we take in doing the washing up cleaning the floor and watering the flowers

Câu hỏi:

21/03/2020 59,826

D. turns

Bạn đang xem: we take in doing the washing up cleaning the floor and watering the flowers

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về cụm động từ

Take turns: thứu tự, thay cho phiên nhau

Tạm dịch: Chúng tôi thay cho phiên nhau cọ chén bát, vệ sinh căn nhà và tưới nước cho tới hoa.

Các cụm động kể từ khác:

Take out: đem đồ vật gi tê liệt đi ra ngoài

Take sb around: dẫn ai tê liệt cút thăm hỏi thú, trình làng cái gì

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After graduating from university, I want to tát ______ my father's footsteps.

A. follow in         

B. succeed in        

C. go after   

D. keep up

Câu 2:

The archaeological excavation _____ to tát the discovery of the ancient đô thị lasted several years.

A. led         

B. leading    

C. to lead    

D. being led

Câu 3:

I don't know what to tát say to tát break the _____ with someone I've just met at the buổi tiệc ngọt.

A. air          

Xem thêm: gioi thieu doi dep lop trong khang chien lop 8

B. ice          

C. leg 

D. rule

Câu 4:

The director informed that no candidate ______ all the criteria for the administrative position.

A. completed       

B. fulfilled   

C. achieved           

D. suite

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

You can feel more at ease by taking part in group dating. It’s the only way.

A. By taking part in group dating can you only feel more at ease.

B. Only by taking part in group dating can you feel more at ease.

C. The only way you are by taking part in group dating can feel more at ease.

D. The way you can feel more at ease is taking part in only group dating.

Câu 6:

Most of the students in that special school are making good progress, but Michael is a _____ case.

A. hopefully        

B. hopeless 

C. hopeful   

Xem thêm: giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

D. hopelessly