trước tính từ là gì

>> Quà tặng độc quyền vày Ms Hoa Junior:

Tặng sách "Chiến thuật đoạt được điểm 8+ Tiếng Anh"

Bạn đang xem: trước tính từ là gì

Lớp thuyết trình vày giờ đồng hồ Anh không lấy phí cho tới con

Câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh hè bên trên cơ sở

Danh kể từ, động kể từ và tính kể từ là những loại kể từ cần thiết nhập Tiếng Anh. Chúng vào vai trò trong công việc tạo hình câu và tạo thành những câu văn/đoạn văn ý nghĩa. Hôm ni bọn chúng bản thân hãy nằm trong Ms Hoa mò mẫm hiểu cộng đồng về địa điểm của danh kể từ, tính kể từ và động kể từ nhập câu nhé ^^

I. Danh kể từ (nouns):

Danh thông thường được đặt tại những địa điểm sau:

1. Chủ ngữ của câu (thường hàng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian)

 • Ví dụ 1: Maths is the subject I lượt thích best.

Trong cơ, Maths là danh kể từ thực hiện công ty ngữ của câu

Xem thêm: purchasing là gì

 • Ví dụ 2: Yesterday Lan went home page at midnight.

Trong cơ, Yesterday là trạng kể từ chỉ thời hạn, và Lan là danh kể từ thực hiện công ty ngữ câu

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….

 • Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong cơ, good là tính kể từ, và danh kể từ được xem là teacher

 • Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong cơ, his là tính kể từ chiếm hữu, và danh kể từ là father

3. Làm tân ngữ, sau động từ

 • Ví dụ 5: I like English.

Trong cơ, động kể từ lượt thích và danh kể từ là Englih

Xem thêm: onsen là gì

4. Sau những mạo từ a, an, the hoặc những kể từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu tạo a/an/the adj noun)

 • Ví dụ 6: This book is an interesting book.

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at...

 • Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

II. Tính kể từ (adjectives)

Tính kể từ thông thường đứng ở những địa điểm sau:

1. Trước danh từ: Adj + N

 • Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.

2. Sau động kể từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj

 • Ví dụ 9: She is beautiful
 • Ví dụ 10: She makes me happy
 • Ví dụ 11: He is tall enough to lớn play volleyball.

3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. ví adj that

 • Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided to lớn stay at home

4. Tính kể từ còn được sử dụng bên dưới những dạng ví sánh (lưu ý tính kể từ nhiều năm hoặc đứng sau more, the most, less, as….as)

 • Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish.
 • Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class

5. Tính kể từ nhập câu cảm thán: How adj S V và What (a/an) adj N

 • Ví dụ 15: How beautiful she is!

III. Động kể từ (verbs)

Vị trí của động kể từ nhập câu rất đơn giản phân biệt vì như thế nó thông thường đứng sau công ty ngữ.

 • Ví dụ 16: My family has five people.
 • Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng đem tương quan cho tới địa điểm của Động kể từ, Danh kể từ, Tính kể từ. Các con cái lưu về và nhớ là địa điểm của những loại kể từ này nhập Tiếng Anh nhé ^.^