thông tư 23/2015/ttlt bgdđt bnv

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
--------------------

Bạn đang xem: thông tư 23/2015/ttlt bgdđt bnv

Số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng bốn thời điểm năm 2012 của nhà nước quy quyết định về tuyển chọn dụng, dùng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị quyết định s204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước về cơ chế tiền lương đi với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị quyết định s 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm trước đó của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một sđiều của Nghị quyết định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của Chính phủ về cơ chế chi phí lương lậu đi với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị quyết định s32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của nhà nước quy quyết định chức năng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tchức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 mon 6 năm năm trước của nhà nước quy quyết định chức năng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tchức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo và Sở trưởng Sở Nội vụ phát hành Thông tư liên tịch quy quyết định mã s, chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập phthông công lập.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy quyết định mã số, chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc và chỉ định, xếp lương lậu theo gót chức vụ nghề nghiệp nghề giáo trung học tập phổ thông trong số hạ tầng dạy dỗ phổ thông, giáo dục thường xuyên và dạy dỗ chuyên nghiệp biệt công lập nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân có cung cấp trung học tập phổ thông (sau trên đây gọi công cộng là ngôi trường trung học tập phthông công lập).

2. Thông tư liên tịch này vận dụng đối với giáo viên trung học tập phổ thông trong những ngôi trường trung học phổ thông công lập thuộc khối hệ thống dạy dỗ quốc dân.

Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập phổ thông trong số ngôi trường trung học tập phổ thông công lập

Chức danh nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học phổ thông trong số ngôi trường trung học tập phổ thông công lập thuộc khối hệ thống dạy dỗ quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên trung học tập phổ thông hạng I -số: V.07.05.13

2. Giáo viên trung học tập phổ thông hạng II - Mã số: V.07.05.14

3. Giáo viên trung học tập phổ thông hạng III -số: V.07.05.15

Điều 3. Tiêu chuẩn chỉnh công cộng về đạo đức nghề nghiệp và công việc của nghề giáo trung học tập phổ thông

1. Có ý thức trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh ranh thần trách cứ nhiệm, lưu giữ gìn phẩm hóa học, danh dự, uy tín của phòng giáo; kiểu mẫu trước học viên.

2. Thương yêu thương, xử sự công bình và tôn trọng nhân cơ hội của học tập sinh; bảo vệ những quyền và lợi ích đường đường chính chính của học tập sinh; đoàn kết, hỗ trợ người cùng cơ quan.

3. Các chi tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp không giống của giáo viên quy quyết định bên trên Luật Giáo dục đào tạo và Lut Viên chức.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Điều 4. Giáo viên trung học tập phổ thông hạng I - Mã số V.07.05.13

1. Nhiệm vụ

Ngoài những trọng trách của giáo viên trung học phổ thông hạng II, giáo viên trung học tập phổ thông hạng I còn cần tiến hành những trọng trách sau:

a) Tham gia chỉnh sửa, biên soạn, phát triển chương trình, tư liệu bồi dưỡng nghề giáo, học tập sinh trung học tập phổ thông;

b) Tham gia chỉ dẫn, nhận xét, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm tay nghề, chủ đề nghiên cứu khoa học tập sư phạm phần mềm của đồng nghiệp;

c) Hướng dẫn, nhận xét chủ đề nghiên cứu khoa học chuyên môn của học viên trung học tập phổ thông từ cấp tỉnh trở lên;

d) Chủ trì những nội dung tu dưỡng, sinh hoạt chuyên đề của công tác hoặc tham gia những đề tài, nghiên cứu và phân tích khoa học tập, ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm cung cấp tỉnh trở lên;

