trang đào tạo tín chỉ trường đại học khoa học huế

SỔ TAY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Chi tiết rõ ràng coi TẠI ĐÂY

Bạn đang xem: trang đào tạo tín chỉ trường đại học khoa học huế

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
STT Mã ngành Ngành đục tạo Số tín chỉ Khung công tác đục tạo Ghi chú
1 7320101 Báo chí 130 Xem chi tiết  
2 7510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 151 Xem chi tiết  

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) - PHIÊN BẢN NĂM 2021 (Áp dụng mang lại SV Khóa 45 về bên sau)

STT

Mã ngành

Ngành đục tạo

Số tín chỉ

Chương trình đục tạo

Chuẩn đầu ra

Ghi chú

1

7480107

Quản trị và phân tách dữ liệu

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

2

7480103

Kỹ thuật ứng dụng (Cơ chế quánh thù)

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

3

7510401

Công nghệ nghệ thuật hóa học

153

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

4

7760101

Công tác xã hội

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

5

7520320

Kỹ thuật môi trường

153

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

6

7310301

Xã hội học

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

7

7310205

Quản lý Nhà nước

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

8

7440301

Khoa học tập môi trường

122

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

9

7520501

Kỹ thuật địa chất

153

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

10

7510302

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

153

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

11

7420201

Công nghệ sinh học

153

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem thêm: purchasing là gì

QĐ banh ngành

12

7480201

Công nghệ thông tin

122

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

13

7310608

Đông phương học

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

14

7220104

Hán Nôm

124

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

15

7580101

Kiến trúc

153

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

16

7229010

Lịch sử

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

17

7440112

Hóa học

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

18

7850101

Quản lý khoáng sản và môi trường

122

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

19

7229001

Triết học

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

20

7229030

Văn học

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

21

7320101

Báo chí

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

22

7320109

Truyền thông số

122

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

23

7850104

Quản lý đáng tin cậy, mức độ khoẻ và môi trường

122

Xem chi tiết

Xem thêm: áo unisex la gì woshee

Xem chi tiết

QĐ banh ngành

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 4.5, 5 NĂM)
STT Mã ngành Ngành đục tạo Số tín chỉ Khung công tác đục tạo Ghi chú
1 7480107 Quản trị và phân tách dữ liệu 123 Xem chi tiết  
2 7480103 Kỹ thuật ứng dụng (Cơ chế quánh thù) 122 Xem chi tiết  
3 7510401 Công nghệ nghệ thuật hóa học 150 Xem chi tiết  
4 7580211 Địa nghệ thuật xây dựng 150 Xem chi tiết  
5 7520320 Kỹ thuật môi trường 150 Xem chi tiết  
6 7420202 Kỹ thuật sinh học 150 Xem chi tiết  
7 7310205 Quản lý Nhà nước 122 Xem chi tiết  
8 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 138 Xem chi tiết  
9 7310108 Toán kinh tế 120 Xem chi tiết  
10 7510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 150 Xem chi tiết  
11 7420201 Công nghệ sinh học 150 Xem chi tiết  
12 7480201 Công nghệ thông tin 122 Xem chi tiết  
13 7310608 Đông phương học 122 Xem chi tiết  
14 7220104 Hán Nôm 122 Xem chi tiết  
15 7580101 Kiến trúc 152 Xem chi tiết  
16 7229010 Lịch sử 122 Xem chi tiết  
17 7229020 Ngôn ngữ học 122 Xem chi tiết  
18 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 122 Xem chi tiết  
19 7229001 Triết học 122 Xem chi tiết  
20 7229030 Văn học 122 Xem chi tiết  
21 7320101 Báo chí 122 Xem chi tiết  
22 7440112 Hóa học 122 Xem chi tiết  
23 7520501 Kỹ thuật địa chất 122 Xem chi tiết  
24 7440301 Khoa học tập môi trường 122 Xem chi tiết  
25 7760101 Công tác xã hội 122 Xem chi tiết  
26 7310301 Xã hội học 122 Xem chi tiết  
27 7460112 Toán ứng dụng 123 Xem chi tiết  
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) - PHIÊN BẢN NĂM 2019 (Áp dụng mang lại SV Khóa 43)
STT Mã ngành Ngành đục tạo Số tín chỉ Chuẩn Output đầu ra và
Chương trình đục tạo
Ghi chú
1 7480103 Kỹ thuật phần mềm 122 Xem chi tiết  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm
