 57609000

D. 57060009

Câu 2: Trong những quy tắc thay đổi sau mang trong mình một quy tắc thay đổi chính là:

A. 5 tấn 15kg = 515kg.

C. 75km 6m = 75 006m.

B. giờ = 12 phút.

D. 4 phút 25 giây = 255 giây.

Câu 3: Trung bình nằm trong số học viên của nhì lớp 4A là 38 em. Số học viên lớp 4A thấp hơn số học viên lớp 4B là 6 em. Số học viên của lớp 4A là:

A. 16 em    B. 35 em    C. 70 em    D. 41 em.

Câu 4: So sánh độ quý hiếm của biểu thức M và N, biết a,b không giống 0 và

M = (a:a +4018);N=(4020-b:b)

A.M <N     B.M >N     C.M=N     D. Không đối chiếu được.

Câu 5: Cho là những số không giống nhau và đều là số đem nhì chữ số. Giá trị lớn số 1 của biểu thức là:

A.187    B.98    C.197     D.99

Câu 6: Hình vẽ bên trên đem từng nào góc nhọn?

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 5)

A. 7 góc nhọn.

B. 8 góc nhọn.

C. 9 góc nhọn.

D. 10 góc nhọn.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Với m=6;n=1086;p=4 Hãy tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) p+m x n =     b) p + m:n =

Câu 2: Điền vết đối chiếu ( ) phù hợp vô địa điểm chấm:

7 phút 10 giây………. 420 giây

3 giờ 45 phút ………… 225 phút

2 kilogam 5hg……….. tạ

2 tạ 4 yến ……….. tấn

67km 5dam ………. 6705m

hm ………… 97km

Quảng cáo

Câu 3: Năm ni nhà của bạn Mai thu hoạch được 2 tạ 16kg đỗ và lạc, vô tê liệt số ki-lô-gam đỗ thu hoạch được nhiều hơn thế số ki-lô-gam lạc là 48kg. Hỏi trong năm này nhà của bạn Mai thu hoạch được từng nào ki-lo-gam đỗ?

Câu 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1282+2005-3546+4218-454+995

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C B C A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Với m=6;n=1086;p=4

a) p+m x n = 4+1086x6 = 6520

b) p + m:n = 4+6:1086=185

Câu 2 (2 điểm):

Điền vết đối chiếu ( ) phù hợp vô địa điểm chấm:

7 phút 10 giây > 420 giây

3 giờ 45 phút = 225 phút

2 kilogam 5hg < tạ

2 tạ 4 yến < tấn

67km 5dam > 6705m

hm > 97km

Câu 3 (2 điểm):

Đổi 2 tạ 16 kilogam = 216 kg

Nhà chúng ta Mai thu hoạch được số kilogam đỗ là

(216 + 48) : 2 = 132 (kg)

Đáp số: 132 kg

Câu 4:(1 điểm)

1282+2005-3546+4218-454+995

=(1282+4218)+(2005+995)-(3456+454)

=5500+3000-4000

=4500

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

Bài 1. Viết vô địa điểm trống trải :

Viết số Đọc số
a) 543619 ………………………………………………………………………………
b) ………….. Một trăm chín mươi tư ngàn nhì trăm bảy mươi lăm.
c) 89207 ………………………………………………………………………………..
d) ………….. Bảy mươi ngàn bảy trăm linh năm.

Bài 2. Tìm x biết:

a)x – 51375 = 39274

b) x + 16359 = 74184

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải :

a) 2 tiếng đồng hồ 12 phút < 120 phút▭

b) 1/5 thế kỉ > đôi mươi năm▭

c) 6T = 6060 kg▭

d) 1kg 15g = 115 g▭

Bài 4. Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

a) Giá trị chữ số 7 vô số 1479865 là :

A. 70865     B. 7     C. 70000     D. 70

b) Năm 2299 nằm trong thế kỉ :

A. XXII     B. XXIII     C. XXI     D. XIX

c) Trung bình nằm trong của tư số 56, 72, 84, 92 là :

A. 74     B. 76     C. 78    D. 80

d) Cho m = 144, n = 32, p = 8, độ quý hiếm biểu thức m – n : p là :

A. 14     B. 18     C. 78     D. 148

Bài 5. Trung bình nằm trong số sách của nhì ngăn là 105 quyển. tường số sách ở ngăn bên trên thấp hơn số sách ở ngăn bên dưới là đôi mươi quyển. Tìm số sách ở từng ngăn.