đ) Tham gia công tác làm việc đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ nghề giáo trung học tập phổ thông cung cấp tỉnh;

e) Tham gia HĐ Giám Khảo hội thi giáo viên trung học tập phổ thông dạy dỗ xuất sắc hoặc nghề giáo trung học tập phổ thông chủ nhiệm xuất sắc cung cấp tỉnh;

g) Tham gia tu dưỡng, rời khỏi đề, chấm thi học viên trung học tập phổ thông xuất sắc kể từ cung cấp tỉnh trở lên;

h) Tham gia tổ chức triển khai, nhận xét những hội thi của học viên trung học tập phổ thông kể từ cung cấp tỉnh trở lên trên.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng

a) Có vì như thế đảm bảo chất lượng nghiệp thạc sỹ trúng hoặc phù hp với môn học tập giảng dạy dỗ trở lên; trong trường hợp là phó hiệu trưởng có ththay thế vì như thế thạc sỹ quản lý và vận hành dạy dỗ trở lên; có chứng chỉ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với nghề giáo trung học tập phổ thông nếu không sở hữu vì như thế ĐH sư phạm;

b) Có trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ bậc 3 theo quy quyết định bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở Giáo dục và Đào tạo nên phát hành khuông năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc người sử dụng cho tới nước ta hoặc có chứng từ giờ dân tộc bản địa so với những địa điểm việc thực hiện đòi hỏi dùng tiếng dân tộc;

Đối với nghề giáo dạy dỗ nước ngoài ngữ thì trình phỏng nước ngoài ngữ loại nhì cần đạt bậc 3 theo gót quy quyết định bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành khung năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc người sử dụng cho tới nước ta.

c) Có trình độ chuyên môn tin cẩn học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng dùng technology vấn đề cơ phiên bản theo gót quy quyết định bên trên Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Sở tin tức và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng dùng technology thông tin;

d) Có chứng từ tu dưỡng giáo viên trung học tập phổ thông hạng I.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

a) Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp tiến hành mái ấm trương, lối lối, quyết sách, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy quyết định và đòi hỏi của ngành, địa hạt về dạy dỗ trung học tập phổ thông;

b) Hướng dẫn được người cùng cơ quan thực hiện kế hoạch, công tác dạy dỗ trung học tập phổ thông;

c) Vận dụng tạo nên và nhận xét được việc vận dụng những kỹ năng về dạy dỗ học tập và tâm tâm sinh lý giai đoạn nhập thực tiễn dạy dỗ học viên trung học tập phổ thông của đồng nghiệp;

d) Vận dụng linh động những loài kiến thức về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội trong nước và quốc tế nhằm định hướng hiệu suất cao nghề nghiệp và công việc học viên trung học tập phổ thông;

đ) Tích cực kỳ và dữ thế chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai và phối hp với người cùng cơ quan, thân phụ u học tập sinh và xã hội nhằm nâng lên hiệu suất cao dạy dỗ học viên trung học tập phổ thông;

e) Có kĩ năng áp dụng tạo nên và phổ thay đổi ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề hoặc thành phầm nghiên cứu và phân tích khoa học tập sư phạm ứng dụng từ cung cấp tỉnh trở lên;

g) Có kĩ năng chỉ dẫn, nhận xét sản phẩm nghiên cứu và phân tích khoa học tập chuyên môn của học viên trung học tập phổ thông kể từ cung cấp tỉnh trở lên;

h) Được thừa nhận là đồng chí thi đua đua cấp tỉnh hoặc nghề giáo trung học tập phổ thông dạy dỗ xuất sắc hoặc giáo viên trung học tập phổ thông mái ấm nhiệm xuất sắc cung cấp tỉnh;

i) Viên chức thăng hạng từ nhiệm danh giáo viên trung học tập phổ thông hạng II lên chức vụ giáo viên trung học tập phổ thông hạng I cần sở hữu thời hạn lưu giữ chức danh nghề giáo trung học tập phổ thông hạng II hoặc tương tự kể từ đầy đủ 06 (sáu) năm trở lên, nhập cơ thời hạn sớm nhất lưu giữ chức danh giáo viên trung học tập phổ thông hạng II ít nhất kể từ đầy đủ 01 (một) năm trở lên trên.

