thông tư 14/2015/ttlt btnmt btp

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
------------------

Bạn đang xem: thông tư 14/2015/ttlt btnmt btp

Số: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Hà Nội, ngày 04 mon 04 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị ấn định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước quy ấn định cụ thể thực hành một vài điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị ấn định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước quy ấn định về giá chỉ đất;

Căn cứ Nghị ấn định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của nhà nước về đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị ấn định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm trước đó của nhà nước quy ấn định tác dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên vẹn và Môi trường;

Căn cứ Nghị ấn định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm trước đó của nhà nước quy ấn định tác dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

Bộ trưởng Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường, Sở trưởng Bộ Tư pháp phát hành Thông tư liên tịch quy ấn định việc tổ chức triển khai triển khai đấu giá quyền dùng khu đất nhằm phó khu đất đem thu chi phí dùng khu đất hoặc mang lại mướn khu đất,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy ấn định việc tổ chức triển khai triển khai đấu giá quyền dùng khu đất nhằm phó khu đất đem thu chi phí dùng khu đất hoặc mang lại mướn khu đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan tiền vận hành quốc gia về khu đất đai, buôn bán đấu giá tài sản, thu chi phí dùng khu đất và chi phí mướn đất; những đơn vị chức năng tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ, đơn vị chức năng triển khai cuộc đấu giá quyền dùng khu đất và những tổ chức triển khai, cá nhân không giống đem tương quan cho tới việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất.

Điều 3. Giải mến kể từ ngữ

Trong Thông tư này, những kể từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Đơn vị tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền sử dụng khu đất là Tổ chức cải tiến và phát triển quỹ khu đất hoặc phòng ban, tổ chức triển khai đem chức năng được Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền phó tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền sử dụng khu đất.

2. Đơn vị triển khai cuộc đấu giá quyền sử dụng đất là tổ chức triển khai đem tác dụng đấu giá gia sản bám theo quy ấn định của pháp luật về khu đất đai, pháp lý về đấu giá chỉ gia sản và quy ấn định của pháp lý không giống đem liên quan hoặc Hội đồng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất được Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền đưa ra quyết định xây dựng nhập tình huống đặc trưng.

Điều 4. Quỹ khu đất được dùng để đấu giá chỉ quyền dùng đất

Quỹ khu đất được dùng nhằm đấu giá chỉ quyền dùng đất bao gồm:

1. Đất Nhà nước tịch thu nhằm cải tiến và phát triển tài chính - xã hội vì thế quyền lợi vương quốc, công nằm trong bám theo quy ấn định bên trên Điều 62 của Luật Đất đai; tịch thu tự vi phạm pháp lý về khu đất đai bám theo quy ấn định bên trên Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; tịch thu tự xong xuôi việc sử dụng khu đất bám theo pháp lý, tự động nguyện trả lại khu đất bám theo quy ấn định bên trên những Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai;

2. Đất Nhà nước tịch thu tự bố trí lại, xử lý trụ sở làm việc, hạ tầng sinh hoạt sự nghiệp, hạ tầng phát triển, sale tuy nhiên gia sản gắn liền với khu đất thuộc về mái ấm nước;

3. Đất tự Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn; Tổ chức cải tiến và phát triển quỹ khu đất được phó vận hành tuy nhiên Nhà nước ko phó hoặc mang lại mướn để sử dụng bám theo quy ấn định của pháp luật;

4. Đất tự những tổ chức triển khai được phó nhằm vận hành bám theo quy định bên trên Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đất đai được phòng ban quốc gia đem thẩm quyền đưa ra quyết định phó, mang lại mướn nhằm dùng theo quy ấn định của pháp lý.

Điều 5. Hội đồng đấu giá chỉ quyền sử dụng khu đất nhập tình huống đặc biệt        

1. Hội đồng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất nhập trường hợp đặc trưng được xây dựng nhằm triển khai đấu giá quyền dùng khu đất đối với các tình huống sau đây:

a) Thực hiện tại phó khu đất, mang lại mướn khu đất so với khu đất để thực hiện tại dự án công trình có mức giá trị rộng lớn Lúc độ quý hiếm quyền dùng khu đất của toàn cỗ thửa đất tính bám theo giá đất nền nhập bảng giá đất nền từ một.000 tỷ việt nam đồng trở lên trên so với những thành phố trực nằm trong Trung ương; kể từ 300 tỷ việt nam đồng trở lên trên so với những tỉnh miền núi, vùng cao; kể từ 500 tỷ việt nam đồng trở lên trên so với những tỉnh còn lại;

