vở bài tập toán lớp 3 bài 3: luyện tập

Với giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9, 10 Bài 3: Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ sách Kết nối học thức hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện về ngôi nhà nhập vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Tập 1.

Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Bài 3: Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ (trang 9, 10) - Kết nối tri thức

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Tập 1 Bài 3 Tiết 1 trang 9

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9 Bài 1: Số?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 bài 3: luyện tập

a) Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9 Bài 3 Tiết 1 | Kết nối tri thức + 14 = 31

b) 45 + Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9 Bài 3 Tiết 1 | Kết nối tri thức = 80

c) Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9 Bài 3 Tiết 1 | Kết nối tri thức + 15 = 100

Lời giải:

Quảng cáo

Muốn lần số hạng không biết, tớ lấy tổng trừ chuồn số hạng sót lại.

a) Số hạng đang được biết là 14, tổng là 31. 

Số cần thiết lần là: 31 – 14 = 17.

Vậy tớ cần thiết điền số 17 nhập dù trống rỗng.

b) Tưong tự động, số cần thiết lần là: 80 – 45 = 35.

Vậy tớ cần thiết điền số 35 nhập dù trống rỗng.

c) Tương tự động, số cần thiết lần là: 100 – 15 = 85.

Vậy tớ cần thiết điền số 85 nhập dù trống rỗng.

Ta điền như sau:

a) 17 + 14 = 31

b) 45 + 35 = 80

c) 85 + 15 = 100

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9 Bài 2: Số?

Số hạng 35 27 16

Số hạng 14

36 68
Tổng
42 50 42 100

Lời giải:

Quảng cáo

Muốn lần tổng, tớ lấy số hạng cùng theo với số hạng.

Muốn lần số hạng không biết, tớ lấy tổng trừ chuồn số hạng đang được biết.

+ Tại cột 1, số hạng loại nhất là 35, số hạng loại nhì là 14.

Số cần thiết lần là:

35 + 14 = 49

Vậy tớ cần thiết điền số 49 nhập dù trống rỗng.

+ Tại cột 2, số hạng đang được biết là 27, tổng là 42.

Số cần thiết lần là:

42 – 27 = 15

Vậy tớ cần thiết điền số 15 nhập dù trống rỗng.

Thực hiện tại tương tự động với những cột còn lại:

+ Tại cột 3, số cần thiết lần là: 50 – 16 = 34.

+ Tại cột 4, số cần thiết lần là: 42 – 36 = 6.

+ Tại cột 5, số cần thiết lần là: 100 – 68 = 32.

Ta điền như sau:

Số hạng 35 27 16 6 32
Số hạng 14 15 34 36 68
Tổng 49 42 50 42 100

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9 Bài 3: Một team đồng trình diễn thể dục thể thao sở hữu 100 người, nhập cơ sở hữu 60 nữ giới. Hỏi team đồng trình diễn sở hữu từng nào nam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

Tóm tắt:

Cả đội: 100 người

Nữ: 60 người

Nam: … người?

Bài giải

Đội đồng trình diễn sở hữu số nam giới là:

100 – 60 = 40 (người)

Đáp số: 40 người

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9 Bài 4: Số?

12 + 28 + Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 9 Bài 3 Tiết 1 | Kết nối tri thức = 60

Lời giải:

Quảng cáo

Số hạng loại nhất là tổng: 12 + 28; tổng là 60. Ta cần thiết lần số hạng loại hai

Ta có: 12 + 28 = 40

Muốn lần số hạng loại nhì, tớ lấy tổng trừ chuồn số hạng loại nhất.

Vậy số hạng loại nhì là:

60 – 40 = 20

Do cơ số cần thiết điền nhập dù trống rỗng là đôi mươi.

Vậy tớ điền số nhập dù trống rỗng như sau:

12 + 28 + 20 = 60

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Tập 1 Bài 3 Tiết 2 trang 10

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 1: Số?

a) Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 3 Tiết 2 | Kết nối tri thức – 25 = 56

b) Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 3 Tiết 2 | Kết nối tri thức – 35 = 47

c) Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 3 Tiết 2 | Kết nối tri thức – 18 = 82

Lời giải:

Muốn lần số bị trừ, tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

a) Số trừ là 25, hiệu là 56.

Số cần thiết lần là: 56 + 25 = 81.

