thông tư 15/2015/tt btp thuvienphapluat

  • Thông tư 15/2015/TT-BTP chỉ dẫn Luật hộ tịch và Nghị toan 123/2015/NĐ-CP chỉ dẫn Luật hộ tịch vì thế Sở trưởng Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 16/11/2015 | Cập nhật: 31/12/2015
  • Công văn 1288/HTQTCT-HT năm năm nhâm thìn kiểm soát và điều chỉnh biểu kiểu hộ tịch tất nhiên Thông tư 15/2015/TT-BTP vì thế Cục Hộ tịch, quốc tịch, xác nhận phát hành Ban hành: 15/09/2016 | Cập nhật: 27/09/2016
  • Thông tư 04/2020/TT-BTP chỉ dẫn Luật hộ tịch và Nghị toan 123/2015/NĐ-CP chỉ dẫn Luật hộ tịch vì thế Sở trưởng Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 28/05/2020 | Cập nhật: 01/07/2020
  • Thông tư 07/2001/TT-BTP chỉ dẫn thực hiện Nghị toan 77/2001/NĐ-CP về ĐK kết duyên theo gót Nghị quyết 35/2000/QH10 vì thế Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 10/12/2001 | Cập nhật: 16/12/2009
  • Thông tư 01/2008/TT-BTP chỉ dẫn triển khai Nghị toan 158/2005/NĐ-CP về ĐK và quản lý và vận hành hộ tịch vì thế Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 02/06/2008 | Cập nhật: 11/06/2008
  • Thông tư 08.a/2010/TT-BTP phát hành và chỉ dẫn việc biên chép, tàng trữ, dùng buột, biểu kiểu hộ tịch vì thế Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 25/03/2010 | Cập nhật: 18/06/2010
  • Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa thay đổi biểu kiểu hộ tịch tất nhiên Thông tư 08.a/2010/TT-BTP vì thế Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 08/10/2010 | Cập nhật: 09/02/2011
  • Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa thay đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP chỉ dẫn việc biên chép, tàng trữ, dùng buột, biểu kiểu hộ tịch vì thế Sở trưởng Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 23/05/2012 | Cập nhật: 28/05/2012
  • Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa thay đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP chỉ dẫn việc biên chép, tàng trữ, dùng buột, biểu kiểu hộ tịch và Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa thay đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP vì thế Sở trưởng Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 20/05/2013 | Cập nhật: 20/07/2013
  • Thông tư 02a/2015/TT-BTP chỉ dẫn thực hiện Nghị toan 126/2014/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình về mối quan hệ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình đem nhân tố quốc tế vì thế Sở trưởng Sở Tư pháp phát hành Ban hành: 23/02/2015 | Cập nhật: 20/04/2015