Bài 6.

a) Vẽ hình vuông vắn ABCD cạnh 3cm

b) Vẽ tiếp hình chữ nhật BCMN đem chiều lâu năm 5 centimet.

c) Tính diện tích S hình chữ nhật BCMN.

Quảng cáo

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Viết số Đọc số
a) 543619 Năm trăm tư mươi tía ngàn sáu trăm chục chín
b) 194275 Một trăm chín mươi tư ngàn nhì trăm bảy mươi lăm
c) 89207 Tám mươi chín ngàn nhì trăm linh bảy
d) 70705 Bảy mươi ngàn bảy trăm linh năm.

Bài 2.

a) x – 51375 = 39274

x     = 39274 + 51375

x     = 90549

b)x + 16359 = 74184

x     = 74184 - 16359

x   = 57825

Bài 3.

a) 2 tiếng đồng hồ 12 phút < 120 phút

b) 1/5 thế kỉ > hai mươi năm

c) 6T 60 kilogam = 6060 kg

d) 1 kilogam 15g = 115 g

Bài 4.

a) C     b) B     c) B     d) C

Bài 5.

Tổng số sách ở nhì ngăn đem là :

    105 x 2 = 210 (quyển)

Số sách ở ngăn bên dưới đem là :

    ( 210 + đôi mươi ) : 2 = 115 (quyển)

Số sách ở ngăn bên trên đem là :

115 – đôi mươi = 95 (quyển)

    Đáp số : Ngăn trên: 95 quyển; Ngăn bên dưới : 115 quyển

Bài 6.

a)b)

Đề ganh đua Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 tinh lọc, đem đáp án

c) Diện tích hình chữ nhật BCMN là :

5 x 3 = 15 ( cm2)

Đáp số : 15 cm2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1 (nâng cao)

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số Năm mươi triệu sáu trăm linh sáu ngàn chín trăm nhì mươi lăm ghi chép là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số lớn số 1 trong số số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: Trong những số tiếp sau đây, số nào là đem chữ số 5 biểu thị 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số phù hợp nhằm điền vô địa điểm chấm của 10T 10kg = ..............kilogam là:

A:1010    B: 100 010    C: 10 010    D: 101 000

Câu 5: Số bất ngờ bé bỏng nhất đem năm chữ số được ghi chép kể từ tía chữ số không giống nhau là:

A: 10234    B: 10002    C: 10000    D: 10001

Câu 6: Trung bình nằm trong của nhì số lẻ thường xuyên là 78. Số nhỏ là:

A: 156    B: 77    C: 154    D: 80

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng nề rộng lớn 1 tấn bông
4 tấn đôi mươi kilogam > 4020kg
1 tấn 3 kilogam = 1003kg

Câu 2: Tìm số.

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3: Số tầm nằm trong của 5 số là 162. Số loại năm gấp rất nhiều lần số loại tư, số loại tư bởi vì tầm nằm trong của tía số thứ nhất. Tìm số loại tư và số loại năm.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng nề rộng lớn 1 tấn bông S
4 tấn đôi mươi kilogam > 4020kg S
1 tấn 3 kilogam = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3 (3 điểm):

Số loại tư là : 135

Số loại năm là: 270

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1 (cơ bản)

Năm học tập 2023 - 2024

Xem thêm: quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong những số 71; 20155; 5668; 460, số phân tách không còn cho tất cả 2 và 5 là:

A. 71 B. 20155 C. 5668 D. 460

Câu 2: Chọn đáp án đúng?