Điều 5. Giáo viên trung học tập phổ thông hạng II - Mã số V.07.05.14

1. Nhiệm vụ

Ngoài những trọng trách của giáo viên trung học tập phổ thông hạng III, nghề giáo trung học tập phổ thông hạng II còn cần thực hiện những trọng trách sau:

a) Làm report viên hoặc dạy dỗ minh họa ở cáo lp tu dưỡng nghề giáo trung học tập phổ thông hoặc dạy thử nghiệm những tế bào hình, cách thức mới;

b) Hướng dẫn SV thực hành thực tế sư phạm Lúc được phân công;

c) Vận dụng hiệu suất cao ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm, nhập cuộc nhận xét hoặc hướng dẫn người cùng cơ quan viết sáng loài kiến kinh nghiệm tay nghề, sản phẩm nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng cung cấp ngôi trường trở lên;

d) Tham gia chỉ dẫn hoặc nhận xét sản phẩn nghiên cứu và phân tích khoa học tập chuyên môn của học viên trung học tập phổ thông kể từ cung cấp trường trở lên;

đ) Chủ trì những nội dung tu dưỡng, sinh hoạt mục chính ở tổ chuyên nghiệp môn;

e) Tham gia công tác làm việc đánh giá chuyên môn, nhiệm vụ cho tới nghề giáo trung học tập phổ thông cung cấp ngôi trường trở lên;

g) Tham gia HĐ Giám Khảo hội thi đua giáo viên trung học tập phổ thông dạy dỗ xuất sắc hoặc nghề giáo trung học tập phổ thông mái ấm nhiệm giỏi cung cấp ngôi trường trở lên;

h) Tham gia rời khỏi đề và chấm thi đua học sinh xuất sắc trung học tập phổ thông kể từ cung cấp ngôi trường trở lên;

i) Tham gia tổ chức triển khai, nhận xét những hội thi của học viên trung học tập phổ thông kể từ cung cấp ngôi trường trở lên trên.

2. Tiêu chun về trình phỏng đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng

a) Có vì như thế đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH sư phạm trở lên hoặc sở hữu vì như thế đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH những chuyên nghiệp ngành phù phù hợp với cỗ môn giảng dạy trở lên trên và sở hữu chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với nghề giáo trung học phổ thông;

b) Có trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ bậc 2 theo quy quyết định bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở Giáo dục và Đào tạo nên phát hành khuông năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc người sử dụng cho tới nước ta hoặc cơ chứng từ giờ dân tộc bản địa so với những địa điểm việc thực hiện đòi hỏi giờ dân tộc;

Đối với nghề giáo dạy dỗ nước ngoài ngữ thì trình phỏng nước ngoài ngữ loại nhì cần đạt bậc 2 theo gót quy quyết định bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành khung năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc người sử dụng cho tới Việt Nam;

c) Có trình độ chuyên môn tin cẩn học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng dùng technology vấn đề cơ phiên bản theo gót quy quyết định bên trên Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Sở tin tức và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng dùng technology thông tin;

d) Có chứng từ tu dưỡng giáo viên trung học tập phổ thông hạng II.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững vàng mái ấm trương, lối lối, chính sách, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy quyết định và đòi hỏi của ngành, địa phương về dạy dỗ trung học tập phổ thông;

b) Thực hiện nay đảm bảo chất lượng, plan, chương trình dạy dỗ trung học tập phổ thông;

c) Vận dụng linh động và chỉ dẫn đồng nghiệp áp dụng những kỹ năng về dạy dỗ học tập và tâm tâm sinh lý giai đoạn nhập thực tiễn dạy dỗ học viên trung học tập phổ thông;

Xem thêm: đun nóng m gam hỗn hợp x gồm các chất có cùng một loại nhóm chức

d) Vận dụng đảm bảo chất lượng những kỹ năng về kinh tế, văn hóa truyền thống, xã hội nhập tư vấn phía nghiệp, phân luồng học viên trung học phổ thông;

