hệ thống thông tin sinh viên bách khoa đà nẵng

Tìm theo:

Bạn đang xem: hệ thống thông tin sinh viên bách khoa đà nẵng

12 3 4 5 Trang cui

Phòng T chc - Hành

chính

ĐC: Phòng S01.S

ĐT: 0236.3842308

http://dut.udn.vn/Phong/TCHC

Phòng Đào to

ĐC: Phòng A123

ĐT: 0236.3842145

http://dut.udn.vn/Phong/DaoTao

Phòng Khoa hc Công ngh & Hp tác

quc tế

ĐC: Phòng S02.

ĐT: 0236.841292

http://dut.udn.vn/Phong/KhoaHoc

Phòng Kho thí và Đàm bo cht lượng

giáo dc

ĐC: Phòng S03.

ĐT: 0236.3737931

http://dut.udn.vn/Phong/QualityAssurance

Phòng Công tác sinh viên

ĐC: Phòng A108

ĐT: 0236.3738268

http://dut.udn.vn/Phong/Sinhvien

Phòng Kế hoch - Tài

chính

ĐC: Phòng A120

ĐT: 0236.3841660

http://dut.udn.vn/Phong/TaiChinh

Phòng Cơ s Vt cht

ĐC: Phòng A135

ĐT: 0236.3740719

http://dut.udn.vn/Phong/VatChat

Phòng Thanh tra - Pháp

chế

ĐC: Phòng S03.

ĐT: 0236.3740718

http://dut.udn.vn/Phong/Thanhtra

© năm trước - Trường Đại hc Bách Khoa -

Đại hc Đà Nng

Thông báo chung Lp hc phn

07/02/2023: Thy Ninh Khánh Duy thông tin đến lp: XL tín hiu s [20.Nh16]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 10/02/2023,Tiết: 9-10, phòng: E112

07/02/2023: Thy Ninh Khánh Duy thông tin đến lp: XL tín hiu s [20.Nh99]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 08/02/2023,Tiết: 9-10, phòng: E114

07/02/2023: Thy Lê Xuân Chương thông tin đến lp: công nhân Bê tông nh [19.Nh64]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 18/02/2023,Tiết: 4-5, phòng: H104

07/02/2023: Thy Lê Xuân Chương thông tin đến lp: công nhân bêtông [19.Nh64]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 18/02/2023,Tiết: 1-3, phòng: H104

07/02/2023: Thy Lê Xuân Chương thông tin đến lp: công nhân Bê tông nh [19.Nh64]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 11/02/2023,Tiết: 4-5, phòng: H104

Xem thêm:

07/02/2023: Thy Lê Xuân Chương thông tin đến lp: công nhân bêtông [19.Nh64]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 11/02/2023,Tiết: 1-3, phòng: H104

07/02/2023: Thy Vương Lê Thng thông tin đến lp: PBL 3: TK căn nhà bê tông ct thép [20.Nh68B]

Thy nhn: Lp NGH HC (Tiết:9-10) ngày: 11/02/2023

07/02/2023: Thy Vương Lê Thng thông tin đến lp: PBL 3: TK căn nhà bê tông ct thép [20.Nh67B]

Thy nhn: Lp NGH HC (Tiết:6-8) ngày: 11/02/2023

07/02/2023: Thy Ngô Minh Trí thông tin đến lp: K thut truyn DL [20.Nh38]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 11/02/2023,Tiết: 7-9, phòng: F208

07/02/2023: Cô Nguyn Quang Như Qunh thông tin đến lp: H thng vin thông s [20.Nh09]

Cô nhn: Lp NGH HC (Tiết:8-10) ngày: 07/02/2023

07/02/2023: Thy Lê Hng Phước thông báo đến lp: Pháp lut đại cương [21.Nh49]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 07/02/2023,Tiết: 5-5, phòng: H107

07/02/2023: Cô Vũ Th Hnh thông tin đến lp: Chi tiết máy [21.Nh18]

Cô nhn: Lp NGH HC (Tiết:8-9) ngày: 07/02/2023

07/02/2023: Cô Vũ Th Hnh thông tin đến lp: Chi tiết máy [21.Nh19]

Cô nhn: Lp NGH HC (Tiết:6-7) ngày: 07/02/2023

07/02/2023: Thy Đặng Hoài Phương thông tin đến lp: Tương tác người - máy [19.Nh89]

Thy nhn: Lp NGH HC (Tiết:4-5) ngày: 07/02/2023

07/02/2023: Cô T Ánh Nguyt thông tin đến lp: Lch s ĐCS VN [20.Nh71]

Cô nhn: Lp NGH HC (Tiết:4-5) ngày: 07/02/2023

07/02/2023: Thy Lê Hoàng Sơn thông tin đến lp: Kinh tế MT [20.Nh81]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 11/02/2023,Tiết: 2-5, phòng: F110

07/02/2023: Cô Mc Th Hà Thanh thông tin đến lp: Nhp môn ngành CNTP [22.Nh45]

Sáng ni lp 22A thì vô khi 7:00 nhưng ko thy bn này đến. Đến 8:00 nếu ko đến thi đua s nhn đim 0.