b) Thực hiện tại phó khu đất, mang lại mướn khu đất so với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể nhằm triển khai dự án công trình góp vốn đầu tư hoặc phó khu đất ở cho những hộ gia đình, cá thể bên trên xã nằm trong địa phận miền núi cơ hội trung tâm tỉnh lỵ kể từ 60 km trở lên tuy nhiên bên trên địa phận thị xã điểm phó khu đất, mang lại mướn khu đất không tồn tại tổ chức triển khai đem chức năng đấu giá bám theo quy ấn định của pháp lý.

2. Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền phó khu đất, cho thuê khu đất bám theo quy ấn định của Luật Đất đai, đưa ra quyết định xây dựng Hội đồng đấu giá quyền dùng khu đất so với những tình huống đặc trưng quy ấn định bên trên Khoản 1 Điều này cho từng tình huống rõ ràng.

3. Thành phần Hội đồng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất đối với những tình huống quy ấn định bên trên Khoản 1 Như vậy bao gồm đại diện thay mặt điều khiển Ủy ban nhân dân cung cấp đem thẩm quyền đưa ra quyết định phó khu đất, mang lại mướn khu đất hoặc người được ủy quyền bám theo quy ấn định của pháp lý thực hiện Chủ tịch Hội đồng; đại diện thay mặt những cơ quan tài nguyên vẹn và môi trường thiên nhiên, tư pháp, tài chủ yếu, thiết kế nằm trong cung cấp và phòng ban, tổ chức không giống đem tương quan là ủy viên.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 6. Lập phương án đấu giá quyền dùng đất

1. Căn cứ plan dùng khu đất thường niên của cung cấp huyện đã được phê duyệt và khuyến nghị của những đơn vị chức năng về sự đấu giá chỉ quỹ khu đất hiện tại đem, Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường hoặc Phòng Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường report Ủy ban nhân dân nằm trong cung cấp lãnh đạo những đơn vị chức năng đang rất được phó vận hành quỹ khu đất quy ấn định tại Điều 4 của Thông tư này lập phương án đấu giá chỉ quyền sử dụng đất trình Ủy ban quần chúng nằm trong cung cấp phê duyệt.

2. Phương án đấu giá chỉ quyền dùng khu đất bao hàm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Danh mục loại khu đất, địa điểm, diện tích S và hạ tầng kỹ thuật, gia sản gắn sát với những thửa khu đất đấu giá chỉ (nếu có);

b) Mục đích, kiểu dáng (giao khu đất hoặc mang lại mướn đất), thời hạn dùng của những thửa khu đất Lúc đấu giá chỉ quyền dùng đất;

c) Dự loài kiến thời hạn tổ chức triển khai triển khai đấu giá chỉ các thửa đất;

d) Đối tượng và ĐK được nhập cuộc đấu giá; mức phí nhập cuộc đấu giá chỉ và khoản chi phí đặt điều trước cần nộp Lúc nhập cuộc đấu giá;

đ) Hình thức đấu giá chỉ được vận dụng Lúc triển khai cuộc bán đấu giá;

e) Kinh phí, nguồn ngân sách tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá;

g) Dự loài kiến độ quý hiếm nhận được và khuyến nghị việc sử dụng nguồn thu kể từ sản phẩm đấu giá;

h) Phương thức lựa lựa chọn đơn vị chức năng triển khai cuộc buôn bán đấu giá (đấu thầu rộng thoải mái hoặc phó đơn vị chức năng rõ ràng thực hiện) hoặc khuyến nghị trở nên lập Hội đồng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất nhập tình huống đặc trưng (đối với ngôi trường hợp được xây dựng Hội đồng đấu giá chỉ đặc trưng bám theo quy định);

i) Đề xuất đơn vị chức năng được phó tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất.

Điều 7. Chuẩn bị làm hồ sơ đấu giá quyền dùng đất

1. Căn cứ phương án đấu giá chỉ quyền dùng khu đất tiếp tục được phê duyệt, đơn vị chức năng được phó tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất có trách nhiệm sẵn sàng làm hồ sơ của những thửa khu đất đấu giá chỉ, gửi cho tới phòng ban tài nguyên và môi trường thiên nhiên nhằm thẩm ấn định trước lúc trình Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền quyết ấn định đấu giá chỉ quyền dùng khu đất.