đ) Tích cực kỳ phối phù hợp với người cùng cơ quan, cha u học viên và xã hội nhằm nâng lên hiệu suất cao dạy dỗ học viên trung học tập phổ thông;

e) Có kĩ năng áp dụng hiệu suất cao, đánh giá chỉ hoặc chỉ dẫn người cùng cơ quan viết lách ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề, thành phầm nghiên cu khoa học tập sư phạm ng dụng cung cấp trường trở lên;

g) Có kĩ năng chỉ dẫn, nhận xét sản phẩm nghiên cứu và phân tích khoa học tập chuyên môn của học viên trung học tập phổ thông kể từ cung cấp trường trở lên;

h) Được thừa nhận là đồng chí thi đua đua cấp hạ tầng hoặc nghề giáo trung học tập phổ thông dạy dỗ xuất sắc, giáo viên trung học tập phổ thông mái ấm nhiệm xuất sắc cung cấp trưng trở lên;

i) Viên chức thăng hạng từ nhiệm danh giáo viên trung học tập phổ thông hạng III lên chức vụ nghề giáo trung học tập phổ thông hạng II cần sở hữu thời hạn lưu giữ chức vụ nghề giáo trung học tập phổ thông hạng III hoặc tương tự kể từ đầy đủ 06 (sáu) năm trở lên trên, nhập cơ thời hạn sớm nhất giữ chức danh nghề giáo trung học tập phổ thông hạng III ít nhất kể từ đầy đủ 01 (một) năm trở lên.

Điều 6. Giáo viên trung học tập phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15

1. Nhiệm vụ

a) Dạy học tập và dạy dỗ học viên theo chương trình, plan dạy dỗ trung học tập phổ thông;

b) Tham gia vạc hiện nay, tu dưỡng học sinh năng năng khiếu, học viên xuất sắc, phụ đạo học viên yếu hèn xoàng cấp trung học tập phổ thông;

c) Vận dụng những ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề, kết quả nghiên cứu và phân tích khoa học tập sư phạm phần mềm nhập thực tế giảng dạy dỗ, dạy dỗ học tập sinh và thực hiện vật dụng, vũ khí dạy học cung cấp trung học tập phổ thông;

d) Đổi mới mẻ cách thức dạy dỗ học tập và đánh giá chỉ kết trái khoáy học hành theo phía phát huy tính dữ thế chủ động, tích cực kỳ, tạo hình năng lực và cách thức tự động học tập của học sinh trung học tập phổ thông;

đ) Hoàn trở thành những công tác bồi dưỡng; tự học, tự động tu dưỡng trau dồi đạo đức, nâng lên năng lực chuyên môn nghiệp vụ; nhập cuộc những sinh hoạt chuyên môn;

e) Tham gia tư vấn tư tưởng, phía nghiệp, dạy nghề cho tới học viên và thân phụ mẹ học viên trung học tập phổ thông;

g) Phối phù hợp với nghề giáo mái ấm nhiệm, các giáo viên không giống, Đoàn thanh niên Cộng sản Sài Gòn, gia đình và những tổ chức triển khai xã hội tương quan nhằm tổ chức triển khai, hướng dẫn những sinh hoạt dạy dỗ học viên trung học tập phổ thông;

h) Tổ chức, chỉ dẫn những hoạt động trải nghiệm tạo nên và hội thi đua cho tới học sinh trung học tập phổ thông;

i) Thực hiện nay những trọng trách không giống vì thế hiệu trưởng cắt cử.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng

a) Có vì như thế đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH sư phạm trở lên hoặc sở hữu vì như thế đảm bảo chất lượng nghiệp đại học những chuyên nghiệp ngành phù hp với cỗ môn giảng dạy dỗ trở lên và sở hữu bệnh chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với nghề giáo trung học tập phổ thông

b) Có trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ bậc 2 theo quy quyết định bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành khuông năng lực ngoại ngữ 6 bậc người sử dụng cho tới nước ta hoặc sở hữu chứng chỉ giờ dân tộc bản địa đối với những địa điểm việc thực hiện đòi hỏi dùng giờ dân tộc;