07/02/2023: Cô Mc Th Hà Thanh thông tin đến lp: Nhp môn ngành CNTP [22.Nh45]

Sáng ni lp 22A thì vô khi 7:00 nhưng ko thy bn này đến. Đến 8:00 nếu ko đến thi đua s nhn đim 0.

07/02/2023: Cô Bùi Th Minh Tú thông tin đến lp: tin tức s [20.Nh40]

Cô nhn: Lp NGH HC (Tiết:8-10) ngày: 07/02/2023

07/02/2023: Cô Mai Th Thùy Dương thông tin đến lp: Môi trường [21.Nh73]

Cô nhn: Lp HC BÙ ngày: 07/02/2023,Tiết: 3-3, phòng: E203

07/02/2023: Thy Đặng Hoài Phương thông tin đến lp: Lp trình .NET [21.Nh14]

Thy nhn: Lp NGH HC (Tiết:1-3) ngày: 07/02/2023

06/02/2023: Cô Hoàng Lê Uyên Thc thông tin đến lp: tin tức s [20.Nh38]

Cô nhn: Lp HC BÙ ngày: 16/02/2023,Tiết: 2-4, phòng: F209

06/02/2023: Cô Nguyn Th Hng Yến thông tin đến lp: Trường đin t [21.Nh41]

Cô nhn: Lp NGH HC (Tiết:8-10) ngày: 07/02/2023

06/02/2023: Thy Ninh Khánh Duy thông tin đến lp: XL tín hiu s [20.Nh99]

Thy nhn: Lp NGH HC (Tiết:8-9) ngày: 07/02/2023

06/02/2023: Thy Ninh Khánh Duy thông tin đến lp: XL tín hiu s [20.Nh16]

Thy nhn: Lp NGH HC (Tiết:6-7) ngày: 07/02/2023

06/02/2023: Thy Lê Đình Dương thông tin đến lp: Nhp môn ngành [22.Nh29] , Nhp môn ngành [22.Nh30] , Nhp mô

Sinh viên lưu ý kim tra lch thi đua mi được hiu chnh và tham ô d đúng thi gian lận. Lch thi đua mi SV với th coi vô tài khon bên trên web

đào to và kim tra gmail ging viên mi gi đến SV.

06/02/2023: Thy Lê Hng Phước thông báo đến lp: Pháp lut đại cương [20.Nh04]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 06/02/2023,Tiết: 6-6, phòng: F310

06/02/2023: Thy Lê Văn Thao thông tin đến lp: Triết hc Mác - Lênin [22.Nh32]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 09/02/2023,Tiết: 2-5, phòng: F310

06/02/2023: Thy Lê Văn Thao thông tin đến lp: Triết hc Mác - Lênin [22.Nh69]

Thy nhn: Lp HC BÙ ngày: 07/02/2023,Tiết: 1-4, phòng: F310

Xem thêm: số phận của người dân thuộc địa trong thuế máu

06/02/2023: Thy Phan Thành Long thông tin đến lp: Máy TK: bơm, qut, máy nén [21.Nh18]