2. Hồ sơ thửa khu đất đấu giá chỉ bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo đưa ra quyết định đấu giá chỉ quyền sử dụng đất;

b) Giấy tờ tương quan cho tới thực trạng vận hành, sử dụng thửa khu đất đấu giá chỉ và hạ tầng nghệ thuật, gia sản gắn sát với thửa khu đất đấu giá chỉ (nếu có) của phòng ban đem thẩm quyền;

c) tin tức về quy hướng, plan dùng khu đất và quy hoạch thiết kế cụ thể tương quan cho tới thửa khu đất đấu giá đất nền được phòng ban nhà nước đem thẩm quyền phê duyệt;

d) Trích lục phiên bản đồ vật địa chủ yếu hoặc trích đo địa chính thửa khu đất đấu giá chỉ nhập tình huống chưa tồn tại phiên bản đồ vật địa chính;

đ) Tên, vị trí của đơn vị chức năng tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá quyền dùng thửa khu đất.

Điều 8. Quyết ấn định đấu giá chỉ quyền sử dụng đất

1. Căn cứ làm hồ sơ thửa khu đất đấu giá chỉ tự đơn vị chức năng tổ chức thực hiện tại việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất sẵn sàng và chủ ý thẩm ấn định của cơ quan khoáng sản và môi trường thiên nhiên, Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền đưa ra quyết định đấu giá quyền dùng khu đất.

2. Quyết ấn định đấu giá chỉ quyền dùng khu đất được thể hiện bằng văn phiên bản và đem những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Căn cứ pháp luật nhằm phát hành quyết định;

b) Danh mục, địa điểm, diện tích S thửa khu đất, hạ tầng kỹ thuật, gia sản gắn sát với thửa khu đất (nếu có), mục tiêu, kiểu dáng và thời hạn sử dụng khu đất được đưa ra quyết định đấu giá;

c) Các vấn đề về quy hướng, plan dùng khu đất, quy hoạch thiết kế cụ thể đã và đang được phòng ban quốc gia đem thẩm quyền phê duyệt và các quy ấn định không giống đem tương quan cho tới việc vận hành, dùng thửa khu đất được quyết định đấu giá;

d) Tên, vị trí của đơn vị chức năng được phó tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá chỉ quyền dùng thửa khu đất.

Điều 9. Xác ấn định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa khu đất đấu giá

Xem thêm: median là gì

1. Căn cứ đưa ra quyết định đấu giá chỉ quyền dùng khu đất, Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường tổ chức triển khai triển khai việc xác lập giá chỉ khởi điểm của thửa đất đấu giá chỉ (gồm giá đất nền, hạ tầng nghệ thuật, gia sản gắn sát với khu đất nếu như có) theo quy ấn định của pháp lý và trình Ủy ban quần chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương (sau trên đây gọi công cộng là Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnh) phê duyệt.

2. Hồ sơ trình phê duyệt giá chỉ khởi điểm của thửa đất đấu giá chỉ bao gồm:

a) Tờ trình về phương án giá chỉ khởi điểm của thửa đất được đấu giá chỉ, giá chỉ hạ tầng nghệ thuật, gia sản bên trên khu đất (nếu có);

b) Dự thảo phương án giá chỉ khởi điểm;

c) Báo cáo thuyết minh thiết kế phương án giá chỉ khởi điểm;

d) Văn phiên bản thẩm ấn định phương án giá chỉ khởi điểm.

3. Căn cứ làm hồ sơ trình của Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường, Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnh triển khai phê duyệt giá chỉ khởi điểm của thửa khu đất đấu giá. Giá khởi điểm của thửa khu đất đấu giá chỉ đã và đang được phê duyệt là địa thế căn cứ nhằm thực hiện việc đấu giá quyền dùng khu đất.

Điều 10. Lựa lựa chọn và ký thích hợp đồng thuê đơn vị chức năng triển khai cuộc đấu giá quyền dùng đất

1. Căn cứ công thức lựa lựa chọn đơn vị chức năng triển khai cuộc bán đấu giá chỉ nhập phương án đấu giá chỉ quyền dùng khu đất đã và đang được phê duyệt; đơn vị tổ chức triển khai việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất đem trách cứ nhiệm tổ chức triển khai lựa chọn và ký thích hợp đồng mướn đơn vị chức năng triển khai cuộc đấu giá quyền dùng khu đất theo quy ấn định.