Đối với nghề giáo dạy dỗ nước ngoài ngữ thì trình phỏng ngoại ngữ loại nhì cần đạt bậc 2 theo gót quy quyết định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành khuông năng lực nước ngoài ngữ 6 bậc dùng cho tới Việt Nam;

c) Có trình độ chuyên môn tin cẩn học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology vấn đề cơ bản theo gót quy quyết định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm 2014 của Bộ tin tức và Truyền thông quy quyết định Chuẩn kĩ năng dùng công nghệ vấn đề.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm được mái ấm trương, lối lối, chính sách, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy quyết định và đòi hỏi của ngành, địa phương về dạy dỗ trung học tập phổ thông;

b) Thực hin được kế hoạch, công tác, dạy dỗ trung học tập phổ thông;

c) Biết áp dụng những kỹ năng về giáo dục học tập và tâm tâm sinh lý giai đoạn nhập thực tiễn đưa dạy dỗ học viên trung học phổ thông;

d) Biết áp dụng những kỹ năng về kinh tế, văn hóa truyền thống, xã hội nhập tư vấn phía nghiệp, phân luồng học viên trung học phổ thông;

đ) lõi cơ hội phối phù hợp với người cùng cơ quan, cha u học viên và xã hội nhằm nâng lên hiệu suất cao dạy dỗ học viên trung học phổ thông;

e) Có kĩ năng áp dụng hoặc viết sáng loài kiến kinh nghiệm tay nghề, nghiên cứu và phân tích khoa học tập sư phạm ứng dụng;

g) Có kĩ năng chỉ dẫn học tập sinh trung học tập phổ thông nghiên cứu và phân tích khoa học tập chuyên môn.

Chương III

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 7. Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương lậu theo gót chức vụ nghề nghiệp và công việc so với viên chức

1. Việc chỉ định nhập chức vụ nghề nghiệp so với viên chức quy quyết định bên trên Thông tư liên tịch này cần địa thế căn cứ nhập vị trí việc thực hiện, chức vụ, trình độ chuyên môn nhiệm vụ đang được đảm nhiệm của viên chức và theo quy quyết định bên trên Điều 8 của Thông tư liên tịch này.

2. Khi chỉ định kể từ ngạch viên chức hiện giữ nhập chức vụ nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập phổ thông ứng ko được kết hp nâng bậc lương lậu hoặc thăng hạng chức vụ nghề ngỗng nghiệp viên chức.

Điều 8. Các trường hợp chỉ định nhập chức vụ nghề ngỗng nghiệp

Viên chức đã và đang được chỉ định nhập những ngạch giáo viên trung học tập phổ thông quy quyết định bên trên Quyết quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Sở trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán cỗ nhà nước về việc ban hành chi tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ những ngạch công chức ngành dạy dỗ và đục tạo (sau trên đây viết lách tắt là Quyết quyết định số 202/TCCP-VC); Quyết quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 mon 6 năm 2005 của Sở trưởng Sở Nội vụ về sự phát hành trong thời điểm tạm thời chức danh và mã số ngạch của một trong những ngạch viên chức ngành dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, văn hóa - vấn đề (sau trên đây viết lách tắt là Quyết quyết định số 61/2005/QĐ-BNV), ni được bổ nhiệm chức vụ nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập phổ thông quy quyết định bên trên Thông tư liên tịch này, như sau:

1. Bổ nhiệm nhập chức vụ nghề ngỗng nghiệp giáo viên trung học tập phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) so với viên chức hiện nay đang lưu giữ ngạch nghề giáo trung học tập thời thượng (mã số 15.112).

2. Bổ nhiệm nhập chức vụ nghề nghiệp giáo trung học tập phổ thông hạng III (mã số V.07.04.15) so với viên chức hiện đang được lưu giữ ngạch nghề giáo trung học tập (mã số 15.113).

Điều 9. Cách xếp lương

1. Các chức vụ nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học tập phổ thông được áp dụng Bảng lương lậu chuyên môn, nhiệm vụ so với cán cỗ, viên chức trong số đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bng 3) phát hành kèm theo Nghị quyết định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của Chính phủ về cơ chế chi phí lương so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau trên đây viết lách tắt là Nghị quyết định số 204/2004/NĐ-CP) như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học tập phổ thông hạng I được áp dụng thông số lương lậu của viên chức loại A2, group A2.1 (từ thông số lương lậu 4,40 cho tới hệ số lương 6,78);

b) Chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học tập phổ thông hạng II được áp dụng thông số lương lậu của viên chức loại A2, group A2.2 (từ thông số lương lậu 4,00 cho tới hệ số lương 6,38);

c) Chức danh nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập phổ thông hạng III được áp dụng thông số lương của viên chức loại A1 (từ thông số lương lậu 2,34 cho tới hệ số lương 4,98).

2. Việc xếp lương lậu nhập chức vụ nghề nghiệp viên chức quy quyết định bên trên Khoản 1 Vấn đề này đối với viên chức đã và đang được xếp lương nhập những ngạch nghề giáo trung học phổ thông theo gót quy quyết định bên trên Quyết quyết định số 202/TCCP-VC; Quyết quyết định số 61/2005/QĐ-BNV; Nghị quyết định số 204/2004/NĐ-CP và Khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính chỉ dẫn tiến hành gửi xếp lương cũ quý phái lương lậu mới mẻ đối với một trong những ngạch công chức, viên chức vừa mới được bổ sung hoặc có thay cho thay đổi về phân loại công chức, viên chức nằm trong ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo và huấn luyện, văn hóa - vấn đề, hắn tế và quản lý và vận hành thị ngôi trường, được thực hiện nay như sau:

Viên chức được chỉ định nhập chức danh nghề nghiệp nghề giáo trung học tập phổ thông sở hữu thông số bậc lương vì như thế ở ngạch cũ thì thực hiện nay xếp ngang bậc lương và phần trăm (%) phụ cung cấp rạm niên vượt lên trước khung (nếu có) đang được hưởng trọn ở ngạch cũ (kể cả tính thời hạn xét nâng bậc lương lậu lần sau hoặc xét thưởng thức cấp rạm niên vượt lên trước khuông nếu như sở hữu ở ngạch cũ) nhập chức danh nghề nghiệp và công việc mới mẻ được chỉ định.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn H tiếp tục xếp ngạch giáo viên trung học tập (mã số 15.113), bậc 3, thông số lương lậu 3,00 Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 5 năm trước đó. Nay được cơ sở sở hữu thẩm quyền chỉ định nhập chức vụ nghề ngỗng nghiệp giáo viên trung học tập phổ thông hạng III (mã số V.07.04.15) thì xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức vụ nghề giáo trung học tập phổ thông hạng III Tính từ lúc ngày ký quyết định; thời hạn xét nâng bậc lương lậu đợt sau được xem Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 5 năm trước đó.

3. Việc thăng hạng viên chức giáo viên trung học tập phổ thông được tiến hành sau khoản thời gian đã và đang được cung cấp sở hữu thẩm quyền bổ nhiệm nhập chức vụ nghề giáo trung học tập phthông quy định tại Thông tư liên tịch này và tiến hành xếp lương lậu theo phía dẫn bên trên Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 mon 5 năm 2007 của Sở Nội vụ chỉ dẫn xếp lương lậu Lúc nâng ngạch, gửi ngạch, gửi loại công chức, viên chức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi đua hành

1. Thông tư liên tịch này còn có hiệu lực thi hành Tính từ lúc ngày 03 mon 11 năm năm ngoái.

2. Bãi rưới tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ của ngạch công chức ngành dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện so với nghề giáo trung học tập phổ thông quy định tại Quyết quyết định số 202/TCCP-VC ngày thứ 8 mon 6 năm 1994 của Sở trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán cỗ nhà nước về sự phát hành chi tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ những ngạch công chức ngành dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện.