A. 3dm25cm2 = 350 cm2

B. 9000kg = 9T

C. 600dm2 = 60 m2

D. 4 phút 15 giây = 415 giây

Câu 3: Nối biểu thức ở cột A với thành quả ở cột B sao mang lại tương ứng:

1. 240 : 40     A. 36

2. x x 48 = 1728     B. 23400

3. 34 x 11     C. 6

4. 234 x 25 x4     D. 374

Câu 4: Chọn đáp án đúng

Tuổi ông và tuổi hạc con cháu là 79 tuổi hạc, ông rộng lớn con cháu 47 tuổi hạc.

A. Tuổi ông là 126 tuổi hạc

B. Tuổi con cháu là 47 tuổi hạc

C. Tuổi ông là 64 tuổi hạc

D. Tuổi con cháu là 16 tuổi hạc

Câu 5: Một quần thể vườn hình chữ nhật đem diện tích S 468 m2, chiều rộng lớn 18m. Tính chiều lâu năm của quần thể vườn.

A. 16m     B. 25 m     C. 26 m     D. 27 m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 42761 + 29873

b) 85632 - 37238

c) 3587 x 58

d) 66178 : 203

Câu 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

324 x 127 : 36 + 876

Câu 3: Lan đem 12500 đồng, Huệ đem nhiều hơn thế Lan 2900 đồng. Hồng đem thấp hơn Huệ 2500 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào tiền?

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất.

165 x 59 + 165 + 165 x 40

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B 1C,2A,3D,4B D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Đặt tính và tính chính thành quả cho từng quy tắc tính: 0,5 điểm.

a) 72643

b) 48394

c) 208046

d) 326

Câu 2: (2,0 điểm) Tính chính thành quả theo dõi trật tự tiến hành quy tắc tính: 2019.

324 x 127 : 36 + 876

= 41148 : 36 + 876

= 1143 + 876

= 2019

Câu 3: (2,0 điểm)

Số chi phí Huệ đem là: (0,5 điểm)

12500 + 2900 = 15400 (đồng) (0,25 điểm)

Số tài chính Hồng là: (0,25 điểm)

15400 - 2500 = 12900 (đồng) (0,25 điểm)

Trung bình từng chúng ta đem số chi phí là: (0,25 điểm)

(12500 + 15400 + 12900) : 3 = 13600 (đồng) (0,25 điểm)

Đáp số: 13600 đồng (0,25 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm)

Kết trái khoáy đúng: 16500 (nếu HS tính Theo phong cách thường thì mang lại 0,5 điểm)

165 x 59 + 165 + 165 x 40

= 165 x (59 + 1 + 40)

= 165 x 100

= 16500

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

Bài 1. Nối dù ghi với số ghi cơ hội gọi chính :

A. 976311) Chín trăm bảy mươi sáu ngàn tía trăm tía mươi kiểu mốt
B. 9763312) Chín mươi bảy ngàn sáu trăm tía mươi mốt
C. 762153) Bảy trăm sáu mươi nhì ngàn một trăm chục lăm
D. 7621154) Bảy mươi sáu ngàn nhì trăm chục lăm

Bài 2. Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

a) Trong những số : 55987; 444321; 123456; 237985 số bé bỏng nhất là :

A. 123456     B. 237985     C. 4444321     D. 55987

b) Số phù hợp ghi chép vô địa điểm chấm nhằm 12T 12kg = ….. kilogam là :

A. 1212     B. 12012     C. 120012   D. 121200

c) Giá trị của biểu thức 75 : 15 + 10 x 15 là :

A. 225   B. 115    C. 45     D. 150

d) Số phù hợp ghi chép vô địa điểm chấm nhằm :

A. 115    B. 25   C. 65     D.75

Bài 3. Tìm hắn :

a) hắn – 17892 = 46053

b) hắn x 63 = 15435

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 19375 + 36584

b) 472938 – 154364

c) 2547 x 271

d) 20563 : 39

Bài 5. Đúng ghi Đ; sai ghi S vô dù trống trải :

a) Số 113 phân tách không còn mang lại 3 ▭

b) Số 230 vừa vặn phân tách không còn mang lại 2 vừa vặn phân tách không còn mang lại 5 ▭

c) Số 127980 phân tách không còn mang lại 2, 3, 5, 9 ▭

d) Số 4545 phân tách không còn mang lại 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang lại 9 ▭

Bài 6. Tổng số tuổi hạc của nhì bà con cháu là 71 tuổi hạc. Tính tuổi hạc của từng người, biết trong năm này bà rộng lớn con cháu 53 tuổi hạc.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

A -> 2     B -> 1     C-> 4     D-> 3

Bài 2.

a) D     b) B     c) B     d) D

Bài 3.

a) hắn – 17892 = 46053

hắn = 46053 + 17892

hắn = 63945

b) hắn x 63 = 15435

hắn = 15435 : 63

hắn = 245

Bài 4.