2. Việc tổ chức triển khai đấu thầu rộng thoải mái nhằm lựa lựa chọn đơn vị thực hiện tại cuộc đấu giá quyền dùng khu đất được triển khai bám theo phương án đã được phê duyệt. Đơn vị tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất phải trình Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền đưa ra quyết định xây dựng Tổ tư vấn đấu thầu để thiết kế và Review làm hồ sơ mời mọc thầu; triển khai thông tin nội dung và làm hồ sơ mời thầu bên trên phương tiện đi lại vấn đề đại bọn chúng tối thiểu 02 lần; triển khai Review hồ sơ dự thầu bám theo cách thức khách hàng quan tiền, chân thực và xác lập đơn vị chức năng trúng thầu theo thang điểm, tiêu chuẩn quy ấn định của pháp lý về đấu thầu và quy ấn định cụ thể tại địa hạt (nếu có).

Đối với tình huống đấu thầu rộng thoải mái, Lúc không còn thời gian mời mọc thầu tuy nhiên có duy nhất một đơn vị chức năng ĐK dự thầu thì đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất report phòng ban khoáng sản và môi trường thiên nhiên trình Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền, đưa ra quyết định phó cho 1 đơn vị chức năng rõ ràng đem chức năng đấu giá gia sản bám theo quy ấn định của pháp lý nhằm triển khai cuộc buôn bán đấu giá hoặc kế tiếp tổ chức triển khai lại việc đấu thầu rộng thoải mái nhằm lựa lựa chọn đơn vị chức năng thực hiện cuộc đấu giá quyền dùng khu đất bám theo quy ấn định.

3. Hợp đồng mướn đơn vị chức năng triển khai cuộc buôn bán đấu giá quyền dùng khu đất bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:

a) Tên, vị trí của đơn vị chức năng tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá quyền dùng đất; của đơn vị chức năng triển khai cuộc đấu giá quyền dùng đất;

b) Vị trí, diện tích S thửa khu đất đấu giá chỉ (trường hợp nhiều thửa khu đất thì lập phụ lục làm hồ sơ cụ thể đính thêm kèm);

c) Giá khởi điểm buôn bán đấu giá;

d) Thời gian ngoan, vị trí triển khai cuộc buôn bán đấu giá;

đ) Đối tượng, ĐK được nhập cuộc đấu giá chỉ theo phương án đã và đang được phê duyệt;

e) Hình thức đấu giá chỉ được vận dụng Lúc triển khai cuộc bán đấu giá chỉ bám theo phương án đã và đang được phê duyệt;

g) Mức thu tiền phí ĐK nhập cuộc đấu giá chỉ và khoản tiền đặt trước bám theo phương án đã và đang được phê duyệt;

h) Phương thức thu và xử lý chi phí ĐK nhập cuộc đấu giá, chi phí đặt điều trước; công thức, nút thanh toán giao dịch và xử lý ngân sách thực hiện cuộc buôn bán đấu giá;

i) Thời hạn, vị trí và công thức chuyển giao hồ nước sơ và Biên phiên bản sản phẩm triển khai cuộc buôn bán đấu giá;

k) Quyền và nhiệm vụ của những phía bên trong việc thực hiện hợp đồng.

4. Đơn vị tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền sử dụng đất được triển khai ký thích hợp đồng mướn đơn vị chức năng triển khai cuộc đấu giá nhập trường hợp phương án đấu giá chỉ quyền dùng khu đất đem công thức phó đơn vị chức năng rõ ràng thực hiện cuộc đấu giá hoặc nhập tình huống đem report của phòng ban tài nguyên và môi trường thiên nhiên khuyến nghị phó đơn vị chức năng rõ ràng triển khai cuộc đấu giá bám theo quy định tại Khoản 2 Như vậy.

Điều 11. Giám sát triển khai cuộc bán đấu giá chỉ quyền dùng đất

1. Đơn vị triển khai cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đem trách cứ nhiệm triển khai cuộc đấu giá quyền dùng khu đất đích với trình tự, giấy tờ thủ tục quy ấn định của pháp lý về đấu giá chỉ gia sản và nội dung rõ ràng bên trên hợp đồng mướn triển khai cuộc đấu giá quyền dùng khu đất.

