yield là gì

/ji:ld/

Thông dụng

Danh từ

Sản lượng, huê lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy...)
in full yield
có hiệu suất cao; đang được sinh lợi nhiều
(tài chính) lợi tức đầu tư, lợi tức
(kỹ thuật) sự cong, sự oằn

Ngoại động từ

(nông nghiệp) phát hành, thực hiện rời khỏi, đem lại
a tree yields fruit
cây sinh rời khỏi quả
this land yields good crops
miếng khu đất này mang đến thu hoạch tốt
(tài chính) sinh lợi
to yield 10%
sinh lợi mươi phần trăm
Chịu thua thiệt, Chịu nhường
to yield precedence to
nhường bước cho
to yield submission
chịu khuất phục
to yield consent
bằng lòng
to yield a point in a debate
chịu thua thiệt một điểm nhập một cuộc giành luận
(quân sự) uỷ thác, trả giao

Nội động từ

(nông nghiệp); (tài chính) sinh lợi
Đầu sản phẩm, quy phục, thu phục, khuất phục
to be determined never to lớn yield
cương quyết ko đầu hàng
to yield to lớn force
khuất phục trước mức độ mạnh
Chịu thua thiệt, Chịu lép, nhường
to yield to lớn none
chẳng nhường nhịn ai, ko Chịu thua thiệt ai
Cong, oằn
to yield under a weight
cong (oằn) bên dưới mức độ nặng
to yield oneself up to
dấn thân thích vào
to yield up the ghost
chết

Hình thái từ

  • Ved : yielded
  • Ving: yielding

Chuyên ngành

Toán & tin

cho; tiến bộ hành

Xây dựng

biến dạng [sự trở thành dạng]

Cơ - Điện tử

Hình:Yield.jpg

Sản lượng, hiệu suất, công hữu ích, sự oằn, sự chảy (kim loại), (v) bị cong, bị oằn

Cơ khí & công trình

tính chảy dẻo

Điện lạnh

hiệu suất oat giờ

Kỹ thuật công cộng

lượng nước tiêu
lưu lượng
catchment yield
lưu lượng bể tích nước
catchment yield
lưu lượng của lưu vực
reservoir yield
lưu lượng hồ nước nước
safe yield
lưu lượng an toàn
sediment yield
lưu lượng phù sa
specific yield
lưu lượng đơn vị
specific yield
lưu lượng riêng
yield factor
lưu lượng của lưu vực
năng suất
drill well yield
năng suất khoan giếng
evaporator yield
năng suất cất cánh hơi
liquefaction yield
năng suất hóa lỏng
lợi nhuận
hiệu suất
chip yield
hiệu suất chip
chip yield
hiệu suất vi mạch
coke yield
hiệu suất than thở cốc
energy yield
hiệu suất năng lượng
fabrication yield
hiệu suất chế tạo
gas yield
hiệu suất khí
gasoline yield
hiệu suất xăng
glass yield
hiệu suất thủy tinh
ion yield
hiệu suất iôn (hóa)
light yield
hiệu suất sáng
low-yield region
miền hiệu suất thấp
muon yield
hiệu suất của muon
neutron yield
hiệu suất nơtron
quantum yield
hiệu suất lượng tử
quantum yield of luminescence
hiệu suất phân phát sáng sủa lượng tử
secondary yield
hiệu suất loại cấp
thermal neutron yield
hiệu suất nơtron nhiệt
thermal yield
hiệu suất lan nhiệt
thermodynamic yield
hiệu suất nhiệt độ động
thermodynamic yield
hiệu suất nhiệt độ động (lực)
wafer yield
hiệu suất của lát
X-ray yield
hiệu suất tia Rontgen
oằn
sự chảy dẻo
plastic yield
sự chảy mềm phân tử nhân
sự cong
sự lún
sự oằn
sản lượng
carcass yield
sản lượng con cái gia súc
coal yield
sản lượng than thở tuyển
commercial yield
sản lượng thương mại
concrete mixed yield
sản lượng bêtông
crop yield
sản lượng cây trồng
cumulative yield
sản lượng tích lũy
gas yield
sản lượng khí
glass yield
sản lượng thủy tinh
initial yield
sản lượng ban đầu
theoretical yield
sản lượng lý thuyết
theoretical yield
sản lượng theo đòi lý thuyết
yield of an oil well
sản lượng của giếng dầu

Kinh tế

bách phân lãi
sản lượng
absolute yield
sản lượng tuyệt đối
aggregate yield
tổng sản lượng
crop yield
sản lượng cây trồng
mean yield
sản lượng bình quân
nominal yield
sản lượng danh nghĩa
prospective yield
sản lượng kỳ vọng
yearly yield
sản lượng năm
yield per unit area
sản lượng bên trên từng đơn vị chức năng diện tích
sinh ra
suất thu nhập
effective yield
suất thu nhập thực tế
equivalent taxable yield
suất thu nhập cần Chịu thuế tương đương
fixed yield
suất thu nhập cố định
flat yield
suất thu nhập đồng loạt
initial yield
suất thu nhập ban đầu
maturity yield
suất thu nhập cho tới hạn (thanh toán)
maturity yield
suất thu nhập cho tới hạn thanh toán
negative yield curve
đường suất thu nhập âm
nominal yield
suất thu nhập danh nghĩa
positive yield curve
đường suất thu nhập dương
redemption yield
suất thu nhập cho tới hạn chuộc lại
running yield
suất thu nhập đồng loạt
true yield
suất thu nhập thực sự
yield method
phương pháp suất thu nhập
yield on a discount basis
suất thu nhập trả vốn liếng tách tính
yield spread
chênh nghiêng suất thu nhập
yield to lớn average life
suất thu nhập thân thích chừng
yield to lớn call
suất thu nhập cho tới ngày chuộc
yield to lớn maturity
suất thu nhập khi tới hạn thanh toán
yield to lớn redemption
suất thu nhập cho tới hạn chuộc lại
yield to lớn worst
suất thu nhập xấu xa nhất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
crop , earnings , harvest , income , output , outturn , produce , profit , return , revenue , takings , turnout , production , fruit , fruitage
verb
accrue , admit , afford , allow , beam , bear , blossom , bring forth , bring in , discharge , earn , furnish , generate , give , give off , hold out , net , offer , pay , proffer , provide , return , sell for , supply , tender , turn out , abandon , abdicate , admit defeat , back down , bend , bow , break , buy , gọi it quits , capitulate , cave in , cede , collapse , come to lớn terms , crumple , defer , fold , fold up , give oneself over , give up , give way , go , hand over , knuckle , knuckle under * , lắc down arms , leave , let go , part with , relax , relent , relinquish , resign , sag , submit , succumb , suffer defeat , throw in the towel , accede , accept , acknowledge , acquiesce , agree , assent , comply , concede , concur , consent , fail , fit in , go along with , go with the flow , permit , play the game , surrender , toe the line * , toe the mark , waive , produce , clear , draw , gain , gross , realize , repay , forgo , lắc down , demit , forswear , quitclaim , render , renounce , give in , buckle , ease off , slacken , soften , accommodate , cave , crop , earnings , emit , forego , grant , harvest , income , kowtow , output , profit , quit , recompense , revenue , reward , stoop , truckle

Từ trái khoáy nghĩa

verb
disallow , withhold , deny , oppose , prevent , refuse , reject , counter , disapprove , veto , resist , retain , withstand