sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Các yếu tắc nhập bảng tuần trả được bố trí theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô vẹn toàn tố

Bạn đang xem: sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

- Ô yếu tắc mang lại biết: Số hiệu vẹn toàn tử, kí hiệu chất hóa học, thương hiệu yếu tắc, vẹn toàn tử khối của yếu tắc cơ.

- Số hiệu vẹn toàn tử có số trị ngay số đơn vị chức năng năng lượng điện phân tử nhân và ngay số electron nhập vẹn toàn tử. Số hiệu vẹn toàn tử trùng với số trật tự dù nhập bảng tuần trả.

Ví dụ: Ô loại 11, xếp yếu tắc natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu vẹn toàn tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ Tên vẹn toàn tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23

2. Chu kì

- Chu kỳ là mặt hàng những yếu tắc nhưng mà vẹn toàn tử của bọn chúng sở hữu nằm trong số lớp electron và được xếp theo hướng năng lượng điện phân tử nhân tăng dần dần.

- Số trật tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần trả bao gồm sở hữu 7 chu kỳ: chu kỳ luân hồi 1, 2, 3 là những chu kỳ luân hồi nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là những chu kỳ luân hồi rộng lớn.

Ví dụ: chu kì 3: chính thức là sắt kẽm kim loại kiềm Na và kết giục là khí trơ: Ar (agon)

- Nhóm gồm những yếu tắc nhưng mà vẹn toàn tử của bọn chúng sở hữu số electron lớp bên ngoài nằm trong cân nhau, vì thế sở hữu đặc điểm tương tự động nhau được xếp trở nên một cột theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.

- Số trật tự của những nhóm A ngay số electron ở lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử nhập group cơ.

Ví dụ:

   + Nhóm IA: Gồm những yếu tắc sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh. Nguyên tử của bọn chúng đều có một electron ở lớp bên ngoài nằm trong. Điện tích phân tử nhân tăng kể từ Li (3+), … cho tới Fr (87+).

   + Mô phỏng kết cấu vẹn toàn tử Kali ở group IA, có một electron ở lớp bên ngoài cùng:

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

1. Trong một chu kì

- Trong một chu kỳ luân hồi, Lúc chuồn từ trên đầu cho tới cuối chu kỳ luân hồi theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân:

   + Số e lớp bên ngoài cùng của vẹn toàn tử tăng dần dần từ là 1 cho tới 8 electron.

   + Tính kim loại của những vẹn toàn tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những yếu tắc tăng dần dần.

Ví dụ:

Xem thêm: vì sao năm 1917 ở nước nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng

Chu kì 2 bao gồm 8 vẹn toàn tố:

   + Số e lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử những yếu tắc nhập chu kỳ luân hồi 2 tăng dần dần từ là 1 cho tới 8

   + Đẩu chu kỳ luân hồi 2 là 1 trong sắt kẽm kim loại mạnh (Li), cuối chu kỳ luân hồi là 1 trong phi kim mạnh (F), kết giục chu kỳ luân hồi là 1 trong khí khan hiếm (Ne).

2. Trong một nhóm

Trong một group, Lúc chuồn kể từ bên trên xuống bên dưới theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân.

- Số lớp electron của vẹn toàn tử tăng dần dần.

- Tính kim loại của những vẹn toàn tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những yếu tắc hạn chế dần dần.

Ví dụ: Nhóm IA bao gồm 6 yếu tắc từ Li đến Fr

   + Số lớp electron tăng dần dần kể từ 2 cho tới 7. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử đều vì thế 1.

   + Tính sắt kẽm kim loại của những yếu tắc tăng dần dần. Đầu group IA, Li là sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt chất hóa học mạnh cuối group là sắt kẽm kim loại Fr hoạt động và sinh hoạt chất hóa học đặc biệt mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. sành địa điểm của yếu tắc tao hoàn toàn có thể tư duy kết cấu vẹn toàn tử và đặc điểm của yếu tắc.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A sở hữu số hiệu vẹn toàn tử là 17, chu kì 3, group VIIA.

Xác lăm le được:

   + Nguyên tố A sở hữu số hiệu vẹn toàn tử là 17, suy rời khỏi năng lượng điện phân tử nhân của vẹn toàn tử A là 17+, vẹn toàn tử A sở hữu 17 electron.

   + A ở chu kì 3, suy rời khỏi vẹn toàn tử A sở hữu 3 lớp electron. Vì ở ngay gần cuối chu kì 3 nên A là 1 trong phi kim mạnh, tính phi kim của A mạnh rộng lớn của yếu tắc trước nó nhập nằm trong chu kì (là S sở hữu số hiệu là 16).

   + A ở group VIIA nên lớp bên ngoài nằm trong sở hữu 7 electron, tính phi kim của A yếu đuối rộng lớn của yếu tắc phía bên trên nó nhập nằm trong group (là F sở hữu số hiệu vẹn toàn tử là 9) tuy nhiên mạnh rộng lớn yếu tắc đứng bên dưới nó nhập nằm trong group (là Br sở hữu số hiệu vẹn toàn tử là 35).

2. sành kết cấu vẹn toàn tử của yếu tắc hoàn toàn có thể tư duy địa điểm và đặc điểm yếu tắc cơ.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X sở hữu năng lượng điện phân tử nhân là 11+, vẹn toàn tử X sở hữu 3 lớp electron, lớp bên ngoài nằm trong có một electron.

Xác lăm le được:

   + Nguyên tử X sở hữu năng lượng điện phân tử nhân là 11+ suy rời khỏi X ở dù 11

   + Nguyên tử X sở hữu 3 lớp electron nên X ở chu kỳ luân hồi 3

   + Nguyên tử X sở hữu 1e ở lớp bên ngoài nằm trong nên X ở group IA.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 69, 70

- Nguyên tố X là sắt kẽm kim loại vì thế ở đầu chu kì

Sơ loại tư duy: Sơ lược về bảng tuần trả những yếu tắc hoá học