2. Đơn vị tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền sử dụng đất đem trách cứ nhiệm cử đại diện thay mặt tham gia, giám sát việc triển khai cuộc buôn bán đấu giá quyền dùng khu đất. Tùy từng tình huống rõ ràng, đơn vị chức năng tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất phối phù hợp với đơn vị chức năng triển khai cuộc đấu giá mời mọc đại diện phòng ban khoáng sản và môi trường thiên nhiên, tư pháp, tài chủ yếu, tổ chức chính quyền địa phương điểm đem khu đất đấu giá và đại diện thay mặt tổ chức triển khai, cá thể không giống đem tương quan đến tham dự, giám sát triển khai cuộc đấu giá quyền dùng khu đất.

Điều 12. Phê duyệt sản phẩm đấu giá quyền dùng đất

1. Trong thời hạn không thực sự 05 ngày thao tác làm việc kể từ ngày nhận chuyển giao làm hồ sơ và Biên phiên bản sản phẩm triển khai cuộc đấu giá quyền sử dụng khu đất kể từ đơn vị chức năng triển khai cuộc đấu giá quyền dùng khu đất, đơn vị chức năng tổ chức thực hiện tại việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất lập làm hồ sơ gửi phòng ban khoáng sản và môi ngôi trường nhằm trình Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền tiếp tục đưa ra quyết định đấu giá chỉ quyền sử dụng khu đất, phát hành đưa ra quyết định thừa nhận sản phẩm trúng đấu giá chỉ quyền sử dụng đất.

2. Hồ sơ trình phát hành đưa ra quyết định thừa nhận kết quả trúng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất, bao gồm:

a) Dự thảo đưa ra quyết định thừa nhận sản phẩm trúng đấu giá quyền dùng đất;

b) Quyết ấn định đấu giá chỉ quyền dùng khu đất của Ủy ban nhân dân cung cấp đem thẩm quyền;

c) Hồ sơ thửa khu đất đấu giá;

d) Hợp đồng mướn tổ chức triển khai triển khai cuộc buôn bán đấu giá quyền dùng đất;

đ) Báo cáo về sự tổ chức triển khai triển khai cuộc buôn bán đấu giá và Biên phiên bản sản phẩm đấu giá thành công xuất sắc quyền dùng khu đất.

3. Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền ký ban hành quyết ấn định thừa nhận sản phẩm trúng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất tiếp tục buôn bán đấu giá thành công nhằm gửi mang lại phòng ban khoáng sản và môi trường thiên nhiên, đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá chỉ quyền dùng khu đất, phòng ban thuế và người tiếp tục trúng đấu giá chỉ quyền sử dụng khu đất. Quyết ấn định thừa nhận sản phẩm trúng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất bao gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp luật nhằm phát hành quyết định;

b) Vị trí, diện tích S, mục tiêu, kiểu dáng, thời hạn sử dụng khu đất và hạ tầng nghệ thuật, gia sản gắn sát với thửa khu đất (nếu có);

c) Tên, vị trí của những người trúng đấu giá chỉ quyền sử dụng đất;

d) Số chi phí trúng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất và hạ tầng kỹ thuật, gia sản gắn sát với khu đất (nếu có); công thức, vị trí, thời gian phải nộp chi phí trúng đấu giá;

đ) Đơn vị triển khai ký thích hợp đồng mướn khu đất và cung cấp Giấy chứng nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với đất trúng đấu giá;

e) Trách nhiệm của những phòng ban, đơn vị chức năng đem liên quan.

Điều 13. Nộp chi phí dùng khu đất, tiền mướn khu đất sau thời điểm đem đưa ra quyết định thừa nhận sản phẩm trúng đấu giá chỉ quyền sử dụng đất

1. Trong thời hạn không thực sự 05 ngày thao tác làm việc kể từ ngày cảm nhận được đưa ra quyết định thừa nhận sản phẩm trúng đấu giá chỉ của Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền, phòng ban thuế gửi thông tin nộp chi phí dùng khu đất hoặc chi phí mướn đất bằng văn phiên bản cho những người tiếp tục trúng đấu giá chỉ.