Thy nhn: Lp NGH HC (Tiết:6-7) ngày: 07/02/2023

Preview text

Thông báo Tìm theo: Tiêu đề Tìm 1 2 3 4 5 Trang cuối Phòng Tổ chức - Hành chính ĐC: Phòng S01 ĐT: 0236. dut.udn/Phong/TCHC Phòng Đào tạo ĐC: Phòng A ĐT: 0236. dut.udn/Phong/DaoTao Phòng Khoa học tập Công nghệ & Hợp tác quốc tế ĐC: Phòng S02. ĐT: 0236. dut.udn/Phong/KhoaHoc Phòng Khảo thí và Đàm bảo hóa học lượng giáo dục ĐC: Phòng S03. ĐT: 0236. dut.udn/Phong/QualityAssurance Phòng Công tác sinh viên ĐC: Phòng A ĐT: 0236. dut.udn/Phong/Sinhvien Phòng Kế hoạch - Tài chính ĐC: Phòng A ĐT: 0236. dut.udn/Phong/TaiChinh Phòng Cửa hàng Vật chất ĐC: Phòng A ĐT: 0236. dut.udn/Phong/VatChat Phòng Thanh tra - Pháp chế ĐC: Phòng S03. ĐT: 0236. dut.udn/Phong/Thanhtra © năm trước - Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng Thông báo cộng đồng Lớp học tập phần 07/02/2023: Thầy Ninh Khánh Duy thông tin cho tới lớp: XL tín hiệu số [20] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 10/02/2023,Tiết: 9-10, phòng: E 07/02/2023: Thầy Ninh Khánh Duy thông tin cho tới lớp: XL tín hiệu số [20] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 08/02/2023,Tiết: 9-10, phòng: E 07/02/2023: Thầy Lê Xuân Chương thông tin cho tới lớp: công nhân Bê tông nhẹ nhõm [19] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/02/2023,Tiết: 4-5, phòng: H 07/02/2023: Thầy Lê Xuân Chương thông tin cho tới lớp: công nhân bêtông [19] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/02/2023,Tiết: 1-3, phòng: H 07/02/2023: Thầy Lê Xuân Chương thông tin cho tới lớp: công nhân Bê tông nhẹ nhõm [19] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 11/02/2023,Tiết: 4-5, phòng: H 07/02/2023: Thầy Lê Xuân Chương thông tin cho tới lớp: công nhân bêtông [19] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 11/02/2023,Tiết: 1-3, phòng: H 07/02/2023: Thầy Vương Lê Thắng thông tin cho tới lớp: PBL 3: TK căn nhà khối bê tông [20] Thầy nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 11/02/ 07/02/2023: Thầy Vương Lê Thắng thông tin cho tới lớp: PBL 3: TK căn nhà khối bê tông [20] Thầy nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 11/02/ 07/02/2023: Thầy Ngô Minh Trí thông tin cho tới lớp: Kỹ thuật truyền DL [20] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 11/02/2023,Tiết: 7-9, phòng: F 07/02/2023: Cô Nguyễn Quang Như Quỳnh thông tin cho tới lớp: Hệ thống viễn thông số kỹ thuật [20] Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 07/02/ 07/02/2023: Thầy Lê Hồng Phước thông tin cho tới lớp: Pháp luật đại cương [21] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 07/02/2023,Tiết: 5-5, phòng: H 07/02/2023: Cô Vũ Thị Hạnh thông tin cho tới lớp: Chi tiết máy [21] Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 07/02/ 07/02/2023: Cô Vũ Thị Hạnh thông tin cho tới lớp: Chi tiết máy [21] Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 07/02/ 07/02/2023: Thầy Đặng Hoài Phương thông tin cho tới lớp: Tương tác người - máy [19] Thầy nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 07/02/ 07/02/2023: Cô Từ Ánh Nguyệt thông tin cho tới lớp: Lịch sử ĐCS VN [20] Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 07/02/ 07/02/2023: Thầy Lê Hoàng Sơn thông tin cho tới lớp: Kinh tế MT [20] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 11/02/2023,Tiết: 2-5, phòng: F 07/02/2023: Cô Mạc Thị Hà Thanh thông tin cho tới lớp: Nhập môn ngành CNTP [22] Sáng ni lớp 22A thì vô khi 7:00 tuy nhiên ko thấy chúng ta này cho tới. Đến 8:00 còn nếu như không cho tới thi đua tiếp tục nhận điểm 0. 07/02/2023: Cô Mạc Thị Hà Thanh thông tin cho tới lớp: Nhập môn ngành CNTP [22] Sáng ni lớp 22A thì vô khi 7:00 tuy nhiên ko thấy chúng ta này cho tới. Đến 8:00 còn nếu như không cho tới thi đua tiếp tục nhận điểm 0. 07/02/2023: Cô Bùi Thị Minh Tú thông tin cho tới lớp: tin tức số [20] Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 07/02/ 07/02/2023: Cô Mai Thị Thùy Dương thông tin cho tới lớp: Môi ngôi trường [21] Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 07/02/2023,Tiết: 3-3, phòng: E 07/02/2023: Thầy Đặng Hoài Phương thông tin cho tới lớp: Lập trình .NET [21] Thầy nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 07/02/ 06/02/2023: Cô Hoàng Lê Uyên Thục thông tin cho tới lớp: tin tức số [20] Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/02/2023,Tiết: 2-4, phòng: F 06/02/2023: Cô Nguyễn Thị Hồng Yến thông tin cho tới lớp: Trường năng lượng điện kể từ [21] Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 07/02/ 06/02/2023: Thầy Ninh Khánh Duy thông tin cho tới lớp: XL tín hiệu số [20] Thầy nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 07/02/ 06/02/2023: Thầy Ninh Khánh Duy thông tin cho tới lớp: XL tín hiệu số [20] Thầy nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 07/02/ 06/02/2023: Thầy Lê Đình Dương thông tin cho tới lớp: Nhập môn ngành [22] , Nhập môn ngành [22] , Nhập tế bào... Sinh viên chú ý đánh giá lịch thi đua vừa được hiệu chỉnh và tham gia đích thời hạn. Lịch thi đua mới nhất SV hoàn toàn có thể coi vô thông tin tài khoản bên trên web đào tạo nên và đánh giá gmail giáo viên mới nhất gửi cho tới SV. 06/02/2023: Thầy Lê Hồng Phước thông tin cho tới lớp: Pháp luật đại cương [20] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 06/02/2023,Tiết: 6-6, phòng: F 06/02/2023: Thầy Lê Văn Thao thông tin cho tới lớp: Triết học tập Mác - Lênin [22] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 09/02/2023,Tiết: 2-5, phòng: F 06/02/2023: Thầy Lê Văn Thao thông tin cho tới lớp: Triết học tập Mác - Lênin [22] Thầy nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 07/02/2023,Tiết: 1-4, phòng: F 06/02/2023: Thầy Phan Thành Long thông tin cho tới lớp: Máy TK: bơm, quạt, máy nén [21] Thầy nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 07/02/ Trang căn nhà Chương trình Kế hoạch Danh sách Cựu SV Phòng học tập & Hệ thống Liên kết Hỗ trợ Đăng nhập