the national institute of mental health is conducting far reaching

Đáp án B.

Tạm dịch: Viện Sức Khỏe Thần Kinh Quốc Gia đang được tiến hành nghiên cu đem tác động sâu sắc rộng lớn nhằm đưa ra quyết định hình ảnh hưng tâm lý ca việc dùng thuốc.

Bạn đang xem: the national institute of mental health is conducting far reaching

- far - reaching (adj): có th vận dụng thoáng rộng, đem tác động sâu sắc rộng

A. refined / rɪ'faɪnd / (adj): lịch sự, thanh trang, tế nhị; đem tri thức, tiếp tục tinh chế, nguyên vẹn cht.

Ex: Beneath his refined manners and superficial elegance the man was a snake: Đằng sau phong cơ hội tinh anh tếvẻ sang trọng và quý phái hình thức thì ông tớ là 1 trong những con cái rn.

B. extensive /ɪk'stensɪv/ (adj): rộng, thoáng rộng, bao quát

Ex: Extensive repair work is being caưied out.

C. prevalent /'prevələnt/ (adj): thường thy, phổ biến, đang được lưu hành

Ex: The disease is even more prevalent in Latin America.

D. tentative/'tentətɪv/(adj): chưa xác lập, chưa chắc chắn, còn tự dự

Ex: We made a tentative arrangement to tướng meet on Friday. Câu căn vặn đòi hỏi mò mẫm đáp án đem nghĩa sớm nhất nên lựa chọn B.

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

It is alleged that mothers and grandmothers spoil the children by______ their mistakes.

A. neglecting

B. overlooking

C. avoiding

D. passing

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word in each of the following questions

Experts say that another outbreak of flu epidemic is on the cards

A. likeiy to tướng happen

B. unlikely to tướng occur

C. to tướng be prevented

D. on the increase

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Nobody could have predicted that the show would arouse sánh much interest and that over two hundred people_________away

A. would turn

B. would have turned

Xem thêm: dầu hào là gì

C. would have to tướng be turned

D. had been turned

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Despite all the evidence, he wouldn’t admit that he was in the _______.

A. fault

B. error

C. wrong

D. slip

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Only one of the people_______was qualified for the job

A. interviewed

B. interviewing

C. to tướng interview

D. who interviewing

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word in each of the following questions

We have known each other long enough that I will forgive you this discourtesy.

A. politeness

B. rudeness

C. measurement

Xem thêm: onsen là gì

D. encouragement