giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

Bạn đang xem: giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt

 GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT

Kính gửi: ............................................................

1.Tên phòng ban hoặc cá thể ĐK mua sắm điện:......................................................

............................................................................................................................(1).

2.Đại diện là ông (bà): .......................................................................................(2).

3.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/Số thẻ căn cước..…:…................... Cơ quan liêu cấp……....……ngày…..tháng.......năm…..

4.Theo giấy tờ uỷ quyền……….……ngày thao tác......tháng…..năm…..…của…....      ………………………………………………………………….……………(3).

5.Số điện thoại cảm ứng thông minh contact và nhận nhắn tin yêu (SMS):.....................;

6. Fax................................. ; 7.Email………...................……...........................(4)

8.Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (5)

9.Hình thức thanh toán: …..........................................….........................................

10.Địa chỉ phú dịch:...............................................................................................;

11.Mã số thuế:..............................................

12,Mục đích dùng điện:.......................................................................................

13.Địa điểm ĐK dùng điện:..........................................................................

14.Công suất ĐK sử dụng:......................kW

15.Tình trạng dùng năng lượng điện hiện tại tại: Chưa đem năng lượng điện £; Đang người sử dụng công tơ chung£

16.Tên công ty hộ người sử dụng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ……………..……....... .............................................................................................................................(6).

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

(Áp dụng so với đòi hỏi mua sắm năng lượng điện đem hiệu suất ĐK dùng 40kW)

Tên

thiết bị

Xem thêm: lời bài hát hãy đến với con người việt nam tôi

Công suất

(kW)

Số lượng

Thời gian ngoan sử dụng

Tổng hiệu suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày thực hiện việc)

Từ..... cho tới....

Tổng

1............

2............

3.............

                                                                                                                                             ........., ngày..........tháng..........năm...........

                                                                                                                                                                     Bên mua sắm năng lượng điện (7)

                                                                                                                                                                  (ký, ghi rõ rệt chúng ta và tên)

HƯỚNG DẪN

(1): Ghi thương hiệu Khách sản phẩm là cá thể, hoặc thương hiệu đơn vị chức năng ĐK mua sắm điện

(2)  Ghi thương hiệu cá thể thay mặt đại diện của Cơ quan/tổ chức ĐK mua sắm điện

(3): Giấy ủy quyền mang đến cá thể thay mặt đại diện của cơ quan/tổ chức để sở hữ điện

(4)và (5) Ghi vừa đủ so với cơ quan/tổ chức. Khách sản phẩm cung ứng vấn đề nhằm nâng lên unique dịch vụ

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài hoàng lê nhất thống chí

(6): Trường thích hợp đang được người sử dụng công cộng được thêm 01 trong mỗi vấn đề tương quan cho tới Chủ hộ người sử dụng chung

(7):Là cá thể hoặc thay mặt đại diện Cạnh mua sắm năng lượng điện (được ủy quyền)

Download tệp tin bên trên đây