hệ thống kiến thức và các dạng toán lớp 4

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 là ôn tập luyện lại những dạng toán cơ bạn dạng và cần thiết ở công tác toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng toán lớp 5.

Bài học tập này angiangtourism.net tiếp tục tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 các việc, nội dung kỹ năng và kiến thức trọng tâm nhằm những con cái ôn tập luyện và gia tăng kỹ năng và kiến thức.

Bạn đang xem: hệ thống kiến thức và các dạng toán lớp 4

1. Ôn tập luyện về số bất ngờ.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số sở hữu 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số sở hữu 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số sở hữu 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số bất ngờ nhỏ nhất là số 0. Số bất ngờ lớn số 1 ko có

- Hai số bất ngờ thường xuyên rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 1 trong, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ thường xuyên rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở nên lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở nên lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số bất ngờ.

Để gọi những số bất ngờ tớ gọi kể từ trái ngược sang trọng cần, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ cần sang trọng trái ngược thứu tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn hợp ý trở nên lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn hợp ý trở nên lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n phiên đôi khi những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một vài đích bởi (n - 1) phiên số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị giảm sút n phiên, đôi khi những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng bại liệt bị giảm sút một vài đích bởi (1 -) số hạng bị giảm sút.

 • Tổng của những số chẵn là một vài chẵn

 • Tổng của một vài lẻ và một vài chăn là một vài lẻ

 • Tổng của nhị số bất ngờ thường xuyên là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc hạn chế n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n phiên và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một vài đích bởi (n - 1) phiên số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n phiên thì hiệu bị giảm sút (n - 1) phiên số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm sút n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n phiên đôi khi sở hữu một quá số không giống bị giảm sút n phiên thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n phiên đôi khi, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n phiên và ngược lại vô một tích sở hữu một quá số bị giảm sút n phiên, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành giảm sút n phiên (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích bại liệt chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tăng a phiên tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong quy tắc phân chia, nếu như số bị phân chia tăng hoặc giảm sút n phiên (n > 0) đôi khi số phân chia không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n phiên.

 • Trong một quy tắc phân chia, nếu như tăng số phân chia lên n phiên (n > 0) đôi khi số bị phân chia không thay đổi thì thương giảm sút n phiên và ngược lại. 

 • Trong một quy tắc phân chia, số phân chia và số bị phân chia nằm trong tăng hoặc hạn chế n phiên thì thương ko thay đổi.

 • Trong một quy tắc phân chia sở hữu dư, nếu như số bị phân chia và số phân chia nằm trong được vội vàng (giảm) n phiên (n > 0) thì số dư cũng rất được vội vàng (giảm) n phiên.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn cho tới 2

 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 5: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 5 thì phân chia không còn cho tới 5

 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3: Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 3 thì phân chia không còn cho tới 3.

 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 9 thì phân chia không còn cho tới 9.

2. Ôn tập luyện về phân số và những quy tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số bởi phân số tiếp tục cho tới.

 • Nếu phân chia cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số bởi phân số tiếp tục cho tới.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong khuôn mẫu số

Trong nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số:

 •  Phân số nào là sở hữu tử số nhỏ thêm hơn thì phân số bại liệt nhỏ thêm hơn.
 • Phân số nào là sở hữu tử số to hơn thì phân số bại liệt to hơn.
 •  Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số bại liệt đều bằng nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số sở hữu nằm trong tử số:

 •  Phân số nào là sở hữu khuôn mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số bại liệt to hơn.
 •  Phân số nào là sở hữu khuôn mẫu số to hơn thì phân số bại liệt nhỏ thêm hơn.
 •  Nếu khuôn mẫu số đều bằng nhau thì nhị phân số bại liệt đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ rất có thể quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số bại liệt rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới mẻ.

2.4. Các quy tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số, tớ nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi khuôn mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số bại liệt.

  Xem thêm: tổng hợp các câu hỏi về bảo hiểm nhân thọ

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất cho tới khuôn mẫu số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn mẫu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số bại liệt.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở nên khuôn mẫu số, khuôn mẫu số trở nên tử số.

3. Ôn tập luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều tầm thường 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều tầm thường 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon chục, mon chục nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một có: 30 ngày.

Tháng nhị sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập luyện về số tầm cộng

4.1. Bài toán tìm hiểu số tầm cộng

Một vài ba kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

 • Muốn tìm hiểu số tầm nằm trong của khá nhiều số, tớ tính tổng của những số bại liệt, rồi lấy tổng bại liệt phân chia cho tới số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ thiết bị nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn tập luyện dạng tìm hiểu nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập luyện tìm hiểu nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số bại liệt.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập luyện dạng toán bịa đặt tính của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành quy tắc tính tớ tiến hành kể từ cần qua chuyện trái

 • Ta thứu tự sở hữu những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc đặt tính ghi nhớ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay quy tắc tính bám theo trật tự kể từ trái ngược qua chuyện cần.

 • Có đầy đủ 3 quy tắc tính vô quy tắc phân chia gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi ở đầu cuối trừ.

 • Trong quy tắc phân chia sở hữu dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ cần sang trọng trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ cần sang trọng trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập luyện hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu hạn chế chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu hạn chế chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều nào là bại liệt của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy phiên.

 • Nếu hạn chế một chiều nào là bại liệt của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục giảm sút số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a phiên thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD sở hữu AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa vô hình vẽ tớ có:

Diện tích hình thoi ABCD bởi diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi tích của phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân chia cho tới 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: giai vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 103

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng nhiều năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đấy là bài tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 nhằm canh ty những em ôn tập luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức đáp ứng cho tới học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa huấn luyện và đào tạo toán online của angiangtourism.net để hiểu nhiều kỹ năng và kiến thức hoặc nhé.