Đề ganh đua Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 tinh lọc, đem đáp án

Bài 5.

a) Số 115 phân tách không còn mang lại 3     S

b) Số vừa vặn phân tách không còn mang lại 2 vừa vặn phân tách không còn mang lại 5     Đ

c) Số 127890 phân tách không còn mang lại 2, 3, 5, 9     Đ

d) Số 4545 phân tách không còn mang lại 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang lại 9     S

Bài 6.

Số tuổi hạc của bà là : (71 + 53) : 2 = 62 (tuổi)

Số tuổi hạc của con cháu là : 62 – 53 = 9 (tuổi)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1 (nâng cao)

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 vô số 35840 là:

A. 50000

B. 500

C. 5000

D. 500000

Câu 2: Trung bình nằm trong của những số 24, 30, 45 là:

A. 31     B. 33     C. 32    D. 31

Câu 3: Số phù hợp vô địa điểm trống: 6m7cm = …

A. 607 centimet     B. 6700 centimet     C. 6007 centimet     D. 670 cm

Câu 4: Chọn số phù hợp điền vô địa điểm trống: 4 giờ nửa tiếng = …phút

A. 240     B. 312     C. 720     D. 270

Câu 5: Trong hình ở bên cạnh AD vuông với những cạnh là:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. AB và DC

B. AB và BC

C. BD và BC

D. AC và CD

Câu 6: Trong những góc sau góc nhọn là:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. Góc A     B. Góc B     C. Góc C     D. Góc D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a) x + 132 = 4615

b) x:15 = 627

Câu 2: Một hình chữ nhật đem nửa chu vi 134 , chiều rộng lớn ngắn lại chiều lâu năm 16m . Tính diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

Câu 3: Cho biết số người của một đơn vị chức năng quân nhân nếu như xếp sản phẩm 2, sản phẩm 3, sản phẩm 5 hoặc sản phẩm 9 đều vừa vặn không còn. Hỏi đơn vị chức năng quân nhân đem từng nào người? tường số người nhiều hơn thế 425 và thấp hơn 465

Câu 4: cũng có thể tìm kiếm ra 2 số bất ngờ sao mang lại hiệu của bọn chúng nhân với 18 được 1989 không?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A C A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu chính được 0.5 điểm.:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2. (2 điểm):

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(134-16):2=59(m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

134-59=75(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

59x75=4425(m2)

Đáp số: 4425(m2)

Câu 3. (2 điểm):

Theo fake thiết tao đem số người của đơn vị chức năng quân nhân là một số phân tách không còn mang lại 2, 3, 5, 9.

+) Số người phân tách không còn mang lại 2 và 5 nên tận nằm trong là 0.

+) Giữa 425 và 465 đem những số 430, 440, 450, 460 tận nằm trong là 0.

+) Trong những số 430, 440, 450, 460 chỉ mất số 450 phân tách không còn mang lại 3 và 9.

Vậy số người của đơn vị chức năng là 450 người.

Câu 4. (1 điểm):

Ta thấy số nào là nhân với số chẵn tích là một số chẵn. 18 là số chẵn tuy nhiên 1989 là số lẻ.

Vậy không tồn tại số nào là vừa lòng đề bài xích.

Xem tăng những đề đánh giá, đề ganh đua, bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

  • Top 40 Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì 2 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: vì sao nói toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán lớp 4 đem đáp án và thang điểm của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 khiến cho bạn học tập chất lượng tốt và giành được điểm trên cao trong số bài xích ganh đua và bài xích đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học