thus là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Thus, our thesis is that there are a number of factors that…

Với những điểm đang được trình diễn phía trên, luận án này đã cho thấy một trong những những tác nhân...

Bạn đang xem: thus là gì

Thus, following the reasoning mix forth by..., we hypothesize that…

Vì vậy, dựa vào những vấn đề của... , tớ rất có thể giả thiết rằng...

And thus I would have the opportunity to tướng combine my interests with this placement.

Và chính vì vậy, tôi cực kỳ mong muốn đạt được thời cơ nhằm phối hợp thân thích đáp ứng nhu cầu ông tơ quan hoài cá thể của tôi và đảm nhiệm việc làm này.

The graph can thus be used to tướng predict…

Xem thêm: 1 tháng 6 là ngày gì

Dựa nhập biểu vật này, tớ rất có thể Dự kiến rằng...

Ví dụ về đơn ngữ

Thus, the lungs of vertebrates are homologous to tướng the gas bladders of fish (but not to tướng their gills).

The increase in permeability allows for reabsorption of water into the bloodstream, thus concentrating the urine.

Xem thêm: exw là gì

It oxidizes selenides below the temperature at which they decompose to tướng alkenes; thus, all oxidant is consumed before elimination begins.

Terminal velocity is higher for larger creatures, and thus potentially more deadly.

Derby accepted, and two more halves followed, thus allowing three halves to tướng be played.