2. Thông báo nộp chi phí dùng khu đất hoặc chi phí mướn đất bao bao gồm những nội dung sau:

a) Số chi phí dùng khu đất hoặc chi phí mướn khu đất cần nộp và công thức, vị trí, thời hạn cần nộp bám theo sản phẩm trúng đấu giá chỉ tiếp tục được Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền đưa ra quyết định công nhận;

b) Tên, vị trí và số thông tin tài khoản bên trên Kho bạc mái ấm nước để nộp chi phí dùng khu đất hoặc chi phí mướn khu đất trúng đấu giá;

c) Thời hạn đòi hỏi nộp chi phí dùng khu đất hoặc tiền thuê khu đất trúng đấu giá;

d) Thời hạn gửi phó bệnh kể từ tiếp tục nộp chi phí sử dụng đất hoặc chi phí mướn khu đất trúng đấu giá chỉ mang lại phòng ban khoáng sản và môi trường thiên nhiên.

3. Người trúng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất đem trách nhiệm nộp chi phí dùng khu đất nhập Kho bạc quốc gia và gửi bệnh kể từ tiếp tục nộp tiền cho phòng ban khoáng sản và môi trường thiên nhiên nhằm thực hiện giấy tờ thủ tục ký thích hợp đồng mướn khu đất, cấp Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn liền với khu đất bám theo quy ấn định.

Điều 14. Cấp giấy má bệnh nhận quyền dùng khu đất, phó khu đất bên trên thực địa cho những người trúng đấu giá

1. Sau Lúc đã nhận được được bệnh kể từ nộp đầy đủ chi phí trúng đấu giá chỉ quyền dùng khu đất của những người trúng đấu giá chỉ, phòng ban khoáng sản và môi trường trình Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với đất; ký thích hợp đồng mướn đất đối với tình huống mướn khu đất bám theo quy ấn định bên trên Điểm d Khoản 5 Điều 68 của Nghị ấn định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của Chính phủ quy ấn định cụ thể thực hành một vài điều của Luật Đất đai.

2. Trong thời hạn không thực sự 05 ngày thao tác làm việc kể từ ngày Ủy ban quần chúng cung cấp đem thẩm quyền cung cấp Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất trúng đấu giá chỉ, phòng ban tài nguyên và môi trường thiên nhiên công ty trì, phối phù hợp với đơn vị chức năng tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá quyền dùng khu đất và Ủy ban quần chúng xã, phường, thị xã điểm đem khu đất đấu giá, tổ chức triển khai triển khai chuyển giao khu đất bên trên thực địa và trao Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất mang lại tổ chức triển khai, cá nhân tiếp tục trúng đấu giá chỉ quyền dùng đất; lãnh đạo đơn vị chức năng đem tương quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý hạ tầng tài liệu địa chủ yếu, làm hồ sơ địa chủ yếu bám theo quy ấn định hiện hành.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 5 năm năm ngoái.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban quần chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương đem trách cứ nhiệm lãnh đạo, tổ chức triển khai triển khai đấu giá chỉ quyền dùng khu đất để giao khu đất đem thu chi phí dùng khu đất hoặc mang lại mướn khu đất bên trên địa hạt theo phía dẫn tại Thông tư này.

2. Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường và Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ dẫn, đánh giá việc tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá chỉ quyền sử dụng đất bám theo quy ấn định bên trên Thông tư này; lịch 6 mon và thường niên report Sở Tài nguyên và Môi ngôi trường, Sở Tư pháp về tình hình triển khai đấu giá chỉ quyền dùng đất tại địa hạt.

Trong quy trình triển khai, nếu như đem trở ngại, vướng vướng, đề nghị phản ánh kịp lúc về Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường, Sở Tư pháp nhằm xem xét, đưa ra quyết định./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thúy Hiền

Xem thêm: do là gì

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

Nơi nhận:
- Thủ tướng tá nhà nước và những Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn chống Trung ương Đảng;
- Văn chống Quốc Hội;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Văn chống Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ;
- UBTƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan tiền TƯ của những đoàn thể;
- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP trực nằm trong Trung ương;
- Các Sở: Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường, Tư pháp, Tài chính; Cục Thuế, Kho bạc nhà nước những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn phiên bản Sở Tư pháp;
- Công báo; Cổng vấn đề năng lượng điện tử nhà nước, Cổng vấn đề năng lượng điện tử của Bộ Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường và Sở Tư pháp;
- Các đơn vị chức năng nằm trong Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường, Sở Tư pháp;
- Lưu: VT BTNMT và BTP, PC, TCQLĐĐ, CKTPTQĐ.300b.