3. Bãi quăng quật những quy quyết định về chức danh và mã số ngạch viên chức nghề giáo trung học tập phổ thông tại Quyết quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Sở trưởng Sở Nội vụ về sự phát hành trong thời điểm tạm thời chức vụ và mã số ngạch một trong những ngạch viên chức ngành dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, văn hóa truyền thống - vấn đề.

4. Bãi quăng quật những quy quyết định về hạng mục ngạch viên chức nghề giáo trung học tập phổ thông nằm trong Danh mục những ngạch công chức và ngạch viên chức phát hành tất nhiên Quyết quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 mon 11 năm 2004 của Sở trưởng Sở Nội vụ.

Điều 11. Điều khoản áp dụng

1. Viên chức đã và đang được chỉ định nhập các ngạch nghề giáo trung học tập phổ thông theo gót quy quyết định bên trên Quyết quyết định số 202/TCCP-VC ; Quyết quyết định số 61/2005/QĐ-BNV , ni được chỉ định chức vụ nghề nghiệp nghề giáo trung học tập phổ thông quy quyết định bên trên Thông tư liên tịch này thì cơ quan sở hữu thẩm quyền quản lý và vận hành, dùng viên chức sở hữu trách cứ nhiệm tạo nên ĐK để viên chức bổ sung cập nhật những chi tiêu chuẩn chỉnh không đủ của chức vụ nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học tập phổ thông được chỉ định.

2. Viên chức đã và đang được chỉ định nhập ngạch giáo viên trung học tập ko đạt chuẩn chỉnh (mã số 15c.207) được quy quyết định bên trên Quyết quyết định số 61/2005/QĐ-BNV tính cho tới ngày Thông tư liên tịch này còn có hiệu lực thực thi thực hiện nhưng mà ko đầy đủ ĐK, chi tiêu chuẩn chỉnh để bổ nhiệm chức vụ nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập phổ thông hạng III thì được bảo lưu và tiến hành những cơ chế, quyết sách ở ngạch hiện nay giữ trong thời hạn không thực sự 05 (năm) năm Tính từ lúc ngày Thông tư liên tịch này còn có hiệu lực thực hiện. Đối với nghề giáo trung học tập hiện giờ đang lưu giữ ngạch nghề giáo trung học chưa đạt chuẩn chỉnh (chưa đạt trình độ chuyên môn đại học) mã số 15c.207 tính đến ngày Thông tư liên này sở hữu hiệu lực thực thi thực hiện sở hữu tuổi sống dưới 55 tuổi tác đối với phái nam và bên dưới 50 tuổi so với nữ giới thì cơ quan, đơn vị chức năng sở hữu thẩm quyền quản lý, dùng viên chức phải bố trí cho tới viên chức học hành nâng lên trình độ chuyên môn để đầy đủ chi tiêu chuẩn chỉnh của chức danh nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập hạng III. Nếu viên chức đáp ứng nhu cầu đầy đủ chi tiêu chuẩn, ĐK ở chức danh nghề giáo trung học tập hạng III thì cơ sở, đơn vị chức năng sử dụng viên chức report cơ sở, đơn vị chức năng quản lý và vận hành viên chức nhằm đánh giá, quyết định chỉ định nhập chức vụ nghề giáo trung học tập hạng III. Trường hợp viên chức được cử tới trường tập dượt nâng lên trình độ chuyên môn nhưng mà ko tham gia học hành hoặc kết quả học hành ko đạt đòi hỏi thì cơ sở, đơn vị sử dụng viên chức report cơ quan, đơn vị chức năng quản ngại lý viên chức đánh giá sắp xếp lại công tác không giống hoặc tiến hành tinh giản biên chế.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư liên tịch này là địa thế căn cứ để thực hiện việc tuyển chọn dụng, dùng và quản lý và vận hành giáo viên trung học tập phổ thông trong số trường trung học tập phổ thông công lập nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân.

