mẫu bảng cân đối tài khoản theo quyết định 48

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN

(Ban hành theo dõi ra quyết định 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Sở trưởng BTC)
Từ ngày: 1/1/2014 cho tới ngày: 12/31/2014

Bạn đang xem: mẫu bảng cân đối tài khoản theo quyết định 48

Xem thêm: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3


 

Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 118 - Xuân Thủy - Cầu giấy má - Hà Nội

Mã TK Tên tài khoản  Số dư đầu kỳ  Số đột biến vô kỳ Số dư cuối kỳ  Nợ  Có  Nợ  Có Nợ 111 Tiền mặt             1111 Tiền Việt Nam             1112 Ngoại tệ             1113 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý             112 Tiền gửi ngân hàng             1121 Tiền Việt Nam             1122 Ngoại tệ             1123 Vàng bạc, kim loại quý, đá quý             121 Đầu tư tài chủ yếu cộc hạn             131 Phải thu của khách hàng hàng             131DH Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Hiếu             131DA Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Anh             131HN Doanh nghiệp cá nhân Hải Ngọc                                                             133 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ             1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ             1332 Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ của TSCĐ             138 Phải thu khác             1381 Tài sản thiếu thốn hóng xử lý             1388 Phải thu khác             141 Tạm ứng             142 Chi phí trả trước cộc hạn             152 Nguyên liệu, vật liệu             1521 Nguyên vật tư chính             1522 Nguyên vật tư phụ             1523 Nhiên liệu             153 Công cụ, dụng cụ             1531 Công cụ, dụng cụ             1532 Bao suy bì luân chuyển             1533 Đồ sử dụng cho tới thuê             154 Chi phí SXDK dở dang             1541 Chi phí nguyên vẹn vật tư trực tiếp             1542 Chi phí nhân lực trực tiếp             1543 Chi phí tạo ra chung             155 Thành phẩm             156 Hàng hóa             157 Hàng gửi bán             159 Các khoản dự phòng             1591 Dự chống hạn chế giá chỉ góp vốn đầu tư tài chính             1592 Dự chống cần thu khó khăn đòi             1593 Dự chống hạn chế giá chỉ sản phẩm tồn kho             211 Tài sản cố định             2111 Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình             2112 Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính             2113 Tài sản thắt chặt và cố định vô hình             214 Hao ngót gia tài cố định             2141 Hao ngót gia tài thắt chặt và cố định hữu hình             2142 Hao ngót gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính             2143 Hao ngót gia tài thắt chặt và cố định vô hình             2147 Hao ngót BDS đầu tư             217 Bất động sản đầu từ             221 Đầu tư tài chủ yếu nhiều năm hạn             2212 Vốn chung liên doanh             2213 Đầu tư vô Công ty liên kết             2218 Đầu tư tài chủ yếu lâu dài khác             229 Dự chống hạn chế góp vốn đầu tư tài chủ yếu nhiều năm hạn             241 Xây dựng cơ bạn dạng dở dang             2411 Mua rinh TSCĐ             2412 Xây dựng cơ bạn dạng dở dang             2413 Sửa trị rộng lớn TSCĐ             242 Chi phí trả trước nhiều năm hạn             244 Ký quỹ, ký cược nhiều năm hạn             311 Vay cộc hạn             315 Nợ lâu dài cho tới hạn trả             331 Phải trả cho tất cả những người bán             331GP Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thương mại Gia Phát             331NNT Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Tiến Thành             331TT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ Thương Mại Tràng Thi             331TQ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Quang                                                             333 Thuế và những khoản cần nộp căn nhà nước             3331 Thuế GTGT Output đầu ra cần nộp             33311 Thuế GTGT đầu ra             33312 Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu             3332 Thuế dung nạp đặc biệt             3333 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu             3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp             3335 Thuế thu nhập cá nhân             3336 Thuế tài nguyên             3337 Thuế căn nhà khu đất, chi phí mướn đất             3338 Các loại thuế khác             3339 Phí, lệ phí và những khoản cần nộp khác             334 Phải trả người lao động             335 Chi phí trả trước             338 Phải trả, cần nộp khác             3381 Tài sản quá hóng xử lý             3382 Kinh phí công đoàn             3383 Bảo hiểm xã hội             3384 Bảo hiểm hắn tế             3386 Nhận ký quỹ, ký cược cộc hạn             3387 Doanh thu ko thực hiện             3388 Phải trả cần nộp khác             3389 Bảo hiểm thất nghiệp             341 Vay, nợ nhiều năm hạn             3411 Vay nhiều năm hạn             3412 Nợ nhiều năm hạn             3413 Trái phiếu phân phát hành             34131 Mệnh giá chỉ trái khoáy phiếu             34132 Chiết khấu trái khoáy phiếu             34133 Phụ trội trái khoáy phiếu             3414 Nhận ký quỹ, ký cược nhiều năm hạn             351 Quỹ dự trữ trợ cung cấp thôi việc làm             352 Dự chống cần trả             353 Quỹ biểu dương thưởng, phúc lợi             3531 Quỹ biểu dương thưởng             3532 Quỹ phúc lợi             3533 Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ             3534 Quỹ thưởng ban vận hành quản lý và điều hành Công ty             356 Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ             3561 Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ             3562 Quỹ trở nên tân tiến KH&CN đã tạo nên TSCĐ             411 Nguồn vốn liếng kinh doanh             4111 Vốn góp vốn đầu tư của căn nhà sở hữu             4112 Thặng dư vốn liếng cổ phần             4118 Vốn khác             413 Chệnh chênh chếch tỷ giá chỉ ăn năn đoái             418 Các quỹ nằm trong vốn liếng căn nhà sở hữu             419 Cổ phiếu quỹ             421 Lợi nhuận ko phân phối             4211 Lợi nhuận ko phân phối năm trước             4212 Lợi nhuận ko phân phối năm nay             511 Doanh thu phân phối hàng             5111 Doanh thu bán sản phẩm hóa             5112 Doanh thu phân phối trở nên phẩm             5113 Doanh thu hỗ trợ dịch vụ             5118 Doanh thu khác             515 Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chính             521 Các khoản hạn chế trừ doanh thu             5211 Chiết khấu thương mại             5212 Hàng phân phối bị trả lại             5213 Giảm giá chỉ sản phẩm bán             611 Mua hàng             631 Giá trở nên sản xuất             632 Giá vốn liếng sản phẩm bán             635 Chi phí tài chính             642 Chi phí vận hành kinh doanh             6421 Chi phí phân phối hàng             6422 Chi phí vận hành doanh nghiệp             711 Thu nhập khác             811 Chi phí khác             821 Chi phí thuế TNDN             911 Xác lăm le sản phẩm kinh doanh                                               Tổng nằm trong phân phát sinh