vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 39

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 39 bài bác 118 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 4 luyện 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) \({5 \over 2} - {3 \over 2}\)                   b) \( {4 \over 5} - {2 \over 5}\)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 39

c) \({{13} \over 4} - {7 \over 4}\)                 d) \({{27} \over {41}} - {{15} \over {41}}\)

2. Rút gọn gàng rồi tính

a) \({{16} \over {24}} - {1 \over 3}\)                b) \({4 \over 5} - {{12} \over {60}}\)

3. Tính rồi rút gọn

a) \({{17} \over 6} - {2 \over 6}\)                b) \({{16} \over {15}} - {{11} \over {15}}\)                 c) \({{19} \over {12}} - {{13} \over {12}}\)

4. Hưởng ứng mùa tiêm chủng mang lại trẻ nhỏ, xã Hòa Bình ngày loại nhất đem \({8 \over {23}}\) số trẻ nhỏ vô xã đã đi được tiêm chủng, ngày loại nhì đem \({{11} \over {23}}\) số trẻ nhỏ vô xã cút tiêm chủng. Hỏi ngày loại nhì số trẻ nhỏ đã đi được tiêm chủng nhiều hơn nữa ngày loại nhất từng nào phần của số trẻ nhỏ vô xã.

Bài giải

1. 

a) \({5 \over 2} - {3 \over 2} = {2 \over 2} = 1\)                            b) \( {4 \over 5} - {2 \over 5} = {2 \over 5}\)

c) \({{13} \over 4} - {7 \over 4} = {6 \over 4} = {3 \over 2}\)                         d) \({{27} \over {41}} - {{15} \over {41}} = {{12} \over {41}}\)

2.              

a) \({{16} \over {24}} - {1 \over 3} = {2 \over 3} - {1 \over 3} = {{2 - 1} \over 3} = {1 \over 3}\)     

b) \({4 \over 5} - {{12} \over {60}} = {4 \over 5} - {1 \over 5} = {3 \over 5}\)

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

3. 

a) \({{17} \over 6} - {2 \over 6} = {{17 - 2} \over 6} = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\)             

b) \({{16} \over {15}} - {{11} \over {15}} = {{16 - 11} \over {15}} = {5 \over {15}} = {1 \over 3}\)

c) \({{19} \over {12}} - {{13} \over {12}} = {{19 - 13} \over {12}} = {6 \over {12}} = {1 \over 2}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Số trẻ nhỏ ngày loại nhì tiêm nhiều hơn nữa ngày loại nhất là:

\({{11} \over {23}} - {8 \over {23}} = {3 \over {23}}\) (trẻ em)

Đáp số: \({3 \over {23}}\) trẻ em

Sachbaitap.com

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 8 trang 10

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý