kết nối cơ sở dữ liệu trong java với mysqlĐể kết nối Java với MySQL vày JDBC, fake sử các bạn sẽ tạo nên bảng vô MySQL, bạn phải tuân theo 4 bước sau:

 1. Tải tệp tin mysql-connector-java-x.y.zz.zip về máy bên trên https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/, bung file rời khỏi được tệp tin mysql-connector-java-x.y.zz-bin.jar.
 2. Add tủ sách JDBC Driver mysql-connector-java-x.y.zz-bin.jar vô project.
 3. Gọi công thức Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").
 4. Gọi công thức DriverManager.getConnection() nhằm liên kết cho tới hạ tầng tài liệu MySQL.

Chi tiết về sự liên kết phần mềm Java với hạ tầng tài liệu MySQL vày JDBC được thể hiển vô ví dụ sau đây.

Bạn đang xem: kết nối cơ sở dữ liệu trong java với mysql


Tạo bảng 'student' vô hạ tầng tài liệu mang tên 'testdb' vô MySQL với câu mệnh lệnh như sau:

CREATE TABLE student (
  id  INT       NOT NULL,
  name VARCHAR (32)   NOT NULL,
  address VARCHAR (32) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);

Insert vài ba loại tài liệu cho tới bảng 'student'

INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (1, "Công", "Hanoi");
INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (2, "Dung", "Vinhphuc");
INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (3, "Ngôn", "Danang");
INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (4, "Hạnh", "Hanoi")

Sau khi thực ganh đua những câu mệnh lệnh bên trên tất cả chúng ta dành được tài liệu như sau:

Kết nối Java với MySQL

Xem thêm: viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong c

Tạo lịch trình nhằm liên kết và hiển thị tài liệu của bảng 'student' rời khỏi screen như sau:

File: ConnectMysqlExample.java

Xem thêm: miêu tả trong văn bản tự sự lớp 9 violet

package vn.viettuts.jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class ConnectMysqlExample {
  private static String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/testdb";
  private static String USER_NAME = "root";
  private static String PASSWORD = "1234567890";

  /**
   * main
   * 
   * @author angiangtourism.net
   * @param args
   */
  public static void main(String args[]) {
    try {
      // connnect đồ sộ database 'testdb'
      Connection conn = getConnection(DB_URL, USER_NAME, PASSWORD);
      // crate statement
      Statement stmt = conn.createStatement();
      // get data from table 'student'
      ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from student");
      // show data
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) 
            + " " + rs.getString(3));
      }
      // close connection
      conn.close();
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }


  /**
   * create connection 
   * 
   * @author angiangtourism.net
   * @param dbURL: database's url
   * @param userName: username is used đồ sộ login
   * @param password: password is used đồ sộ login
   * @return connection
   */
  public static Connection getConnection(String dbURL, String userName, 
      String password) {
    Connection conn = null;
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      conn = DriverManager.getConnection(dbURL, userName, password);
      System.out.println("connect successfully!");
    } catch (Exception ex) {
      System.out.println("connect failure!");
      ex.printStackTrace();
    }
    return conn;
  }
}

Kết quả:

connect successfully!
1 Công Hanoi
2 Dung Vinhphuc
3 Ngôn Danang
4 Hạnh Hanoi

Tham khảo bài bác học: Cài bịa MySQL