tiếng anh lớp 4 tập 1 unit 2 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 4 tập 1 unit 2 lesson 2

1. Look, listen anh repeat. 

(Nhìn, nghe và gọi lại.)

Lời giải chi tiết:

a) What's your name, please? - My name's Akiko.

(Vui lòng cho thấy thương hiệu các bạn là gì? - Tên tôi là Akiko.)

b) Where are you from? - I'm from nhật bản.

(Bạn tới từ đâu? - Tôi tới từ Nhật Bản.)

c) What nationality are you? - I'm Japanese.

(Quốc tịch của người sử dụng là gì? - Tôi là kẻ Nhật Bản.)

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và trình bày.)

Lời giải chi tiết:

a) What nationality are you? - I'm Vietnamese.

(Quốc tịch của người sử dụng là gì? - Tôi là kẻ nước Việt Nam.)

b) What nationality are you? - I'm English.

(Quốc tịch của người sử dụng là gì? - Tôi là kẻ Anh.)

c) What nationality are you? - I'm Australian.

(Quốc tịch của người sử dụng là gì? - Tôi là kẻ Úc.)

d) What nationality are you? - I'm Malaysian.

(Quốc tịch của người sử dụng là gì? - Tôi là kẻ Ma-lai-xi-a.)

Bài 3

3. Let's talk. 

(Cùng trình bày.)

- What's your name?

(Tên các bạn là gì?)

- Where are you from?

(Bạn tới từ đâu?)

- What nationality are you?

(Quốc tịch của người sử dụng là gì?)

Lời giải chi tiết:

What's your name? (Tên các bạn là gì?)

   I'm Miyeon. (Mình là Miyeon.) 

Where are you from? (Bạn tới từ đâu?)

   I'm from Korea. (Mình tới từ Nước Hàn.) 

What nationality are you? (Quốc tịch của người sử dụng là gì?)

   I'm Korean. (Mình là kẻ Nước Hàn.) 

Bài 4

 4. Listen and number. 

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hakim: Hello. I'm Hakim.

(Xin kính chào, Mình là Hakim.) 

Mai: Hi, Hakim. I'm Mai. Nice đồ sộ meet you.

(Chào, Hakim. Mình là Mai. Rất vui sướng được gặp gỡ các bạn.) 

Xem thêm: median là gì

Hakim: What nationality are you, Mai?

(Quốc tịch của người sử dụng là gì vậy, Mai?) 

Mai: I'm Vietnamese.

(Mình là kẻ nước Việt Nam.) 

2. Linda: Hello. I'm Linda.

(Xin kính chào. Mình là Linda.)

Hakim: Hi, Linda. I'm Hakim.

(Chào, Linda. Mình là Hakim.) 

Linda: Nice đồ sộ meet you, Hakim. Where are you from?

(Rất vui sướng được gặp gỡ các bạn, Hakim. quý khách hàng tới từ đâu vậy?) 

Hakim: I'm from Malaysia.

(Mình tới từ Malaysia.) 

3. Linda: Hello. I'm Linda.

(Xin kính chào. Mình là Linda.)

Tony: Hi, Linda. Nice đồ sộ meet you. My name's Tony.

(Chào, Linda. vô cùng vui sướng được gặp gỡ các bạn. Tên bản thân là Tony.) 

Linda: What nationality are you, Tony?

(Quốc tịch của người sử dụng là gì vậy, Tony?) 

Tony: I'm Australian.

(Mình là kẻ Úc.) 

4. Nam: Hello. I'm Nam. What's your name?

(Xin kính chào. Mình là Nam. quý khách hàng thương hiệu là gì?) 

Akiko: My name's Akiko.

(Tên bản thân là Akiko.) 

Nam: Nice đồ sộ meet you, Akiko. What nationality are you?

(Rất vui sướng được gặp gỡ các bạn, Akiko. Quốc tịch của người sử dụng là gì vậy?) 

Akiko: I'm Japanese.

(Mình là kẻ Nhật Bản.) 

Lời giải chi tiết:

a. 3              b. 1              c. 4              d. 2

Bài 5

5. Look and write. 

(Nhìn và ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

1. My name is Mai. I am from Viet Nam. I am Vietnamese.

(Tên tôi là Mai. Tôi tới từ nước Việt Nam. Tôi là kẻ nước Việt Nam.)

2. My name is TomI am from America. I am American.

(Tên tôi là Tom. Tôi tới từ Mỹ. Tôi là kẻ Mỹ.)

3. My name is Linda. I am from England. I am English.

(Tên tôi là Linda. Tôi tới từ Anh. Tôi là kẻ Anh.)

4. My name is Akiko. I am from nhật bản. I am Japanese.

(Tên tôi là Akiko. Tôi tới từ Nhật Bản. Tôi là kẻ Nhật Bản.)

Bài 6

6. Let's play. 

(Chúng tớ nằm trong đùa.)

Phương pháp giải:

Find someone who... 

(Tìm ai này mà...)

Xem thêm: do là gì

Chuẩn bị con số thẻ với những kể từ sau: America, nước Australia, England, Malaysia, Viet Nam và nhật bản. Tổng con số thẻ nên vày hoặc nhiều hơn nữa số học viên nhập cuộc. Sau cơ trộn láo nháo toàn bộ thẻ và cung ứng cho tới những member sót lại nhập lớp. Những loại thẻ thể hiện nay là những điểm cho tới của những học viên.

Bây giờ, chúng ta nhập cuộc trò chơi hãy lựa chọn cho chính bản thân mình một vương quốc. Sau cơ, chúng ta nên thì thầm với những member sót lại nhập lớp và nỗ lực mò mẫm một người tới từ vương quốc tuy nhiên các bạn đang được lựa chọn.

Khi các bạn đang được nhìn thấy được một người các bạn trong số member sót lại của lớp sở hữu nằm trong giang sơn tuy nhiên bọn đang được lựa lựa chọn. quý khách hàng tiếp tục reviews một vài ba điều về phiên bản thân thiện và người tuy nhiên các bạn đang được nhìn thấy sở hữu nằm trong giang sơn với bản thân bằng phương pháp nói tới vương quốc và quốc tịch tuy nhiên các bạn đang được lựa chọn.