trung tâm giáo dục thể chất đại học bách khoa đà nẵng

Bài ghi chép mới  106220086  2023-02-18T09:13:46Z " href="/Posts/t12814-tai-khoan-khoa-GDTC">tài khoản khoa GDTC

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  105170356  2022-07-29T01:43:49Z " href="/Posts/t10047-Xin-nha-truong-cap-nhat-Chung-chi-Giao-duc-the-chat">Xin ngôi nhà ngôi trường update Chứng chỉ Giáo dục đào tạo thể hóa học

Trả lời: 0

Xem: 284

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  105170404  2022-07-17T03:30:53Z " href="/Posts/t9413-Ket-qua-hoc-chua-duoc-cap-nhat">Kết ngược học tập không được update

Trả lời: 0

Xem: 172

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  102210043  2021-11-02T23:41:20Z " href="/Posts/t5715-V-v-Chua-duoc-them-vao-nhom-hoc-tren-MS-Team">V/v Chưa được thêm vô group học tập bên trên MS Team

Trả lời: 0

Xem: 179

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  117160117  2021-09-04T17:12:57Z " href="/Posts/t4740-Chung-chi-Giao-duc-the-chat">Chứng chỉ Giáo dục đào tạo thể hóa học

Trả lời: 1

Xem: 612

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  103160111  2021-03-20T03:23:34Z " href="/Posts/t3283-Xet-cong-nhan-hoan-thanh-chuong-trinh-Giao-duc-the-chat">Xét thừa nhận triển khai xong lịch trình Giáo dục đào tạo thể hóa học

Trả lời: 0

Xem: 236

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  107200118  2021-01-29T01:20:58Z " href="/Posts/t3213-Dang-ki-GDTC2-NAM">Đăng kí GDTC2-NAM

Trả lời: 0

Xem: 177

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  106170113  2020-12-30T12:12:50Z " href="/Posts/t2691-Dang-ki-hoc-GDTC1-ki-2-nam-20-21">Đăng kí học tập GDTC1 kì hai năm 20-21

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  121200009  2020-12-23T08:18:33Z " href="/Posts/t2502-Dang-ki-GDTC-2-Nu">Đăng kí GDTC 2 Nữ  +1

Trả lời: 1

Xem: 207

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  101200465  2020-12-30T10:07:16Z " href="/Posts/t2689-Dang-ki-GDTC-2-Nam">Đăng kí GDTC 2 Nam

Trả lời: 1

Xem: 199

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  103160111  2020-12-14T09:50:37Z " href="/Posts/t2425-Thac-mac-ve-viec-khong-co-ten-trong-danh-sach-hoc-phan-gdtc1-da-dang-ki">Thắc vướng về sự việc ko mang tên vô list học tập phần gdtc1 đang được đăng kí  +1

Trả lời: 0

Xem: 445

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  109180104  2020-12-05T06:44:55Z " href="/Posts/t2399-Dang-ki-HKII-nam-2020-2021">Đăng kí HKII năm 2020-2021  +1

Trả lời: 1

Xem: 177

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  109160153  2020-11-26T08:35:28Z " href="/Posts/t2303-Dang-ky-gdtc-1">Đăng ký gdtc 1

Trả lời: 3

Xem: 270

Bài cuối:

Bài ghi chép mới  109180104  2020-07-29T00:53:10Z " href="/Posts/t521-Dang-ki-mon-hoc">Đăng kí môn học  +1

Trả lời: 1

Xem: 195

Bài cuối:

Xem thêm: số lớn nhất có 7 chữ số hơn số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là

Bài ghi chép mới  104160041  2020-06-26T06:16:21Z " href="/Posts/t196-Nhan-bang-GDTC-khoa-2016">Nhận vị GDTC khoá 2016  +1

Trả lời: 1

Xem: 266

Bài cuối: