legal là gì

Công cụ cá nhân
 • /ˈligəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) pháp luật
  legal responsibility
  trách nhiệm pháp lý
  Hợp pháp, bám theo pháp lý, bám theo luật định
  in legal order
  theo trình tự động luật định

  Chuyên ngành

  Toán & tin cậy

  khả chấp
  pháp lý

  Kỹ thuật cộng đồng

  hợp lệ
  hợp pháp
  legal ampere
  ampe phù hợp pháp
  Legal Contract
  hợp đồng phù hợp pháp
  legal data bank
  ngân mặt hàng tài liệu phù hợp pháp
  legal data base
  cơ sở tài liệu phù hợp pháp
  legal oil
  dầu phù hợp pháp
  legal permanent residence
  di trú túc trực phù hợp pháp
  legal person
  người phù hợp pháp
  legal pleading
  bản bào trị phù hợp pháp
  legal retrieval
  sự truy dò thám phù hợp pháp
  legal software
  phần mượt phù hợp pháp
  legal unit
  đơn vị phù hợp pháp
  legal units of length
  đơn vị phỏng lâu năm phù hợp pháp

  Kinh tế

  do luật định
  được pháp luật quá nhận
  hợp pháp
  charge by way of legal mortgage
  vật ủy thác thực hiện của thế chấp vay vốn phù hợp pháp
  legal assignment
  chuyển nhượng phù hợp pháp
  legal bargain
  hợp đồng giao thương phù hợp pháp
  legal business status
  tư cơ hội sale phù hợp pháp
  legal commerce
  thương mại phù hợp pháp
  legal contract
  hợp đồng phù hợp pháp
  legal entity
  công ty phù hợp pháp
  legal entity
  tổ chức phù hợp pháp
  legal estate
  tài sản phù hợp pháp
  legal evidence
  chứng cứ phù hợp pháp
  legal heir
  người quá tiếp phù hợp pháp
  legal income
  thu nhập phù hợp pháp
  legal investments
  những kinh doanh thị trường chứng khoán góp vốn đầu tư phù hợp pháp
  legal list
  bản liệt kê những góp vốn đầu tư phù hợp pháp
  legal quay
  bến (tàu) phù hợp pháp
  legal rights
  quyền lợi phù hợp pháp
  legal security
  chứng khoán phù hợp pháp
  legal transfer
  chuyển nhượng phù hợp pháp
  legal writer
  tác fake phù hợp pháp
  pháp định
  currency without legal rate
  đồng chi phí không tồn tại ăn năn suất pháp định
  legal age
  tuổi pháp định
  legal aid
  sự tương hỗ pháp định
  legal aid
  trợ cung cấp pháp định
  legal appropriation
  ngân cung cấp pháp định
  legal asset
  tài sản pháp định
  legal assets
  tài sản pháp định
  legal ngân hàng reserve
  dự trữ pháp quyết định của ngân hàng
  legal budget
  ngân sách pháp định
  legal capacity
  quyền năng pháp định
  legal capacity
  tư cơ hội pháp định
  legal capital
  vốn (cổ phần) pháp định
  legal capital
  vốn pháp định
  legal charge
  chi phí pháp định
  legal charge
  sự thế chấp vay vốn pháp định
  legal charges
  chi phí pháp định
  legal charges
  sự thế chấp vay vốn pháp định
  legal creditor
  chủ nợ pháp định
  legal currency
  đồng chi phí pháp định
  legal day
  ngày pháp định
  legal debtor
  con nợ pháp định
  legal fruits
  quả thực pháp định
  legal guardian
  người giám hộ pháp định
  legal heir
  người quá tiếp pháp định
  legal holiday
  ngày nghỉ ngơi pháp định
  legal holiday (s)
  ngày nghỉ ngơi pháp định
  legal investment
  đầu tư pháp định
  legal liability
  nghĩa vụ, trách cứ nhiệm pháp định
  legal liability
  trách nhiệm pháp định
  legal limit
  giới hạn vận tốc pháp định
  legal limitation of liability
  giới hạn, phạm vi trách cứ nhiệm pháp định
  legal limits of time
  thời hạn pháp định
  legal liquidation
  thanh mại pháp định
  legal liquidation
  việc buôn bán thanh lý pháp định
  legal list
  danh mục pháp quyết định (ở Mỹ)
  legal maximum price
  giá tối nhiều pháp định
  legal monopoly
  độc quyền pháp định
  legal mortgage
  quyền thế chấp vay vốn pháp định
  legal mortgage
  thế chấp pháp định
  legal net weight
  trọng lượng tịnh pháp định
  legal portion
  phần quá tiếp pháp định
  legal price
  giá pháp định
  legal representative
  người thay mặt đại diện pháp định
  legal reserve
  dự trữ pháp định
  legal reserve
  sự trữ pháp định
  legal reserve fund
  chữ ký pháp định
  legal reserve fund
  quỹ dự trữ pháp định
  legal reserve requirement system
  chế phỏng dự trữ ít nhất pháp định
  legal settlement
  bảo hội chứng pháp định
  legal settlement
  sự bảo vệ pháp định
  legal standard of value
  tiêu chuẩn chỉnh độ quý hiếm pháp định
  legal tare
  trọng lượng suy bì pháp định
  legal tender
  đồng chi phí pháp định
  legal tender
  tiền pháp quyết định (để trả nợ)
  legal value
  giá trị pháp định
  legal weight
  trong lượng pháp định
  limited legal tender
  đồng chi phí pháp quyết định hữu hạn
  limited legal tender
  tiền pháp quyết định hữu hạn
  partial legal tender
  đồng chi phí pháp quyết định ko trả toàn
  unlimited legal money
  đồng chi phí pháp quyết định ko hạn chế
  unlimited legal tender
  tiền pháp quyết định vô hạn
  theo pháp luật
  legal recourse
  quyền truy yêu cầu bám theo pháp luật
  thuộc pháp luật
  thuộc về pháp luật
  về mặt mày pháp luật

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  acknowledged , allowed , authorized , card-carrying , chartered , clean * , condign , constitutional , contractual , decreed , due , enforced , enforcible , enjoined , fair , forensic , granted , innocent , judged , judicial , juridical , just , justifiable , justified , lawful , legalized , legit , legitimate , licit , on the level * , on the up and up , ordained , passed , precedented , prescribed , proper , protected , right , rightful , sanctioned , sound , statutory , straight , sure enough , valid , warranted , within the law , admissible , allowable , canonical , de jure , eligible , juristic , liable , official , permissible , permissive , permitted , warrantable

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: legal là gì

  Xem thêm: dầu hào là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