2. Các ngôi trường trung học tập phổ thông ngoài công lập rất có thể áp dụng quy định bên trên Thông tư liên tịch này nhằm tuyển chọn dụng, sử dụng và quản lý và vận hành đội hình giáo viên trung học tập phổ thông nằm trong hạ tầng.

3. Người hàng đầu những ngôi trường trung học phổ thông công lập thẳng quản lý, dùng viên chức có trách nhiệm:

a) Rà soát những địa điểm việc thực hiện của đơn vị, lập phương án chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học tập phổ thông nhập các ngôi trường trung học tập phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý và vận hành, trình cung cấp sở hữu thẩm quyền đánh giá, ra quyết định hoặc ra quyết định theo gót thẩm quyền phân cấp;

b) Quyết quyết định chỉ định chức vụ nghề nghiệp so với nghề giáo trung học phổ thông nằm trong diện quản lý nhập chức vụ nghề nghiệp của nghề giáo trung học phổ thông trong số ngôi trường trung học tập phổ thông công lập theo gót thẩm quyền hoặc theo gót phân cung cấp, ủy quyền sau khoản thời gian phương án bổ nhiệm chức danh nghề ngỗng nghiệp được cung cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt.

4. Các Sở, cơ sở ngang Sở, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban quần chúng tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương sở hữu trách cứ nhiệm:

a) Chỉ đạo những đơn vị chức năng nằm trong phạm vi quản lý thực hiện nay chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương so với viên chức là nghề giáo trung học tập phổ thông trong những ngôi trường trung học tập phổ thông công lập;

b) Phê duyệt phương án chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương lậu đối với viên chức là giáo viên trung học tập phổ thông trong những ngôi trường trung học tập phổ thông công lập nằm trong phạm vi quản lý và vận hành kể từ ngạch viên chức hiện nay lưu giữ chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học tập phổ thông tương ứng quy quyết định bên trên Thông tư liên tịch này; giải quyết và xử lý theo gót thẩm quyền những vướng giắt nhập vượt lên trước trình bnhiệm chức vụ nghề nghiệp và công việc và xếp lương;

c) Quyết quyết định chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương lậu so với viên chức là nghề giáo trung học tập phổ thông nằm trong diện quản lý nhập chức vụ nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập phổ thông ứng trong các ngôi trường trung học tập phổ thông công lập theo gót thẩm quyền;

d) Báo cáo thành quả chỉ định chức danh nghề nghiệp và xếp lương lậu so với viên chức là nghề giáo trung học tập phổ thông trong những ngôi trường trung học tập phổ thông công lập nằm trong phạm vi quản lý và vận hành gửi Sở Giáo dục và Đào tạo nên, Sở Nội vụ.

Điều 13. Trách nhiệm thi đua hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở, Thủ trưởng cơ sở nằm trong Chính phủ; Chủ tịch y ban quần chúng tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương sở hữu trách cứ nhiệm thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Trong quy trình tiến hành nếu như có vướng giắt, ý kiến đề xuất phản ánh về Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên và Sở Nội vụ nhằm đánh giá, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

Xem thêm: cách tính tỉ lệ bản đồ địa lý lớp 6

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển


Nơi nhận:
- Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ;
- Các Sở, cơ sở ngang Sở, cơ sở nằm trong Chính phủ;
- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn chống Tổng Tắc thư;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Văn chống Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan liêu Trung ương những đoàn thể;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn phiên bản quy phạm pháp lý (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương;
- Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sở trưởng, Thứ trưởng và những Cục, Vụ, tổ chức triển khai nằm trong Bộ;
- Bộ Nội vụ: Sở trưởng, Thứ trưởng và những Cục, Vụ, tổ chức triển khai nằm trong Bộ;
- Trang vấn đề năng lượng điện tử của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;
- Trang vấn đề năng lượng điện tử của Sở Nội vụ;
- Lưu: BGDĐT (VT, Cục NGCBQLGD); Sở Nội vụ (VT, Vụ CCVC, TL).