nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

Câu hỏi:

22/06/2019 64,294

Nhỏ kể từ từ 0,25 lít hỗn hợp NaOH 1,04M nhập hỗn hợp bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 nhận được từng nào gam kết tủa?

Bạn đang xem: nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

A. 4,128

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

nOH- = 0,26 mol

OH-+ H+ → H2O

0,08  0,08

Al3++ 3OH-  → Al(OH)3

0,032  0,096     0,032

Fe3++ 3OH-  → Fe(OH)3

0,024   0,072       0,024

Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O

0,012      0,012

Kết tủa nhận được đem 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3 Khối lượng là 4,128 gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 100ml hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100ml hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M nhận được hỗn hợp X. Tính pH của hỗn hợp X?

A. 8

B. 14

C. 12

D. 13

Câu 2:

Dung dịch E chứa chấp những ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia hỗn hợp E trở thành 2 phần bởi vì nhau: Phần 1 tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun rét, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần 2 tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 4,66 gam kết tủa. Tổng lượng những hóa học tan nhập hỗn hợp E bằng:

A. 6,11 gam

B. 3,055 gam

C. 5,35 gam

D. 9,165 gam

Xem thêm:

Câu 3:

Cho 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M nhập 100ml hỗn hợp chứa chấp NaHCO3 2M và BaCl2 1M nhận được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 29,55

B. 19,70

C. 39,40

D. 35,46

Câu 4:

Pha loãng 200ml hỗn hợp Ba(OH)2  bằng 1,3 lít nước nhận được hỗn hợp đem pH=13. Tính độ đậm đặc mol lúc đầu của hỗn hợp Ba(OH)2?

A. 0,375M

B. 0,325M

C. 0,300M

D. 0,425M

Câu 5:

Dung dịch X đem chứa chấp những ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, nhập ê số mol của Cl- là 0,07 mol. Cho ½ hỗn hợp X phản xạ với hỗn hợp NaOH dư nhận được 2 gam kết tủa. Cho  ½ hỗn hợp X còn sót lại phản xạ với hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 4,5 gam kết tủa. Mặt không giống, nếu như hâm nóng cho tới cạn hỗn hợp X rồi nung cho tới lượng ko thay đổi thì nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 8,79

B. 8,625

C. 6,865

D. 6,645

Câu 6:

Trộn 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 aM với 300ml hỗn hợp H2SO4 đem pH=1 nhận được m gam kết tủa và 500ml hỗn hợp đem pH=2. Giá trị của a và m theo lần lượt là:

A. 0,125M và 5,825 gam 

B. 0,1 M và 4,66 gam

C. 0,0625M và 2,9125 gam

Xem thêm: sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

D. 0,125M và 3,495 gam