viết các số đo diện tích dưới dạng số thập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: viết các số đo diện tích dưới dạng số thập

Video chỉ dẫn giải

Viết số thập phân tương thích vô khu vực chấm:

a) \( 56dm^2= …m^2\)

b) \(17 dm^2 \;23cm^2= ….dm^2\);

c) \(23 cm^2 = …dm^2\)

d) \(2 cm^2\; 5mm^2 =…cm^2\)

Phương pháp giải:

Xác toan côn trùng tương tác Một trong những đơn vị chức năng đo diện tích S nhằm ghi chép những số đo bên dưới dạng láo số tương thích, tiếp sau đó ghi chép bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \( 56d{m^2} = \dfrac{{56}}{{100}}{m^2} = 0,56{m^2}\);

b) \(17d{m^2}\;23c{m^2} = 17\dfrac{{23}}{{100}}d{m^2}\)\( = 17,23d{m^2}\);

c) \(23c{m^2} = \dfrac{{23}}{{100}}d{m^2} = 0,23d{m^2}\);

d) \(2c{m^2}\;5m{m^2} = 2\dfrac{5}{{100}}c{m^2} = 2,05c{m^2}\). 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số thập phân tương thích vô khu vực chấm:

\(a)\;1654m^2 = … ha\)                       

\(b) \;5000m^2 = …ha\) 

\(c) \;1ha = … km^2\)                               

Xem thêm: học sinh làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

 \(d)\;15ha  =…km^2\) 

Phương pháp giải:

Xác toan côn trùng tương tác Một trong những đơn vị chức năng đo diện tích S nhằm ghi chép những số đo bên dưới dạng phân số thập phân tương thích, tiếp sau đó ghi chép bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \( 1654m^2 = \dfrac {1654}{10000}ha= 0,1654 ha\) ;

b) \( 5000m^2 = \dfrac {5000}{10000}ha =0,5000ha\)\(=  0,5 ha\) ;

c) \(1ha=\dfrac{1}{100}km^2 = 0,01km^2\) ;

d) \(15ha=\dfrac{15}{100}km^2 = 0,15km^2\) .

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích vô khu vực chấm:

a) \(5,34 km^2= …ha\) ;

b) \(16,5m^2 = …m^2 …dm^2\) ;

c) \(6,5 km^2 = …ha\) ;

d)  \(7,6256 ha  =…m^2\).

Phương pháp giải:

Xác toan côn trùng tương tác Một trong những đơn vị chức năng đo diện tích S tiếp tục cho tới để các số đo diện tích S tiếp tục cho tới bên dưới dạng láo số tương thích, tiếp sau đó ghi chép bên dưới dạng số đo đề bài xích đòi hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,34km^2= 5 \dfrac {34}{100}km^2= 5km^2 \;34ha\) \(= 534ha\) ;

Xem thêm: thư viện khoa học tổng hợp tp. hồ chí minh

b) \(16,5m^2=16  \dfrac {5}{10}m^2= 16  \dfrac {50}{100}m^2\) \(= 16m^2\;50dm^2\) ;

c) \(6,5km^2= 6  \dfrac {5}{10}km^2= 6  \dfrac {50}{100}km^2\) \(= 6km^2\;50ha= 650ha\) ;

d)  \(7,6256ha = 7  \dfrac {6256}{10000}ha = 7\)ha \(6256m^2\) \(=76 256m^2\).