khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài ghi chép Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

Cho đường thẳng liền mạch d // (P); nhằm tính khoảng cách thân mật d và (P) tớ tiến hành những bước:

   + Cách 1: Chọn một điểm A bên trên d, sao mang lại khoảng cách kể từ A cho tới (P) rất có thể được xác lập đơn giản nhất.

   + Cách 2: Kết luận: d(d; (P)) = d(A; (P)).

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hình chóp S. ABCD với SA ⊥ (ABCD), lòng ABCD là hình thang vuông bên trên A và B; AB = a. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Tính khoảng cách thân mật đường thẳng liền mạch IJ và (SAD)

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn C

Ta có: I và J theo thứ tự là trung điểm của AB và CD nên IJ là lối trung bình của hình thang ABCD

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Ví dụ 2: Cho hình thang vuông ABCD vuông ở A và D; AD = 2a. Trên đường thẳng liền mạch vuông góc bên trên D với (ABCD) lấy điểm S với SD = a√2. Tính khỏang cơ hội thân mật đường thẳng liền mạch CD và (SAB).

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn A

Vì DC // AB nên DC // (SAB)

⇒ d(DC; (SAB)) = d(D; (SAB))

Kẻ DH ⊥ SA

Do AB ⊥ AD và AB ⊥ SA nên AB ⊥ (SAD)

⇒ DH ⊥ AB lại sở hữu DH ⊥ SA

⇒ DH ⊥ (SAB)

Nên d(CD; (SAB)) = DH.

Trong tam giác vuông SAD tớ có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hình chóp O.ABC với lối cao OH = 2a/√3 . Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB. Khoảng cơ hội thân mật đường thẳng liền mạch MN và (ABC) bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn D

Vì M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB nên

MN // AB

⇒ MN // (ABC)

Khi cơ, tớ có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

(vì M là trung điểm của OA).

Ví dụ 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với AB = SA = 2a . Khoảng cơ hội kể từ đường thẳng liền mạch AB cho tới (SCD) vì như thế bao nhiêu?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Gọi O là phú điểm của AC và BD; gọi I và M theo thứ tự là trung điểm cạnh AB và CD. Khi đó; IM // AD //BC

Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều phải có O là tâm của hình vuông nên SO ⊥ (ABCD) .

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Do tam giác SAB là đều cạnh 2a

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn đáp án D

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh a. tường nhì mặt mày mặt (SAB) và (SAD) nằm trong vuông góc với mặt mày phẳng lặng lòng và SA = a√2. Gọi E là trung điểm AD. Khoảng cơ hội thân mật AB và (SOE) là

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Vì nhì mặt mày mặt (SAB) và (SAD) nằm trong vuông góc với mặt mày phẳng lặng lòng .

mà (SAB) ∩ (SAD) = SA

⇒ SA ⊥ (ABCD) .

+ Do E là trung điểm của AD Khi cơ

Tam giác ABD với EO là lối tầm

⇒ EO // AB ⇒ AB // (SOE)

⇒ d(AB, (SOE)) = d(A; (SOE)) = AH

với H là hình chiếu của A lên SE.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Quảng cáo

Câu 2: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với cạnh vì như thế 1 (đvdt). Khoảng cơ hội thân mật AA’ và (BB’D’) bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn B

Ta có: AA’ // BB’ tuy nhiên BB’ ⊂ ( BDD’B’)

⇒ AA’ // (BDD’B’)

⇒ d( AA’; (BD’B’)) = d(A; (BDD’B’)

Gọi O là phú điểm của AC và BD

⇒ AO ⊥ (BDD’B’) (tính hóa học hình lập phương)

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABCD) lòng ABCD là hình chữ nhật với AC = a√5 và BC = a√2. Tính khoảng cách thân mật (SDA) và BC?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Ta có: BC // AD nên BC // (SAD)

⇒ d(BC; (SAD)) = d(B; SAD))

+ Ta minh chứng BA ⊥ (SAD) :

Do BA ⊥ AD (vì ABCD là hình chữ nhật)

Và BA ⊥ SA (vì SA ⊥ (ABCD))

⇒ BA ⊥ (SAD)

⇒ d(B; (SAD)) = BA

Áp dụng toan lí Pytago nhập tam giác vuông ABC có:

AB2 = AC2 - BC2 = 5a2 - 2a2 = 3a2

⇒ AB = √3 a

⇒ d(CB; (SAD)) = AB = √3 a

Đáp án D

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình chữ nhật và AB = 2a; BC = a . Các cạnh mặt mày của hình chóp đều nhau và vì như thế a√2 . Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD; K là vấn đề ngẫu nhiên bên trên BC. Khoảng cơ hội thân mật hai tuyến phố trực tiếp EF và (SBK) là:

Xem thêm: công ty cp đầu tư xây dựng và kỹ thuật vinaconex

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Gọi O là phú điểm của AC và BD; I là trung điểm cạnh BC

+ Do SA = SB = SC = SD và OA = OB = OC = OD nên SO ⊥ (ABCD)

+ Ta minh chứng BC ⊥ (SOI)

- Tam giác SBC cân nặng bên trên S với SI là lối trung tuyến nên mặt khác là lối cao: BC ⊥ SI    (1).

- Lại có: BC ⊥ SO (vì SO ⊥ (ABCD))    (2)

Từ ( 1) và ( 2) suy ra: BC ⊥ (SOI)

Mà OH ⊂ (SOI) nên BC ⊥ OH

⇒ OH ⊥ (SBC)

Do EF // BK nên EF // (SBK)

⇒ d(EF; (SBK)) = d(O; (SBK)) = OH

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn đáp án D.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông bên trên B; AB= a cạnh mặt mày SA vuông góc với lòng và SA = a√2. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AB; AC. Khoảng cơ hội thân mật BC và (SMN) vì như thế bao nhiêu?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Tam giác ABC với MN là lối tầm nên MN // BC

⇒ BC // (SMN) nên :

d(BC; (SMN)) = d(B; (SMN)) = d(A; (SMN))

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A bên trên đoạn SM.

+ Ta bệnh minh: MN ⊥ (SAM):

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Các cạnh mặt mày SA = SB = SC = SD = a√2. Khoảng cách giữa nhì đường thẳng AD và (SBC) là:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Do AD // BC nên AD // (SBC)

⇒ d (AD, (SBC)) = d(H; (SBC))

trong cơ H là trung điểm AD.

+ Gọi M là trung điểm của BC và K là hình chiếu vuông góc của H lên SM

⇒ d(H; (SBC)) = HK.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Diện tích tam giác SMH là:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn đáp án C

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình vuông vắn cạnh a, SD = a√17/2 . Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S lên phía trên mặt phẳng lặng (ABCD) là trung điểm của cạnh AB. Gọi K là trung điểm của AD. Tính khoảng cách thân mật hai tuyến phố HK và (SBD) theo dõi a

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Ta có: H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và AD nên HK là lối tầm của tam giác ABD

⇒ HK // BD ⇒ HK // (SBD)

⇒ d(HK; (SBD)) = d(H, (SBD))

Kẻ HI ⊥ BD và HJ ⊥ SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn đáp án C

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi cạnh a và ∠ABC = 60° Hai mặt mày phẳng lặng (SAC) và (SBD) nằm trong vuông góc với lòng, góc thân mật nhì mặt mày phẳng lặng (SAB) và (ABCD) vì như thế 30°. Khoảng cơ hội thân mật hai tuyến phố trực tiếp CD và (SAB) theo dõi a bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Gọi O là phú điểm của AC và BD

Kẻ: OI ⊥ AB; OH ⊥ SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Do CD // AB nên CD // (SAB)

⇒ d(CD, (SAB)) = d(C; (SAB)) = 2d( O; (SAB))

Ta có: AB ⊥ SO , AB ⊥ OI ⇒ AB ⊥ (SOI) ⇒ AB ⊥ OH

Nên OH ⊥ (SAB) ⇒ d(O, (SAB)) = OH

Mà tam giác Ngân Hàng Á Châu ACB cân nặng bên trên B với ∠ABC = 60° nên tam giác ABC đều

⇒ OC = (1/2)AC = (1/2)AB = a/2 .

+ xét tam giác OAB có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Chọn đáp án B

Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với lối cao SO = 2, mặt mày mặt phù hợp với mặt mày lòng một góc 60°. Khi cơ khoảng cách thân mật hai tuyến phố trực tiếp AB và (SCD) bằng

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Gọi I là trung điểm của CD . Ta có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

⇒ ((SCD), (ABCD)) = (OI, SI) = 60°

+ Ta có: AB // CD nên AB // (SCD)

⇒ d(AB, (SCD)) = d(A, ( SCD)) = 2.d(O, (SCD))

+ Trong mp (SOI) , gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

+ Tam giác SOI vuông bên trên O, với lối cao OH nên

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song vô cùng hay

Do đó: d(AB; (SCD)) = 2d(O; (SCD)) = 2.OH = 2.1 = 2

Chọn B

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học