(Đào tạo nên theo đuổi hình thức quánh thù)
122 Xem chi tiết  
3 7510401 Công nghệ nghệ thuật hóa học 150 Xem chi tiết  
4 7310205 Quản lý Nhà nước 122 Xem chi tiết  
5 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 138 Xem chi tiết  
6 7310108 Toán kinh tế 120 Xem chi tiết   
7  7420202 Kỹ thuật sinh học 150 Xem chi tiết   
8  7580211 Địa nghệ thuật xây dựng 150 Xem chi tiết   
9 7520320  Kỹ thuật môi trường 150 Xem chi tiết   
11 7510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 150 Xem chi tiết  
10 7420201 Công nghệ sinh học 150 Xem chi tiết  
11 7480201 Công nghệ thông tin 122 Xem chi tiết  
12 7310608 Đông phương học 122 Xem chi tiết  
13 7220104 Hán Nôm 122 Xem chi tiết  
14 7580101 Kiến trúc 152 Xem chi tiết  
15 7520501 Kỹ thuật địa chất 122 Xem chi tiết  
16 7229010 Lịch sử 122 Xem chi tiết  
17 7229020 Ngôn ngữ học 122 Xem chi tiết  
18 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 122 Xem chi tiết  
19 7229001 Triết học 122 Xem chi tiết  
20 7229030 Văn học 122 Xem chi tiết  
21 7440102 Vật lý 122 Xem chi tiết  
22 7310301 Xã hội học 122 Xem chi tiết  
23 7320101 Báo chí 122 Xem chi tiết  
24 7440112 Hóa học 122 Xem chi tiết  
25 7440301 Khoa học tập môi trường 122 Xem chi tiết  
26 7460101 Toán học 122 Xem chi tiết  
27 7760101 Công tác xã hội 122 Xem chi tiết  
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) - PHIÊN BẢN NĂM 2018 (Áp dụng mang lại SV Khóa 42)
STT Mã ngành Ngành đục tạo Số tín chỉ Chương trình đục tạo Chuẩn đầu ra Ghi chú
1 D460101 Toán học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
2 D460112 Toán ứng dụng 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
3 D440102 Vật lý học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
4 D510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử, viễn thông 150 Xem chi tiết Xem chi tiết  
5 D440112 Hóa học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
6 D480201 Công nghệ thông tin 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
7 D440201 Địa hóa học học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
8 D520501 Kỹ thuật địa chất 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
9 D520503 Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
10 D440217 Địa lý tự động nhiên 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
11 D420101 Sinh học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
12 D420201 Công nghệ sinh học 152 Xem chi tiết Xem chi tiết  
13 D440301 Khoa học tập môi trường 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
14 D580102 Kiến trúc 152 Xem chi tiết Xem chi tiết  
15 D220330 Văn học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
16 D220320 Ngôn ngữ học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
17 D220104 Hán - Nôm 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
18 D320101 Báo chí 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
19 D220310 Lịch sử 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
20 D220213 Đông phương học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
21 D760101 Công tác xã hội 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
22 D310301 Xã hội học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
23 D220301 Triết học 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  
24 D850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 122 Xem chi tiết Xem chi tiết  

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) - PHIÊN BẢN NĂM 2016 (Áp dụng mang lại SV Khóa 40, 41)

STT Mã ngành Ngành đục tạo Số tín chỉ Chương trình đục tạo Chuẩn đầu ra  
1 D460101 Toán học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
2 D460112 Toán ứng dụng 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
3 D440102 Vật lý học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
4 D510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử, truyền thông 150 Xem chi tiết Xem chi tiết  
5 D440112 Hóa học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
6 D480201 Công nghệ thông tin 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
7 D440201 Địa hóa học học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
8 D520501 Kỹ thuật địa chất 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
9 D520503 Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
10 D440217 Địa lý tự động nhiên 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
11 D420101 Sinh học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
12 D420201 Công nghệ sinh học 150 Xem chi tiết Xem chi tiết  
13 D440301 Khoa học tập môi trường 120 Xem chi tiết Xem chi tiết