phép chia hết và phép chia có dư lớp 6

Toán lớp 6 bài bác 6 Chia không còn và phân chia sở hữu dư. Tính hóa học phân chia không còn của một tổng bao hàm đáp án cụ thể mang lại từng phần, từng bài bác tập luyện vô nội dung lịch trình học tập bài bác 6 Toán 6 trang 21, 22, 23 gom những em học viên ôn tập luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng, rèn luyện Giải Toán 6 sách Chân trời tạo ra. Tài liệu được biên soạn cụ thể, dễ dàng nắm bắt gom những em đơn giản và dễ dàng vấn đáp những thắc mắc vô SGK Toán 6, kể từ bại học tập đảm bảo chất lượng Toán 6 rộng lớn.

  Bài trước đó: Toán lớp 6 bài bác 5 Thứ tự động triển khai những luật lệ tính Chân trời sáng sủa tạo 

Bạn đang xem: phép chia hết và phép chia có dư lớp 6

Hoạt động phát động trang 21 Toán lớp 6 Tập 1

Có thể chia đều cả hai bên 7 quyển vở mang lại phụ vương chúng ta được không?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Không thể chia đều cả hai bên 7 quyển vở mang lại phụ vương chúng ta được vì thế 7 ko phân chia không còn mang lại 3.

1. Chia không còn và phân chia sở hữu dư trang 21, 22 Toán lớp 6

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 21 tập luyện 1

Có thể chia đều cả hai bên 15 quyển vở mang lại 3 chúng ta được không? Mỗi chúng ta từng nào quyển vở

Có thể chia đều cả hai bên 7 quyển vở mang lại 3 chúng ta được không?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

- cũng có thể chia đều cả hai bên 15 quyển vở mang lại 3 chúng ta. Mỗi chúng ta được 5 quyển vở.

- Không thể chia đều cả hai bên 7 quyển vở mang lại 3 chúng ta.

Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 22 tập luyện 1

a) Hãy thám thính số dư cho từng số vô luật lệ phân chia tại đây mang lại 3: 255, 157, 105

b) cũng có thể bố trí mang lại 17 chúng ta vô 4 xe cộ xe taxi được không? tường rằng từng xe cộ xe taxi chỉ chở được không thật 4 bạn?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

a) * Ta có: 255 = 85 . 3

Vậy 255 phân chia không còn mang lại 3.

* Ta có: 157 = 51 . 3 + 4

Vậy 157 phân chia mang lại 3 dư 4.

* Ta có: 5 105 = 1 071 . 3 + 2

Vậy 5 105 phân chia mang lại 3 dư 2.

b) Ta sở hữu 17 = 4 . 4 + 1

Ta thấy 17 chúng ta vô mang lại 4 xe cộ xe taxi tiếp tục dư rời khỏi 1 người.

* Vậy ko thể bố trí mang lại 17 chúng ta vô 4 xe cộ xe taxi.

2. Tính hóa học phân chia không còn của một tổng trang 22, 23 Toán lớp 6

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 22 tập luyện 1

Viết 2 số phân chia không còn mang lại 11. Tổng của bọn chúng sở hữu phân chia không còn mang lại 11 không?

Viết 2 số phân chia không còn mang lại 13. Tổng của bọn chúng sở hữu phân chia không còn mang lại 13 không?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

* Hai số phân chia không còn mang lại 11 là: 22 và 33.

Ta sở hữu 22 + 33 = 55 11

Xem thêm: quyết định 16/2006/qđ bgdđt ngày 05/5/2006 ban hành chương trình giáo dục phổ thông

* Hai số phân chia không còn mang lại 13 là 26 và 39

Ta sở hữu 26 + 39 = 65 13

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 22 tập luyện 1

- Viết nhị số vô bại một trong những ko phân chia không còn mang lại 6, số còn sót lại phân chia không còn mang lại 6. Kiểm tra coi tổng và hiệu của bọn chúng sở hữu phân chia không còn mang lại 6 không?

- Viết nhị số vô bại một trong những ko phân chia không còn mang lại 7, số còn sót lại phân chia không còn mang lại 6. Kiểm tra coi tổng và hiệu của bọn chúng sở hữu phân chia không còn mang lại 7 không?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

* Số phân chia không còn mang lại 6 là 12, số ko phân chia không còn 6 là 10

12 + 10 = 22 ⋮̸ 6

12 – 10 = 2 ⋮̸ 7

* Số phân chia không còn mang lại 7 là 14, số ko phân chia không còn mang lại 7 là 9

14 + 9 = 23 ⋮̸ 7

14 – 9 = 5 ⋮̸ 7

Thực hành 2 Toán lớp 6 trang 23 tập luyện 1

Không triển khai luật lệ tính, hãy xét coi những tổng những hiệu sau sở hữu chi không còn mang lại 4 không? Tại sao?

a) 1 200 + 440;

b) 440 – 324;

c) 2 . 3 . 4 . 6 + 27

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

* Vì 1 200 4 và 440 4 nên 1 200 + 440 4.

* Vì 440 4 và 324 4 nên 440 – 324 4.

Vì 2 . 3 . 4 . 6 4 và 27 ⋮̸ 4 nên 2 . 3 . 4 . 6 ⋮̸ 4.

>> Thảo luận thêm thắt đáp án tại: Không triển khai luật lệ tính, hãy xét ...

Vận dụng Toán lớp 6 trang 23 tập luyện 1

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x, x là số bất ngờ. Tìm x nhằm A phân chia không còn mang lại 2; A ko chi không còn mang lại 2.

Đáp án

A = 12 + 14 + 16 + x

Xem thêm: tìm m để hàm số có 2 tiệm cận đứng

Ta có: 12 2, 14 2 và 16 2

Nên x 2 thì A 2

x ⋮̸ 2 thì A ⋮̸ 2.