restore là gì

/ris´tɔ:/

Thông dụng

Ngoại động từ

Hoàn lại, trả lại
to restore something to tát someone
trả lại vật gì mang đến ai
Sửa chữa trị lại, bình phục lại, kiến tạo lại như cũ (toà căn nhà, hình ảnh...)
Phục (chức)
to restore someone to tát his former post
phục hồi lại chức vị cho những người nào
Đặt lại vị trí cũ
to restore something to tát its place
đặt lại vật gì nhập vị trí cũ
Khôi phục lại, hồi sinh (sức khoẻ...); lập lại
to restore one's health
hồi phục mức độ khoẻ
to restore peace
lập lại hoà bình
Tạo lại (hình dạng của một loài vật đang được tuyệt tương tự, một công trình xây dựng kiến tạo đang được sập nát)

hình thái từ

  • V-ing: Restoring
  • V-ed: restored

Chuyên ngành

Toán & tin

phục hồi, kiến tạo lại

Xây dựng

khử (oxi)
đem lại

Kỹ thuật cộng đồng

hoàn nguyên
hồi phục
batch save/restore
lưu trữ/hồi phục bó
khôi phục
file restore
sự phục sinh tệp
restore defaults
khôi phục khoác định
restore icon
biểu tượng khôi phục
Start Restore
bắt đầu khôi phục
to restore the window to tát normal size
khôi phục lại độ dài rộng thông thường mang đến cửa ngõ sổ
ghi lại

Giải quí VN: Đưa một CSDL về tình trạng trước bại liệt bằng phương pháp lấy lại từng thay cho thay đổi đang được tiến hành nhập thời gian chắc chắn. ArcStorm sở hữu hỗ trợ nghệ thuật bình phục.

Xem thêm: seri là gì

Bạn đang xem: restore là gì

phục hồi

Giải quí VN: Đưa một CSDL về tình trạng trước bại liệt bằng phương pháp lấy lại từng thay cho thay đổi đang được tiến hành nhập thời gian chắc chắn. ArcStorm sở hữu hỗ trợ nghệ thuật bình phục.

Mean Time To Restore Service (MTRS)
thời gian giảo trung hồi phục hồi dịch vụ
Restore Cursor Position (RCP)
phục hồi địa điểm con cái trỏ
restore icon
biểu tượng phục hồi
sự khôi phục
file restore
sự phục sinh tệp
sự phục hồi
sửa chữa
mean time to tát restore
khoảng thời hạn tầm sửa chữa
trả lại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
bring back , build up , cure , heal , improve , make healthy , make restitution , mend , modernize , reanimate , rebuild , recall , recondition , reconstitute , reconstruct , recover , redeem , reinforce , reerect , reestablish , refresh , refurbish , rehabilitate , reimpose , reinstate , reintroduce , rejuvenate , renew , renovate , repair , replace , rescue , retouch , revitalize , revive , revivify , phối to tát rights , strengthen , touch up , update , win back , hand back , put back , return , send back , bring around , resuscitate , reclaim , restitute , furbish , re-create , revamp , freshen , reinvigorate , give back , take back , rectify , redintegrate , refund , regenerate , remedy , remodel , repatriate , repay , right , save

Từ trái ngược nghĩa