Vậy tớ cần thiết điền số 81 nhập dù trống rỗng.

b) Tưong tự động, số cần thiết lần là: 47 + 35 = 82.

Vậy tớ cần thiết điền số 82 nhập dù trống rỗng.

c) Tương tự động, số cần thiết lần là: 82 + 18 = 100.

Vậy tớ cần thiết điền số 100 nhập dù trống rỗng.

Ta điền như sau:

a) 81 – 25 = 56

b) 82 – 35 = 47

Xem thêm: cách tạo liên kết giữa các slide trong powerpoint 2010

c) 100 – 18 = 82

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 2: Số?

a) 72 – Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 3 Tiết 2 | Kết nối tri thức = 28

b) 45 – Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 3 Tiết 2 | Kết nối tri thức = 10

c) 100 – Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 3 Tiết 2 | Kết nối tri thức = 64

Lời giải:

Muốn lần số trừ, tớ lấy số bị trừ trừ chuồn hiệu.

a) Số bị trừ là 72, hiệu là 28.

Số cần thiết lần là: 72 – 28 = 44.

Vậy tớ cần thiết điền số 44 nhập dù trống rỗng.

b) Tưong tự động, số cần thiết lần là: 45 − 10 = 35.

Vậy tớ cần thiết điền số 35 nhập dù trống rỗng.

c) Tương tự động, số cần thiết lần là: 100 – 64 = 36.

Vậy tớ cần thiết điền số 36 nhập dù trống rỗng.

Ta điền như sau:

a) 72 – 44 = 28

b) 45 – 35 = 10 

c) 100 – 36 = 64    

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 3: Số?

Số bị trừ 72
36
100
Số trừ 18 24
27
Hiệu
47 19 73 41

Lời giải:

Muốn lần hiệu, tớ lấy số bị trừ trừ chuồn số trừ.

Muốn lần số bị trừ, tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Muốn lần số trừ, tớ lấy số bị trừ trừ chuồn hiệu.

+ Tại cột 1, hiệu là:

72 – 18 = 54

Vậy tớ cần thiết điền số 54 nhập dù trống rỗng.

+ Tại cột 2, số bị trừ là:

47 + 24 = 71

Vậy tớ cần thiết điền số 71 nhập dù trống rỗng.

+ Tại cột 3, số trừ là:

36 – 19 = 17

Vậy tớ cần thiết điền số 17 nhập dù trống rỗng.

+ Tại cột 4, số bị trừ là:

73 + 27 = 100

Vậy tớ cần thiết điền số 100 nhập dù trống rỗng.

+ Tại cột 5, số trừ là:

100 – 41 = 59

Vậy tớ cần thiết điền số 59 nhập dù trống rỗng.

Ta điền như sau:

Số bị trừ 72 71 36 100 100
Số trừ 18 24 17 27 59
Hiệu 54 47 19 73 41

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 4: Rô-bốt sở hữu một vài viên bi. Sau khi mang đến Việt đôi mươi viên bi thì Rô-bốt sót lại 15 viên. Hỏi khi đầu Rô-bốt sở hữu từng nào viên bi?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Tóm tắt:

Cho: đôi mươi viên bi

Còn lại: 15 viên bi

Lúc đầu: … viên bi?

Bài giải

Lúc đầu Rô – bốt sở hữu số viên bi là:

20 + 15 = 35 (viên bi)

Đáp số: 35 viên bi

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 trang 10 Bài 5: Trong thúng sở hữu 70 ngược trứng. Sau khi buôn bán chuồn một vài ngược trứng thì nhập thúng sót lại 15 ngược. Hỏi u đang được buôn bán chuồn từng nào ngược trứng?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Tóm tắt:

Ban đầu: 70 ngược trứng

Còn: 15 ngược trứng

Bán: … ngược trứng?

Bài giải

Mẹ đang được buôn bán chuồn số ngược trứng là:

70 – 15 = 55 (quả)

        Đáp số: 55 ngược trứng

Xem thêm thắt những bài bác giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Bài 4: Ôn tập luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5

  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng phân chia 3

  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Bài 6: Bảng nhân 4, bảng phân chia 4

  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Bài 7: Ôn tập luyện hình học tập và đo lường

  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập luyện chung

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Loạt bài bác Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 3 Kết nối học thức khác