pluto là sao gì

Sao Diêm Vương (Pluto) từng được xem là một hành tinh anh. Tuy nhiên, 15 năm vừa qua, group ngôi nhà khoa học tập nhập Thương Hội Thiên văn học tập Quốc tế vẫn bỏ thăm nhằm thực hiện rõ ràng khái niệm về hành tinh anh và sao Diêm Vương không thể vị thế này nữa.